Home

Racionální exponent

Mocniny s racionálním exponentem včetně postupu a řešení online Pro všechna kladná reálná ëísla a,b a pro všechna racionální ëísla r,s platí: (ab)r — Pedagogická poznámka: Studenti se s racionálními mocniteli sžívají pro mé až pFekvapivé snadno a následující pFíklady jim nedëlají v podstatë žádné potíže. V pFípadë bezradnosti staëí odkázat na rámeëek se vzorci. 3/

Video: Mocniny s racionálním exponentem skolaposkole

Odečtení zlomkových exponentů se provádí tak, že se nejprve zvedne každý exponent a poté se odečte: a n / m - b k / j. Příklad: 3 3/2 - 2 5/2 = √ (3 3) - √ (2 5 . Odečtení stejných bází ba exponentů n / m: 3 b n / m - b n / m = 2 b n / m. Příklad Racionální exponent. Exponent dále můžeme rozšířit pro všechna racionální čísla. Racionální číslo je takové číslo, které lze vyjádřit ve formě zlomku, podílu dvou celých čísel. Mějme tak zlomek ve tvaru m/n, kde n je kladné číslo. Pak můžeme napsat vzorec $$\Large a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$ Racionální exponent Exponent dále můžeme rozšířit pro všechna racionální čísla . Racionální číslo je takové číslo, které lze vyjádřit ve formě zlomku, podílu dvou celých čísel Úprava exponentů ve tvaru zlomku (racionální mocniny) Toto je aktuálně vybraná položka. Zjednodušení exponenciálních výrazů a výrazů s odmocninam

Racionální exponent je exponent ve formě zlomku. Jakýkoliv výraz obsahující druhou odmocninu čísla je radikálním výrazem. Oba platí v reálném světě. Příklady racionálních exponentů. V rozumném exponentu, jmenovatel nebo číslo dole je kořen, zatímco čitatel nebo číslo nahoře je nový exponent Racionální exponent # Exponent dále můžeme rozšířit pro všechna racionální čísla. Racionální číslo je takové číslo, které lze vyjádřit ve formě zlomku, podílu dvou celých čísel. Mějmetak zlomek ve tvaru m/n, kde n je kladné číslo. Pak můžeme napsat vzore

Definici lze dále zobecnit pro racionální exponent s využitím odmocňování: z n m = z n m {\displaystyle z^{n \over m}={\sqrt[{m}]{z^{n}}}} Zobecnění na celý obor reálných čísel (tzn. rozšíření definice o mocniny s iracionálními exponenty) se pak dosahuje dodefinováním pomocí limity Mocninné funkce - kladný racionální exponent - PARABOLY a) cokoli/sudá - KLOUZAČKA b) sudá/lichá - KŘÍDLA c) lichá/lichá - DABL-KLOUZAČK

Umocňování – Wikipedie

Frakční exponenty - Jak řešit racionální exponent

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na:http://www.isibalo.com/Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Racionální exponent je exponent formy m / n pro dvě celá čísla m a n, s omezením n! = 0. x ^ (m / n) je v podstatě stejný jako kořen (n) (x ^ m) Některé obecné pravidla pro exponenty jsou: x ^ 0 = 1 x ^ 1 = xx ^ -1 = 1 / xx ^ a * x ^ b = x ^ (a + b) (x ^ a) ^ b = x ^ (a * b ) Jestliže n je kladné celé číslo pak x ^ (1 / n) = root (n) (x) Z těchto pravidel můžeme odvodit. Racionální exponent je exponent ve formě zlomku. Jakýkoli výraz, který obsahuje druhou odmocninu čísla, je radikální výraz. Oba mají aplikace v reálném světě v oborech, jako je architektura, tesařství a zdivo. Ve finančních odvětvích se používají radikální výrazy k výpočtu vzorců pro odpisy, domácí inflaci a úroky

