Home

MBTI typologie

Test osobnosti. MBT

MBTI (Myers Briggs Type Indicator) Centrum psychoterapie

V čem je typologie MBTI nepřesná? V testech a obecně při rozhovorech prvních cca 20 minut odpovídáme ze své tzv. masky. Neboli funkce, kterou hrajeme ve společnosti. Jinými slovy je to naše póza, jakou se v nekomfortní situaci (nové situaci) chováme. Je to pro nás přirozené se tak chovat, ale nejsme to skutečně my MBTI typologie osobnosti vznikla ve 20. letech minulého století a je spojena se jménem švýcarského psychiatra a psychologa Carla Gustava Junga. Podle něj není lidské chování náhodilé a má své pravidelnosti, které se dají popsat, klasifikovat a předvídat. Každ The Myers-Briggs Personality Type Indicator is a self-report inventory designed to identify a person's personality type, strengths, and preferences. The questionnaire was developed by Isabel Myers and her mother Katherine Briggs based on their work with Carl Jung's theory of personality types. Today, the MBTI inventory is one of the most widely. Charakter osobnosti se zásadním způsobem nemění. V různých životních obdobích se také mohou výsledky lišit. Podle toho, jakou životní cestou právě jdeme. Ale žádné výrazné odchylky nečekejte. Určitě se z introverta s melancholickou povahou přes noc nestane člověk, který bude pravidelně vyhledávat velkou společnost 8 kognitivních stylů (MBTI) a jejich synchronizace Podle C. G. Junga existuje 8 způsobů (funkcí, mentálních nástrojů), jakým se orientujeme v realitě. Intuice ( N ) a vnímání ( S ) nám zprostředkovávají vstupní data, zatímco myšlení ( T ) a cítění ( F ) nám umožňují se na základě těchto dat nějakým způsobem.

Typologie MBTI je velmi účinný nástroj umožňující plastické modelování osobnosti, včetně určení jejích silných a slabých stránek. Jsme schopni sobě či svým klientům poradit, v jaké profesní oblasti by se mohli nejlépe realizovat, co by je bavilo a jaký životní styl by jim vyhovoval INTJ podle typologie MBTI je nejčastěji označována jako Analytik (strůjce), nezávislí, myslící do budoucna, logický, organizovaný. To bych dala jako takovou základní chaakteristiku, na podrobnosti bych se ještě musela podívat Ke zkoumání osobnosti u dětí můžeme používat mnoho typologických nástrojů. Typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) vychází z práce C. G. Junga a může pomoci v poznání vrozených osobnostních dispozic dětí a při zjišťování jejich unikátních silných stránek

Grafologie a Psychologie: MBTI Typologie osobnost

Typologie osobnosti MBTI, jejíž autorkou je Isabel Briggs Myersová, odráží současný stav poznání osobnosti člověka a je podložena řadou výzkumů. Rozlišuje 4 základní temperamenty, jejichž podmnožinou je 16 základních osobnostních typů. Tato typologie nekonstatuje, že určitý typ osobnosti je lepší či horší než. Široké možnosti využití této typologie v praxi si mohly ověřit na čtyři desítky účastníků ukázkového workshopu Využití osobnostní typologie MBTI ®, který se uskutečnil 10. dubna 2018 v Praze.Workshop pořádala společnost Coaching Systems, leader v oblasti použití této typologie v rozvoji, managementu a koučování a zároveň jediný certifikovaný partner pro.

Výhodou typologie GPOP je, že její výsledky jsou standardizované na českou populaci. Z čeho typologie osobnosti MBTI a GPOP vychází? Základ MBTI položil ve 20. letech minulého století švýcarský psychiatr C. G. Jung. Vycházel z předpokladu, že každý člověk je individuum a liší se od druhého Typologie MBTI. Každý z nás je jedinečný a v tom je naše bohatství. V interaktivním typologickém workshopu plném humoru identifikujete svůj osobnostní typ a příslušnost k temperamentové skupině pomocí typologie MBTI. Budeme si povídat nejen o tom, jak moc jsme každý jiný, ale také o tom, jak to udělat, abychom spolu.

