Home

Podle § 178 odst. 6 nebo § 178a odst. 8 zákona č. 234/2014 sb., o státní službě

zákon č. 234/2014 sb. - zákon o státní službě. ČÁst osmÁ - informovÁnÍ stÁtnÍch zamĚstnancŮ a projednÁnÍ vĚcÍ sluŽby, odborovÉ organizace, rada stÁtnÍch zamĚstnancŮ a zÁstupce stÁtnÍch zamĚstnancŮ pro bezpeČnost a ochranu zdravÍ (§ 129 - § 143 Srovnání postavení zaměstnanců v pracovním poměru podle ustanovení § 178 a podle ustanovení § 190 odst. 4, odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve vztahu k možnosti konat úřednickou zkoušku. Ustanovení § 178 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen ZSS), stanoví, že na vlastní. podle § 178 odst. 6 nebo § 178a odst. 8 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě pro obor státní služby: (obor státní služby podle § 1 a přílohy nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby

Zákon č. 234/2014 Sb. Zákon o státní služb

304. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 8. prosince 2014. o platových poměrech státních zaměstnanců. Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. Předpis č. 234/2014 Sb. Znění od 1. 1. 2021. Seznam kapitol Úplné znění na jedné stránce 234/2014 Sb. Zákon o státní službě HLAVA VII (8) Ustanovení § 178 odst. 5 a 6 se pro zaměstnance uvedeného v odstavci 1 použijí obdobně

234/2014 Sb. Zákon o státní službě ČÁST DESÁTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ HLAVA I OSOBNÍ SPIS, SLUŽEBNÍ PRŮKAZ, SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ A STÍŽNOST STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE a mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle zákona o ochraně veřejného zdraví, (8) Ustanovení § 178 odst. 5 a 6 se pro. Předpis č. 234/2014 Sb. Znění od 1. 1. 2021. Seznam kapitol Úplné znění na jedné stránce Přeskočit na § 178 § 178a 234/2014 Sb. Zákon o státní službě HLAVA VII než bude toto místo obsazeno státním zaměstnancem postupem podle § 24 odst. 1 nebo 5,. (8) Ustanovení § 178 odst. 5 a 6 se pro zaměstnance uvedeného v odstavci 1 použijí obdobně. HLAVA VIII INFORMAČNÍ SYSTÉMY § 179 Informační systém o platech státních zaměstnanců Informační systém o platech státních zaměstnanců je součástí informačního systému o platech podle § 137 zákoníku práce Nařízení vlády č. 36/2019. ze dne 4. února 2019. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpis Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní: § 6a Zvláštní ustanovení pro zaměstnance v pracovním poměru (1) Z doby započitatelné praxe podle § 3 odst. 2 se odečte zaměstnanci v pracovním poměru při obsazení služebního místa podle § 178 odst. 2 nebo § 178a zákona o státní službě zařazeného v a) 6.

Srovnání postavení zaměstnanců v pracovním poměru podle

 1. Služební hodnocení podle § 155 odst. 6 až 8 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze provést nejdříve za období, které zahrnuje alespoň 60 dnů, v nichž státní zaměstnanec vykonával službu převážnou část své směny, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
 2. (8) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě vzdělání stanoveného pro služební místo, na které byl zařazen, přičte se mu k dobám započteným podle odstavců 2 a 3 doba, která mu byla odečtena podle odstavce 5.. 4
 3. (8) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě vzdělání stanoveného pro služební místo, na které byl zařazen, přičte se mu k dobám započteným podle odstavců 2 a 3 doba, která mu byla odečtena podle odstavce 5.
 4. ˙(8) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě vzdělání stanoveného pro služební místo, na které byl zařazen, přičte se mu k dobám započteným podle odstavců 2 a 3 doba, která mu byla odečtena podle odstavce 5.˙. 4
 5. Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
 6. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada v odboru energetiky a ochrany klimatu (oddělení.
 7. Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě vzdělání stanoveného v pracovním poměru při obsazení služebního místa podle § 178 odst. 2 nebo § 178a zákona o 2018 provedené podle § 155 odst. 2 věty první zákona č. 234/2014 Sb.,.

Žádost o vykonání úřednické zkoušk

 1. Odměňování a péče o zaměstnance Motivace a komunikace Ochrana osobních údajů Kolektivní vyjednávání Typ obsahu. Články z časopisu Novinky Otázky a odpovědi Komentovaná judikatura Stanoviska AKV BOZP. BOZP pro OZO.
 2. isterský rada v odboru rozpočtu (oddělení rozpočtu.
 3. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. 304/2014 Sb.: od 1. 1. 2021 § 1 Platový tarif § 2 Stupnice platových tarifů § 3 Platový stupeň § 4 Příplatek za vedení § 5 Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí.
 4. Nařízení ze dne 4.2.2019 o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpis

prohlašuji, v návaznosti na § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, že jsem státním občanem České republiky, resp. členského státu EU nebo státu, který je smluvním státem Dohody o Evroém hospodářském prostoru; prohlašuji, v návaznosti na § 25 odst. 1 písm ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.: § 1 Platový tari Nařízení vlády č. 36/2019 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpis Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní služb ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon o státní služb ě), ukládá v § 13 odst. 1 písm. e) a odst. 2 sekci pro státní službu Ministerstva vnitra v rámci hodnocení vytvá ření podmínek pro slad ění rodinnéh

8. volební období 75 ZÁZNAM ústavně právního výboru z 23. schůze dne 6. září 2018 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132

304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních ..

 1. Služební zákon Zákon č
 2. Zákon o státní službě - HLAVA VII - POUŽITÍ PRACOVNÍHO
 3. Zákon o státní službě - ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 4. Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení

o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanc

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako

Vyhledávání ASPI epravo