Mocniny a odmocniny — Matematika polopat

 1. Pro každá dvě kladná reálná čísla \(a\), \(b\) a pro každá racionální čísla \(k\), \(l\) platí: 1. \(\displaystyle a^k \cdot a^l = a^{k\,+ \,l}\) 2. \(\displaystyle \left(a^k\right)^l = a^{k \, \cdot \, l}\
 2. Hra založená na principu známé televizní soutěže zaměřená na procvičení zvládání základního učiva a postupů výpočtů s mocninami s racionálním exponentem netradiční zábavnou formou. Autor. Ing. Šárka Macháňová (Autor) Jazyk. Čeština. Očekávaný výstup. Matematické vzdělávání další materiály k tomuto.
 3. Pomocí podobných pravidel jako v případě přirozených exponentů můžeme definovat mocninné funkce pro obecné racionální exponenty. Pro \(x,x_1,x_2\in(0;\infty)\) a \(r,s\in\mathbb Q\) platí: \(x^r\cdot x^s=x^{r+s}\) \((x^r)^s=x^{r\cdot s}\) \(\frac{x^r}{x^s}=x^{r-s}\) \(\left( x_1\cdot x_2 \right)^r=x_1^r\cdot x_2^r\
 4. Racionální číslo lze zapsat ve zlomku p/q a p/q = q √a p. Exponenciální funkce. Exponenciální funkcí nazveme každou funkci, která je dána předpisem y = a x Je-li 0 a 1, tak je funkce klesající Je-li a >1, tak je funkce rostoucí

Mocniny a odmocnin

Vypočítej různé příklady na exponenty či odmocniny ve tvaru zlomků. Nauč se lehce převádět mezi různými způsoby zápisu Definiční obor a obor hodnot jsou závislé na tom, z jaké množiny je exponent. Mocninné funkce můžeme rozdělit podle exponentu: exponent je přirozené číslo; exponent je celé, záporné číslo; exponent je převrácená hodnota přirozeného čísla; exponent je racionální číslo; exponent je reálné číslo; exponent je nul se nazývá racionální funkce (též racionální lomená funkce). Tuto funkci dále nazveme ryze lomenou , platí-li , a neryze lomenou , platí-li . Příkladem ryze lomené racionální funkce jsou funkce ; příkladem neryze lomené racionální funkce jsou funkce , kde , nebo Mocninné funkce - záporný racionální exponent - HYPERBOLY a) cokoli/sudá - ASYMPTOTICKÁ KLOUZAČKA. b) sudá/lichá - SOPKA c) lichá/lichá - ASYMPTOTICKÁ DABL-KLOUZAČK

Lze tedy rozšířit definici mocniny i na racionální exponent? Má smysl zápis \(\displaystyle a^{\Large \frac {m} {n}}\)? Pravidla pro počítání s odmocninami možná některým připomněla pravidla pro mocniny. Podívejme se tedy, zda mezi mocninami a odmocninami existuje souvislost. Pro libovolné kladné reálné číslo \(a\) si. we already know a good bit about about exponents for example we know if we took the number 4 and raise it to the third power this is equivalent to taking three fours and multiplying them or you could also view it as starting with a 1 and then multiplying the 1 by 4 or multiplying that by 4 3 times but either way this is going to result in 4 times 4 is 16 times 4 is 64 we also know a little bit.

Úprava exponentů ve tvaru zlomku (racionální mocniny

 1. Frakční (racionální) exponenty kalkulačka ^ = Fractional Exponents Calculator, příklad položky 5 ^ (5/9) Znamená to exponenty 5 zvýšené na frakční výkon 5/9, poté klikněte na Vypočítat Získává výsledek 5 5/9 = 2.4452128480976887
 2. Matematika Výrazy Racionální mocniny a odmocniny Racionální mocniny. Racionální mocniny. Úvod do racionálních mocnin. Převádění mezi exponenty ve tvaru zlomků a odmocninami
 3. 0x. Pro upřesnění, ty mocniny mají racionální exponent. Jinak využijte toho, že n-tá odmocnina je totéž, jako mocnina s exponentem 4/n. a. doplněno 03.01.13 15:10: pardon, 1/n, a záporná mocnina , respektive mocnina s exponentem -n (to není totéž) je stejná, jako převrácená hodnota odpovídající kladné mocniny.
 4. racionální funkce pat ří mezi konstantní y a= y a=0 polynomické a racionální lineární y ax b= + y a x a= +1 0 polynomické a racionální s absolutní hodnotou y a x b c= − + X X kvadratická y ax bx c= + +2 2 y a x a x a= + +2 1 0 polynomické a racionální lineární lomená ax b y cx d + = + 1 0 1 0 a x a y b x b + = + racionáln