Teorie typů versus MBTI - Teorie typ

Myers-Briggs Typology. ¶. The Myers-Briggs Typology is a development of Jung's Typology that is well-known in the United States and other western countries. The first type test (which later came to be called the Myers-Briggs Type Indicator, or MBTI) was created 65 years ago, in 1942. Socionics would appear in more or less finished form. Typologie MBTI •Vychází z jungovské osobnostní typologie •16 základních typů podle zastoupení složek •Rozlišuje podle čerpání energie, strukturování prožitků, čtení situací, reagování na podnět MBTI je často je používaná jako typologie pro manažery, ale může být použita pro každého, kdo chce více poznat sám sebe, tj. nalézt svůj vlastní typ nebo se naučit rozpoznávat různé typy lidí, lépe s nimi vycházet, komunikovat nebo zvýšit svůj vliv na druhé a využívat odlišností pro lepší fungování týmu nebo.

MBTI TYPOLOGY. In this interactive workshop you are going to identify your MBTI personality type and temperament. With humour and understanding we will discuss how people differ, how we can learn from each other and how we complement in a team. This workshop offers nice inspiration how you can grow in your own type and how you can interact with. MBTI je nejpopulárnější typologií světa. Lidi rozděluje na 16 typů. Na světě existuje celá řada typologií, které zkoumají lidské chování a rozdělují lidi na několik typů. Tou vůbec nejpopulárnější je typologie MBTI, kterou během druhé světové války vymyslely Katharine Cook Briggsová a Isabel Briggsová Myersová 1.1.2013. Úplně náhodou jsem narazil na nový osobnostní test personalistů podle tzv. MBTI typologie. Ten název zní děsně! Ale výsledky jsou zajímavé. Vypníte si 20 jednoduchých otázek a je to Jste vůdce, dobyvatel, umělec nebo bavič? Otestujte se pomocí osobnostního testu podle MBTI typologie a zjistěte, který ze šestnácti osobnostních typů jste právě Vy. MBTI Typologie osobnosti. Kapitola o psychologii frekventanta by nebyla úplná, kdybychom se nezmínili o typologii MBTI pojmenované podle autorek Katherine Briggsové a její dcery Isabel Myersové. MBTI (Myers Briggs Type Indicator) rozšiřuje Jungovu typologii funkcí a škálu extraverze - introverze přidáním další proměnné.

Having a MBTI and Enneagram types on both own profiles and on famous/fictional profiles has became common in the last few years on typology community. Some MBTI/Enneagram combo are discussably impossible and might come from errors at self-report and typing others and I had took some time to pay attention to the combos and tr Typologie vycházející z MBTI. V návaznosti na Jungovu teorii vznikl během II. světové války osobnostní dotazník MBTI (Meyrs-Briggs Type Indicator). Jeho autorkami jsou Američanky Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers. Na bázi MBTI David Kiersey zkonstruoval typologii osobností dle dominantních vlastností.

Video: Typologie osobnosti MBTI - TES

The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is the most widely administered psychological test. In all likelihood, most of you have taken it once, if not more than once. The Myers-Brigg typology is. In personality typology, the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is an introspective self-report questionnaire indicating differing psychological preferences in how people perceive the world and make decisions. The test attempts to assign four categories: introversion or extraversion, sensing or intuition, thinking or feeling, judging or perceiving Seminář Typologie MBTI ® 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků lze absolvovat jako výše uvedených 16 či 20 vyučovacích hodin výuky nebo jako dvě vzdělávací akce: Typologie MBTI ® 2 - psychické funkce u dětí a doporučení pro výchovu a učení (8 h) a Typologie MBTI ® 2 - temperament, učební styly a. MBTI typologie navíc pracuje s kategorií perceive a judging (iracionální a racionální typ). Přidáním proměnné percievenebojudging nám vznikne 8 x 2 = 16 typů osobnosti. 4 preference. Zaměření energie: EXTROVERZE (ven).