Je- li exponent mocniny racionální číslo ( např. zlomek ) , platí pro práci s touto mocninou pravidlo: a a m n =n m Příklady: a) 3 3 2 2 a = a b) b b b 1 1 2 1 2 1 − = = c) 83 3 82 3 (23)2 3 26 22 4 2 = = = = = Cvičení: 1) Napište ve tvaru odmocnin: 2)Napište ve tvaru mocnin: a x b a c b d x n)))), 5 6 4 5 1 35 − e a f a g h. Klíčová slova: základ, exponent, záporný exponent, racionální exponent. Upravte, je-li a 0: Upravte, je-li a 0: Pro přirozené n řešte: Vyjádřete jako jedinou mocninu se základem 2 výraz: Kolik korun je 5 setin procenta ze 2 miliard korun

Jak se v reálném životě používají radikální výrazy a

Umocňování - Wikipedi

na racionální exponent tedy x na mínus jednu polovinu. Primitivní funkce. Ta bude mít tvar a x na jednu polovinu, protože já zvyšuje s panem v pelíšku a dělím také jednou polovinou v mezich podle do jedné a Pro lepší představu trochu upravím budu mít dvakrát odmocnina z x v mezích od nuly do jedné Naty jsem se kupodivu. Zkusíme zjistit, jaký exponent by byla druhá odmocnina: 2 2=p použijeme ( ) 2 2 2=1. (2 2 2)2 = =( )p 2 1 2 22 1p = 2 1p = 1 2 p = ⇒ Možná platí: () 1 2 2= 2. Zkusíme, zda funguje upravování odmocnin. P Pro všechna kladná reálná čísla a,b a pro všechna racionální. V exponentu mocniny je racionální číslo. Co je . racionální číslo? Číslo, které lze zapsat ve tvaru . zlomku. nebo . desetinným číslem s konečným . nebo . periodickým desetinným rozvojem. Příklady: 1237 314 0,6−25 40,6 74−1 mocniny (přirozený, celý a racionální exponent) mnohočleny. lomené výrazy. Rovnice a nerovnice. lineární rovnice. kvadratické rovnice. soustavy rovnic. nerovnice. rovnice a nerovnice s parametrem. Základy planimetrie. rovinné útvary. konstrukční úlohy

˂Umocňování na racionální exponent q nabývá typicky hodnot 12, 360, 365 Je výrazně efektivnější jednorázově spočítat x1/q a tuto hodnotu teprve mocnit na p. ˂Datové typy Je vhodné používat pro ukládání primitivní (neobjektové) datové typy <12> Doporučuji opět převést zlomky na racionální exponent! Můžeme pak využít věty, které užíváme při řešení příkladů s celým exponentem. Budeme řešit pouze ZLOMKY 2 1 17 6 s odmocninami a tam Budeme používat všechno, co jsme vlastně používali do této doby, takže vzorce na druhou na třetí převod na společného jmenovatele nebo taky převod těch odmocnin na racionální exponent i exponenty, ve kterých je zlomek seznam všech příkladů, které ve sbírce jsou spolu s možností si tuto sbírku zakoupit můžete najít na odkazu, který je pod. Mocniny (přirozený, celý a racionální exponent), odmocniny, výrazy s mocninami a odmocninami: Okruh č. 3: Lineární rovnice a nerovnice, lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, lineární rovnice s parametrem: Okruh č.

Nechť je reálné číslo, r racionální číslo, které se dá (vždy) vyjádřit ve tvaru , kde p je celé a q přirozené číslo. Pak definujeme . Speciálně pro dostáváme , . Obecná mocnina. Nechť x je kladné reálné číslo, a libovolné reálné číslo Témata nostrifikační zkoušky z matematiky 1. Zavedení číselných oborů, úpravy výrazů(množiny N,Z,Q,R dělitelnost přirozených čísel, kritéri

Mocninné funkce - kladný racionální exponent - PARABOLY

DUMY.CZ Materiál Mocniny s racionálním exponentem - teori

Pokud je nad čísly taková čára, znamená to odmocnina . Webová prezentace pro Základní školu, Matice Školské, České Budejovice Mocniny. Pravidla pro počítání s mocninami. Nula jako exponent ; Výrazy — Mocniny a odmocniny, Racionální mocniny a odmocniny Zjednodušte a vyjádřete jej v racionální podobě s pozitivními exponenty. (((6x ^ 3) ^ 2 (6y ^ 3)) / ((9xy) ^ 6))? - 2021 - Go Homewor

17 - Racionální mocnina (MAT - Číselné obory a základní

 1. Lze tedy rozšířit definici mocniny i na racionální exponent ; Připrav se - Matematika: Mocniny a odmocniny . Vypracovala: Mária Martinkovičová V učive Mocniny a odmocniny sme opísali predovšetkým teoretické základy pri počtových operáciách s mocninami a odmocninami. Teraz ponúkame niekoľko riešených príkladov
 2. Počítání s mocninami (celočíselný exponent) žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_1_12_M1: 13 Počítání s mocninami (racionální exponent) žáci nižšího, vyššího gymnázia a SO
 3. Timestamps:00:00 - Intro02:54 - Prelaunch Preview07:04 - Waiting // Q&A01:40:28 - Pad Cleared // More Waiting03:19:32 - Ground Tank Clouds04:14:40 - T-Minus.
 4. Racionální datové typy V paměti uloženy v souladu s normou IEEE 754. Float (racionální číslo v jednoduché přesnosti): Nejvyšší bit - znaménko (0 = kladné; 1 = záporné číslo) Exponent - 8 bitů - exponent (pro 2e) posunutý o hodnotu 127 (tak, aby mohl být v rozsahu od -126 do 127)

Co je racionální exponent? - 2021 - Go Homewor

 1. Racionální čísla. Racionální číslo . je číslo, které lze vyjádřit jako zlomek. Racionální číslo . lze zapsat ve tvaru , kde , jsou celá čísla, ≠0. je po odstranění závorky před číslem znaménko plus. Pokud jsou znaménka v závorce a před ní rozdílná . M a t e m a t i k a - PŘÍKLADY K PROCVIČEN . Základní.
 2. Je-li kořen polynomu , pak existuje polynom tak, že . (Připomeňme, že existence odmocniny byla dokázána v lemmatu 1.14 a rovněž bylo upozorněno na korektnost definice pro racionální exponent.) Nyní již můžeme přistoupit k definici mocniny pro libovolné kladné reálné a libovolné reálné . Definice 3.2
 3. Může obsahovat konstanty, proměnné, určitá známých operace (např, + - x ÷), a funkce (například n-tá odmocnina, exponent, logaritmus, trigonometrické funkce, a inverzní hyperbolické funkce), ale obvykle ne omezení, diferenciace nebo integrace. Sada operací a funkcí přijatých ve výrazu uzavřené formy se může.
 4. Matematický výraz je konečná kombinace symbolů, která tvoří dobře utvořenou formuli podle pravidel závislých na kontextu. Matematickými symboly mohou být čísla , proměnné, operace, funkce, oddělovače a závorky, které určují prioritu početních operací a jiné aspekty logické syntaxe
 5. Výrazy a mocniny Počítání s mocninami (racionální exponent) Označ správnou odpověď myší. Algebra. Výrazy s mocninami a odmocninami 5MA.1.01 Výrazy s mocninami a odmocninami. Komplexní čísla 10MA.1.02 komplexní čísla. Lineární rovnice 16MA.1.03 Slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic 17MA.1.04 Lineární.
 6. Funkce s absolutní hodnotou příklady. Př. 5: Z grafu zjisti p ředpis funkce s jednou absolutní hodnotou: 2 4 2 4-4-2-4 -2 • Hledáme funkci ve tvaru y a x b c= − +, protože graf má normální orientaci zobá čkem dol ů. • Vrchol grafu má x-ovou sou řadnici 2 v absolutní hodnot ě je nula pro x =2 funkce má tvar y a x c= −.

DUMY.CZ Materiál Mocniny s racionálním exponente

Výraz x se nazývá exponent. Základem tak může být například celé číslo 3, racionální číslo $\frac12$ nebo konstanta π. Proč klademe podmínky na základ a? Pokud by bylo a rovno jedné, dostali bychom konstantní funkci, protože jedna na cokoliv je vždy jedna. Platí, že 1 2 = 1, 1 9 = 1, 1 666 = 1 libovolný reálný exponent (viz [1], srov. též [8, s. 624]). Rozšířil tak Eulerův výsledek, který podobnou větu vyslovil jen pro racionální exponent. Abel v 19 letech dokázal, že neexistuje obecné algebraické řešení rovnice pátého stupně. Podařilo se mu to v době, M. Křížek a kol.