MBTI typologie - Andra trainin

  1. Explore our in-depth descriptions of each of the 16 personality types to learn more about yourself and your loved ones. Or, if you're not sure which personality type fits you, take our free personality test . The 16 personality types were created by Isabel Myers and Katharine Briggs, developers of the MBTI® assessment. Myers and Briggs created their personality typology to help people.
  2. Praktickým použitím typologie MBTI v rámci pedagogicko-psychologické diagnostiky se věnuje kapitola osmá. Dvě kazuistiky ukazují konkrétní využití dané typologie. Celkem čtyřicet stránek je pak věnováno tomu podstatnému: využití MBTI ve škole (kap
  3. MBTI typology and feelings of loneliness. Anotace: Bakalářská práce se věnuje MBTI typologii osobnosti a prožívání osamělosti. Snaží se zjistit, zda jednotlivé MBTI temperamenty souvisí s prožívání osamělosti. Nejprve přibližuje všeobecnou charakteristiku MBTI typologie osobnosti. Je zmíněna historie jejího vzniku a.
  4. antní, z označení preferencí vytvořte čtyř písmennou zkratku. V případě nerozhodnosti mezi preferencemi patříte mezi směsný typ a platí pro vás charakteristiky více.
  5. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace www.kvic.c
  6. Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš. Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek. Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty
  7. Welcome to the Typology Central Jung Personality Test. This free personality test uniquely combines two powerful systems for evaluating personality type - Jungian Cognitive Functions and Personality Dichotomies

Lektorka: Mgr. Jiřina Majerová Záměry semináře: V semináři sami sebe i druhé lépe poznáme z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) a naučíme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalíme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim. OPS Type to MBTI Type. In typical MBTI theory, the strengths of a type are usually considered their first two functions, one of which is a judging or deciding function, the other of which is a perceiving or observing function. Additionally, each of these first two functions will be either introverted or extroverted, but never both at the same time

Osobnostní typy 16Personalitie

Myers-Briggs Type Indicator (skr.MBTI, prekladá sa ako indikátor druhov osobnosti (podľa) Myersovej a Briggsovej alebo typový indikátor (podľa) Myersovej a Briggsovej) je introspektívny test osobnosti navrhnutý na určenie osobných psychologických preferencií vo vnímaní sveta a tvorbe rozhodnutí. Výsledkom testu je štvorpísmenový osobnostný typ ako INFJ alebo ENTP. Somit ist jede Typologie, also auch der MBTI, eine Vereinfachung und ein Angebot an eine Gemeinschaft, sich gesehen zu fühlen und diese Architektur für das eigene Zusammenleben zu nutzen. Natürlich gibt es mehr und weniger zutreffende Modelle. Das Myers Briggs Modell wird von vielen Persönlichkeitsforschern, -coaches und Psychologen. Co je typologie osobnosti a jak vznikaly Jaké poznáme typologie osobnosti Typologie osobnosti MBTI Typologie osobnosti DIS Typologie žáků z hlediska hodnocení Myers-Briggs Type Indicator (odtud zkratka MBTI), tj. dotazník, na jehož základě lze zjistit, k jakému osobnostnímu typu jedinec patří. Znalost této typologie umožňuje pochopit sama sebe, pomáhá rozumět ostatním, uvědomit si hodnot

To MBTI - Typology Tria

MBTI je nejpopulárnější typologií světa

Praha 9. Typologie organizace. Využití osobnostních typů v procesu rozvoje organizace. Anotace: Každá organizace se liší nejen svou velikostí, strukturou, cíli, jichž lze dosáhnout, ale i svým charakterem. Zavedená firma s dlouholetou tradicí ve výrobním oboru se velmi liší od nově založené softwarové firmy Místo a priori hodnotících kategorií přichází s 16 typy, z nichž každý má své přednosti a limitace. V MBTI nemůže nikomu vyjít špatný výsledek jako v Big Five. Tento dotazník vychází původně z typologie C. G. Junga, který určil 2 základní dichotomie ve vnímání a prožívání lidí: Smysly - Intuice. Psychologie, Typologie osobnosti Jak vznikla typologie MBTI ? Test osobnosti vytvořený Katherine Briggsovou a její dcerou Isabel Myersovou (Myers Briggs Type Indicator), rozšiřuje Jungovu typologii funkcí a škálu extraverze - introverze přidáním další proměnné percieve - judging