Základní poznatky z matematiky - cuni

 1. Pro každá dvě kladná reálná čísla a, b a racionální čísla r, s platí: a^r\cdot a^s=a^{r+s} (a^r)^s=a^{r\cdot s} a^r:a^s=a^{r-s} (a\cdot b)^r=a^r\cdot b^r (\frac{a}{b})^r=\frac{a^r}{b^r} Zatím jsme nezmínili, jak sčítat mocniny. Mocniny lze sčítat, pokud mají stejný základ i exponent. Zjednodušeně lze říct, že jde o.
 2. njemocnitel (nebo-li exponent) a1=a. Pravidla pro počítání s mocninami s celočíselným exponentem n, r jsou celá čísla 1) ar * a s = a r+s 2) ar /a s = a r-s a≠0 b≠0 racionální číslovetvaru: n = r/s r jeceléčíslo s přirozenéčíslo a > 0 s s r r a = a. Title: Newtonovy zákon
 3. - rozložit racionální funkce na parciální zlomky. 7.1 Základní elementární funkce S většinou ze základních elementárních funkcí jste se určitě setkali na střední škole. Nechť je exponent a racionální číslo ve tvaru a = m n, kde m,n jsou nesoudělná
 4. Racionální konstanty. Racionální konstanty umožňují zapsat číselnou konstantu, která nemusí být celočíselná. Vnitřně je reprezentována ve tvaru, který obsahuje mantisu a exponent, obojí s případným znaménkem. Implicitní typ racionální konstanty je double. Například 12.34e5
 5. racionální číslo (float, double) v desetinném zápisu s exponentem, implicitně jedna pozice před desetinnou tečkou, šest za ní. Exponent uvozuje e, respektive E. g, G: racionální číslo (float, double) v desetinném zápisu s exponentem nebo bez něj (podle absolutní hodnoty čísla)
 6. Chceme-li rozšířit pojem mocniny na exponent racionální, vyjdeme ze základní vlastnosti n-té odmocniny z čísla a: xn = a. Tedy položíme x = at a po umocnění na n-tou je a = xn = atn, tedy tn = 1, t = 1/n
 7. funkce obecná mocnina (pro reálný exponent), funkce goniometrické a cyklometrické. Polynomy a racionální funkce. Vlastnosti těchto funkcí. VIII. Obyčejné diferenciální rovnice Pojem obyčejné diferenciální rovnice. Řešení diferenciálních rovnic 1. řádu se separovatelným

Hra k procvičení - mocniny s racionálním exponentem

Racionální obec 2030. Máme řešení, které přehledně na jednom místě reportuje všechna data, potřebná pro provoz obce. Tato platforma zároveň pomáhá posoudit možnosti úspor a optimalizací. Monitoring spotřeby. Během vteřiny víme, kolik kde spotřebováváme. A kolik platíme Racionální číslo (float, double) bez exponentu. e, E: Racionální číslo s exponentem, implicitně jedna pozice před desetinnou tečkou a šest za ní. Exponent uvozuje malé nebo velké E. g, G: Racionální číslo s exponentem nebo bez něj (podle absolutní hodnoty čísla). Neobsahuje desetinnou tečku, pokud nemá desetinnou část. Termíny racionální a iracionální čísla vznikly zlatinského slova ratio, tj. rozum. Proto obsahuje pouze exponent , je mnohočlen nultého stupně. Mnohočleny jsou si rovny, jestliže mají všechny členy shodné. Hodnotu mnohočlenu získáme tak, že za proměnnou dosadím Pokud je exponent v reprezentovatelném rozsahu, tedy pokud $-126 \geq \widetilde{q} \geq 127$, pak máme našeho vítěze z množiny $\mathcal{M}$. Pokud je exponent příliš malý, hovoříme od podtečení ( underflow ), pokud je moc velký pak o přetečení ( overflow )