MBTI typologie - jedna ze zajímavých cest k sebepoznání Pokud byste se chtěli o sobě dozvědět něco navíc, pak vám doporučuji Myers-Briggs typologii. Tyto dvě dámy - matka s dcerou (na fotografii),.. Přijďte na bezplatný ukázkový workshop Využití osobnostní typologie MBTI v praxi. 27.3.2018 PR článek Vytisknout. Zúčastněte se ukázkového workshopu zaměřeného na nejpoužívanější psychologický nástroj pro zjišťování typologie osobnosti - MBTI ®. Dne 10. dubna 2018 jej v Praze pořádá společnost Coaching. MBTI und Typologie Deutschland | Germany has 787 members. Herzlich Willkommen in unserer MBTI Community. :) Für alle die MBTI noch nicht kennen: Der Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) ist ein Persönlichkeitstest, der 16 Persönlichkeitstypen enthält. Diese Typen setzen sich jeweils aus 4 Buchstaben zusammen: - Der erste Buchstabe ist immer E. Nová kniha Michala Čakrta, autora bestselleru Typologie osobnosti pro manažery, která se tentokrát neobrací na profesně vymezenou skupinu, ale na nejširší okruh čtenářů, rovněž vychází z typologie MBTI (Myer-Briggs Type Indicator), již po desetiletí úspěšně používané v partnerském a personálním poradenství, ve školství apod

Typologie osobnosti podle MBTI - Průvodce kariéro

V interaktivním typologickém workshopu plném humoru identifikujete svůj osobnostní typ a příslušnost k temperamentové skupině pomocí typologie MBTI. Budeme si povídat nejen o tom, jak moc jsme každý jiný, ale také o tom, jak to udělat, abychom spolu lépe vycházeli a jak se dále rozvíjet ve svém typu De MBTI is niet te vergelijken met een tool als de wetenschappelijk onderbouwde big five. In tegenstelling tot big five wordt MBTI ook niet door de academische wereld ondersteund en verder onderzocht. Om deze reden bestaan er nauwelijks wetenschappelijke artikelen die de typologie ondersteunen Typologie osobností u dětí 2010 · brožovaná bez přebalu lesklá. Šárka Miková. 296 Kč. běžná cena 307 Kč. Přidat do košíku. Popis. Podrobnosti. Podle testu MBTI Kniha poskytuje klíč k porozumění dětské osobnosti, ať už je naším vlastním potomkem, žákem nebo klientem

Essentials of Jungian Typology - Part II. Theory Question. Part I is here. This time, we focus on axes and quadras. Given how the functions can be split between connotative (N & F) and denotative (S & T), we can assume how these are going to be paired together. If the object itself is open to the public view (that is, everyone can see it for. Typologie MBTI 30.04.2010 15:06. Jedna z nejznámějších a v současnosti nejčastěji využívaných typologií osobnosti je Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Vychází z pojetí osobnosti Carla Gustava Junga, který popsal tři základní dvojice psychických funkcí: jedna z nich má vždy tendenci převládat, druhá je pomocná.

Test osobnosti zdarma, popisy typů osobností, rady v

  1. Official typing by @mbti-typology Functional order : Se-Fi-Te-Ni . Originally posted by uchihaclan27. Perceiving functional axis : Extraverted sensing (Se)/Introverted intuition (Ni) During the entire series, Ban is most admired for his boldness. Despite of his tragic past, he prefers to stay in the present and enjoy the moment
  2. MBTI - osobnost (typologie - 16 kategorií) 01.01.2011 00:04 . Jedna z nejznámějších a v současnosti nejčastěji využívaných typologií osobnosti je Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Vychází z pojetí osobnosti Carla Gustava Junga, který popsal tři základní dvojice psychických funkcí: jedna z nich má vždy tendenci.
  3. Practical, realistic, matter-of-fact. Decisive, quickly move to implement decisions. Organize projects and people to get things done, focus on getting results in the most efficient way possible. Take care of routine details. Have a clear set of logical standards, systematically follow them and want others to also

Proč typologie MBTI není přesná? - Socion - typologie

Typologie osobnosti podle MBTI. Naučíte se lépe chápat lidi prostřednictvím osvědčené typologie. Zdá se vám občas, že se lidé chovají nepochopitelně? Víte, že ke každému je třeba přistupovat jinak, ale někdy vlastně nevíte jak Les 16 types de personnalité MBTI. L'indicateur typologique de Myers-Briggs (MBTI®) Niveau I est basé sur la théorie des types psychologiques de Carl Jung et permet d'identifier sa préférence psychologique naturelle parmi les deux possibles sur chacune des quatre dimensions

Např., proč od svého partnera očekáváte něco, ale on vám to není schopen dát. Proč naopak on zase něco požaduje od vás, ale pro vás to prostě není přirozené. Podrobněji se problematice vztahů dle MBTI věnuje i kniha Milana Čakrta - Typologie osobnosti MBTI. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je osobnostní typologie a test navržený pro identifikaci osobnostního typu. Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers vytvořily test během 2. světové války a jeho kritéria vyplývají z teorií Carla Junga (Psychologické typy) MBTI typologie osobnosti. Co je to neuro-lingvistiké programování (NLP). Kde znalosti využijete: V práci, v soukromí, v jakémkoli prostředí, kde komunikujete. Pro koho je vhodný: Pro lidi, kteří chtějí poznat základy koučinku, které je možné později rozvíjet, ať už v práci nebo v soukromí La typologie Myers-Briggs est globalement considérée par les utilisateurs du MBTI et de questionnaires semblables comme équivalente à, et représentative de, la théorie Jungienne. Cependant, l'omission de la fonction transcendante dans la théorie, et l'utilisation des fonctions psychologiques comme son fondement, ont eu pour effet un.

Myers-Briggs Type Indicator: The 16 Personality Type

Všechny aspekty typologie osobnosti MBTI jsou v knize ilustrovány rozmanitými kazuistikami dětí. Na případech jednotlivých dětí budou ilustrovány typologické příčiny jejich problémů a způsoby řešení včetně prevence. Kniha je psána pro učitele a učitelky mateřských a základních škol, poradenské pracovníky a. Typologie lidí a kognitivní funkce (MBTI, socionics,) Příspěvek. od Tomas.Klapka » 13 čer 2014, 13:56. Vlákno pro sdílení informací ohledně typologie lidí, Jungových archetypů povah, MBTI, socionics, ale i dalších. Studium typologie pomáhá porozumět sobě a ostatním MBTI— tj. Myers-Briggs Type Indicator. Ráda bych Vás pozvala na semináF Typologie MBTI a jejl využití v komunikaci, spolupráci a vedenl Iidíl Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), nau¿me se pracovat se svými silnými stránkami

Types de personnalité – la typologie jungienne comme outilQu'est-ce que l'Indicateur de personnalité MBTI | Coaching

Temperament - Typologie osobnost

MBTI Typologie osobnosti. 2383013 - Psychologie práce. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. ýše uvedeného vidíme, jak je důležité, aby každý člověk nalezl práci a uplatnění ve společnosti, které je mu vlastní, které odpovídá jeho vrozenému charakteru, protože ho bude bavit a. MBTI Typologie osobnosti. 2383013 - Psychologie práce. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. Typologie MBTI (Myers Briggs Type Indicator) je jedna z nejznámějších typologií v současnosti. Vychází z pojetí osobnosti, kterou vytvořil Carl Gustav Jung. Po krátkém úvodu do typologie MBTI si vyplníte dotazník a následně vyhodnotíte. Vaše preference vyústí v jeden z šestnácti typů Příspěvek nabízí praktickou ukázku z knihy Typologie osobnosti u dětí psycholožek Mikové a Stang. Kniha seznamuje s využitím typologie osobnosti MBTI nejen učitele, ale také poradenské pracovníky, ostatní profese pracující s dětmi i rodiče. Je doplněna řadou kazuistik dětí, příspěvek nabízí jednu z nich Je zoekt natuurlijk werk dat goed past bij je voorkeuren en stijl van werken. Maar hoe goed ken je jezelf eigenlijk? En hoe goed weten andere mensen in jouw organisatie wat jou beweegt en hoe jouw ideale werkomgeving eruit ziet? De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veel gebruikte persoonlijkheidstest om hier meer duidelijkheid over te krijgen