Tabulka - racionální funkce (L1) Integrace racionálních funkcí (L1) Jednoduchý převod na racionální funkce (L1) Substituce odmocnin a Eulerovy substituce (L1) Integrály goniometrických funkcí (L1) Goniometrická substituce (L1) Integrace per partes 2 (L1) Určitý integrál, a jeho aplikace (6) Určitý integrál (L1) Výpočty. 6.4.4. Racionální konstanty Racionální konstanta musí obsahovat alespoň jednu číslici a lze ji zapsat ve tvaru: Exponenciálním - konstanta musí obsahovat znak e nebo E, za kterým následuje exponent. Semilogaritmickém - konstanta vždy musí obsahovat desetinou tečku. Racionální konstanta je automaticky považována za typ float Podívejme se na to, jaká čísla můžeme v této reprezentaci uložit. Je zřejmé, že to nebudou všechna reálná čísla, protože exponent musí být z intervalu <−3,3>. Navíc iracionální čísla uložit nedokážeme. Zaměřme se tedy na čísla racionální Výraz x se nazývá exponent. Základem tak může být například celé číslo 3, racionální číslo ½ nebo konstanta π. Proč klademe podmínky na základ a? Pokud by bylo a rovno jedné, dostali bychom konstantní funkci, protože jedna na cokoliv je vždy jedna. Platí, že 1 2 = 1, 1 9 = 1, 1 666 = 1

Funkce - karlin.mff.cuni.c

Mimo uvedené intervaly ale rovnosti neplatí — viz

Ve výpočetní technice se pohyblivou řádovou čárkou nebo plovoucí řádovou čárkou rozumí způsob reprezentace čísel, která by byla moc malá nebo velká pro vyjádření v pevné řádové čárce. Čísla jsou obecně uložena jako určité množství platných číslic vynásobený exponentem. Základem exponentu bývá většinou 2, 10 nebo 16 a > 0, a ≠ 1, funkce obecná mocnina (pro reálný exponent), funkce goniometrické a cyklometrické. Polynomy a racionální funkce. Vlastnosti těchto funkcí. VIII. Obyčejné diferenciální rovnice Pojem obyčejné diferenciální rovnice. Řešení diferenciálních rovnic 1. řádu s

Exponenty ve tvaru zlomků (procvičovat) Khan Academ

Vysvětlím ti, jak funguje převrácená hodnota výrazu, popř. čísla, jak ji zapsat mocninou a co znamená, když je výraz na zápornou mocninu racionální číslo (float, double) bez exponentu : e, E : racionální číslo s exponentem, implicitně jedna pozice před desetinnou tečkou a šest za ní. Exponent uvozuje malé nebo velké E : g, G : racionální číslo s exponentem nebo bez něj (podle absolutní hodnoty čísla). Neobsahuje desetinnou tečku, pokud nemá desetinnou. 0 011 100 je reprezentací čísla 1.1 2 (exponent je 0 a mantisa 1.1 2). Podívejme se na to, jaká čísla m ůžeme v této reprezentaci uložit. Je zřejmé, že to nebudou všechna reálná čísla, protože exponent musí být z intervalu <−3,3>. Navíc iracionální čísla uložit nedokážeme. Zam ěřme se tedy na čísla racionální Když display nenapovíd Mocninné funkce - kladný racionální exponent - PARABOLY a) cokoli/sudá - KLOUZAČKA b) sudá/lichá - KŘÍDLA c) lichá/lichá - DABL-KLOUZAČK Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení.

Mocniny - Matika pro kvintu :-)

v pohyblivé řádové čárce - floating point, racionální čísla (real, float, double) bez znaménka (unsigned), se znaménkem (signed) různá délka nebo rozsah hodnot (short int, int, long int, byte) První číslo je zápis (exponent je v aditivním kódu s konstantou 50). Druhé číslo je (exponent je v doplňkovém kódu) To se matematikům moc nelíbilo, protože racionální čísla jsou de facto spočetnou kolekcí 0-dimenzionálních bodíků a měly by mít tedy menší dimenzi než 1. Nabízí se analogie s celými čísly: to je také kolekce spočetně mnoha 0-dimenzionálních bodíků a těm bychom intuitivně přiřadili spíš dimenzi 0 než 1 Lze tedy rozšířit definici mocniny i na racionální exponent ; Mocniny a odmocniny (13/20) · 10:19 Odmocniny a reálná čísla Ukážeme si pár příkladů na částečné odmocňování a pokusíme se zjistit, zda jsou daná čísla racionální či iracionální. Máme tu několik výrazů pod odmocninou