Grafologie a Psychologie: 8 kognitivních stylů (MBTI) a

Švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie C. G. Jung v roce 1921 popsal myšlení, pocity, intuici a vnímání jako dimenze, na nichž posléze vznikla typologie MBTI, barevná manažerská typologie nebo DISC Williama Moultona Marstona. Většina současných čtyřdimenzionálních typologií je založená na té živlové. Notre test n'est qu'une façon parmi d'autres de quantifier les interprétations de la typologie de Jung, il est similaire, mais il n'est pas identique au test MBTI (l'Indicateur de Type de Personnalité Myers-Briggs ® MBTI), ni à la typologie jungienne ou à d'autres outils de ce genre

MBTI - plastické modelování osobnosti - VRKacademy

Kniha poskytuje klíč k porozumění dětské osobnosti, ať už je naším vlastním potomkem, žákem nebo klientem. Ukazuje, že pokud dospělý člověk porozumí nuancím v osobnosti dítěte tak, jak to umožňuje typologie osobnosti MBTI, může s ním navázat velmi kvalitní a v celku bezproblémový vztah založený na vzájemné spolupráci a úctě Typologie MBTI. Chci poradit Sdílet Tisk. Mám zájem o kurz na míru. Kontakt na dodavatele získáte po registraci. Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity. Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci Kategorie: Osobnost managera Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce přibližuje dotazník amerických psycholožek Myersové a Brigssové z roku 1959 nazvaný MBTI (Typologie osobnosti pro manažery), který vychází z pojetí C. G. Junga a jeho psychologických typů a z předpokladu, že určitá podobnost a odlišnost. Základní východiska typologie MBTI. Popis jednotlivých dimenzí typu (introverze, extroverze, smyslový, intuitivní, racionální, vztahový, systematik, chaotik). Popis jednotlivých typů (je jich 16) - jejich silné stránky a rezervy. Vyplnění a vyhodnocení dotazníku. Diskuze nad výsledky

Typologie des fonctions cognitives - L'Illusion Du DragonTypes psychologiques jung test - la typologie jungienneLe modele MBTIMedicine Wheel - Spirituality - MBTIThe Erudite Ravenclaw: MBTI Character Edits

Kurz vede koučka a trenérka s více než dvacetiletou praxí Zuzka Osininová. Přihlašte se na kurz: Typologie osobnosti podle MBTI - on-line. Termín: ON-LINE 4. 5. 2021, 09:00 - 12:30, cena: 2 700 Kč + DPH. Místo: Trénink je veden on-line přes aplikaci Zoom. Kapacita: 5. Cena: Kontaktní údaje MBTI results do not have bimodal distribution. The MBTI is unreliable. The MBTI has no predictive validity. For a more in-depth comparison on Myers-Briggs and Jungian theories, please see my book Myers-Briggs Typology vs Jungian Individuation: Overcoming One-Sidedness in Self and Society. This is available from Amazon * Vyplnění a interpretace dotazníku MBTI * Vysvětlení preferenčních párů (intuice, smysly, myšlení, cítění, extraverze, introverze, usuzování, vnímání) * Prezentace jednotlivých typů a konkretizace v chování (rozhodování, získávání informací, práce s časem, řešení konfliktů, přístup k životu Essentials of Jungian Typology - Part IV. Part I is here. Part II is here. Part III is here. We're going to dive in each type individually now, starting with the Monarchic temperament (the gamma quadra, Se/Ni + Te/Fi). For a short introduction to all quadras, you can watch this. If you wish more details for each type (for the descriptions below. Osobnostní typologie Pedagogický seminář 28. 2. 2011 Martina Kekule Osobnost I dnes cca 15 pojetí osobnosti Statická struktura osobnosti vlastnosti, schopnosti, temperament, charakter - vyvíjí se v důsledku zrání Dynamická struktura osobnosti motivace, zájmy a postoje, aspirace, hodnoty, životní cíl Osobnost II Rysy - vnější projevy Rysy - vnitřní dispozice, faktory Např