Home

Kvazikontrakty

Kontrakty a kvazikontrakty, pacta (zvláštní část

KVAZIKONTRAKTY - jako zvláštní skupiny vznikají až v období justiniánském, vzniká zde závazek, aniž by došlo ke konsensu - některé z nich mají blízko k určitým smluvním typům Typy: Legatum per damnationem + legatum sinendi modo Negotiorum gestio - jednatelství bez příkaz 2017 téma: kontrakty a kvazikontrakty. 10. 4. 2017 téma: delikty a kvazidelikty. 17. 4. 2017 - výuka se nekoná, státní svátek Velikonoční pondělí.

65. Obligationes quasi ex contractu - Ius Wik

− kvazikontrakty příbuzné reálným kontraktům. − obsahově různorodé, přibližují se i smlouvám, mnoho jich připomíná právě mutuum. − žaloby z nich mají název kondikce (condictiones sine causa), také název žaloby z bezdůvodného obohacení. − všechny jsou žalobami přísného práv neuváděly se však do systému -> kvazikontrakty. − podobné smlouvám, chyběl zde však prvek souhlasu. − obligace z deliktu (bezprávného činu) − delikt = vědomý a zaviněný zásah do cizí zájmové sféry, se kterým právní řád spojuje vznik obligac

50. Reálné kontrakty - Ius Wik

summary for exam b18) obligationes quasi ex contractu quasi ex delicto bipartice obligace vzniká deliktu nebo kontraktu, nad to uznávány jiné důvody vznik Témata přednášek: Detence a držba Vlastnictví a jeho ochrana Iura in re aliena Služebnosti Obecná část obligačního práva Verbální a literární kontrakty Reálné a konsenzuální kontrakty Delikty a obligationes ex delicto Kvazidelikty a kvazikontrakty Dědické právo Testamentární a intestátní posloupnost Odkazy. Věcná práva (possessio, proprietas, iura in re aliena) Obligační právo (delikty, kontraktuální systém, kvazikontrakty, kvazidelikty) Dědické právo (testament, posloupnost interstátní, singulární sukcese mortis causa) Literatura. SKŘEJPEK, M. Texty ke studiu římského práva. ORAC. Praha, 2001. inf 66 DÍL TŘETÍ: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO - OBECNÁ ČÁST V praxi přicházejí, i když nikoli se stejnou četností, v úvahu tyto právní důvody vzniku závazkových právních vztahů (tzv. zavazovací důvody): a) právní úkony, zejména smlouvy

Kompletní shrnutí - MP203Zk - PrF - MU - Studentino

Aleatorní závazky (pojištění, herní právo, zaopatření, tichá společnost, dispozice s cennými papíry, zaopatřovací smlouvy, veřejný příslib, slib odškodnění), kvazikontrakty Studijní aktivity a metody výuk Pojem, zásady a prameny soukromého práva Struktura obëanského zákoníku 1.0becná ëást (S 1 až 654) 2.Rodinné právo (§ 655 až 975 Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Závazkové právo - Wikipedi

Úvod do předmětu− římským právem se zabývá právní romanistika− romanésy = římsko-právní čtení− ve starověku se právo neučilo, neexistovaly právní školy ani fakulty, až na sklonk.. II Poděkování Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala především své vedoucí práce JUDr. Aleně Bányaiové, CSc. za cenné připomínky a rady týkající se psaní tét

4 ! 1. Úvod 6 2. historickÝ vÝvoj bezdŮvodnÉho obohacenÍ 8 2.1. ŘÍmskoprÁvnÍ Úprava 8 2.2. vÝvoj Úpravy bezdŮvodnÉho obohacenÍ na ÚzemÍ ČeskÉ republiky 8 2.2.1. Úprava podle vŠeobecnÉho zÁkonÍku obČanskÉho z roku 1811 8 2.2.2. bezdŮvodnÉ obohacenÍ v obČanskÉm zÁkonÍku z roku 1950 10 2.2.3. pŮvodnÍ Úprava bezdŮvodnÉho obohacenÍ v obČanskÉm zÁkonÍku z Oficiální stránka pro kontakt se studenty, aktuální informace k výuce, požadavky ke zkoušce atd

Jednatelství bez příkazu jako specifický důvod vzniku

  1. Квазиконтракты или обязательства как бы из контракта возникали при отсутствии договора между сторонами, но по своему содержанию и характеру были сходны с обязательствами, возникающими из договоров
  2. Kvazikontrakty jsou, jak je již patrno z jejich názvu, obligace, které vznikají jakoby z kontraktu - quasi ex contractu. Patří mezi ně negotiorum gestio, tutela, cura, actio funeraria. Nejdůležitější je zřejmě negotiorum gestio - jednatelství bez příkazu, což je obstarávání záležitostí jiného, převzaté bez.
  3. kvazikontrakty definice. obligace jakoby ze smlouvy - chybí konsensus. kvazikontrakty příklady. bezdůvodné obohacení.
  4. • moment smrti poručiteľa• moment nadobudnutia dedičstva dedičomd) Znaky legatu• legát musel byť uložení iba testamentárnemu dedičovi• legát bol účinn
  5. в теории гражданского права обязательства, возникающие из неосновательного обогащения.

Závazkové právní vztahy z některých jiných zavazovacích skutečností ( kvazikontrakty a kvazidelikty ) jednatelství bez příkazu - právo místa, v němž došlo k jednání jednatele bez příkazu, pokud však oba účastnící právního poměru vzniklého jednatelstvím bez příkazu mají bydliště či sídlo v témže státě. 1.) Obligace s.210- = právo závazkové (druhé hlavní odvětví majetkových práv), práva relativní- obligace je pr.pouto, které nás svojí nevyhnutelností nutí, abychom v souladu s právem našeho státu poskytli někomu nějaké plnění- vztah creditor-debitor- předmětem obligace nemůže být nic bez zákona, musí být osoby způsobilé k pr.jednání, shoda vůle s. Článek ze dne 3.1.2014 Níže uvedenými ustanoveními se navrhuje nahradit dosavadní úpravu sdružení dle § 829 an občanského zákoníku, podstatou je, sdružit min. 2 osoby za společným účelem činnosti nebo věci popř. obojí. Společnos do 7 let nemá způsobilost k právnímu a protiprávnímu jednání, do 14 let (v určitém období dějin) omezená způsobilost k právnímu jednání - může nabývat, nemůže se zavazovat ani ze svého majetku, nezpůsobilý sepsat testament, nemůže uzavřít manželství, nemůže být svědkem dle ius civil

Kvazikontrakty v rimskom prave referat by Daniela Ivančić

6 § 111 Actiones ex contractu - actiones ex delicto . . . . . . . . . . . . . .6 1 . . . . . . § 112 Actiones perpetuae. odpadá seminář 14. 4. 2010 kontrakty a kvazikontrakty. Seminář si můžete nahradit 7. 4. 2010 se skupinou S3. Skupina S3: odpadá seminář 21. 4. 2010 delikty a kvazidelikty. Nahradit si jej můžete 28. 4. 2010 se skupinou S2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA Michal Koláþek BEZDVODNÉ OBOHACENÍ V OBCHODNÍM PRÁVU Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Datum odevzdání: JUDr. Vít Horáek , Ph.D. Katedra obchodního práva 21. 5 a. verbálne - stipulatiob. literárne - transcriptioc. reálne - vypožičanie, pôžička, ručný záloh, úschovad. konsenzuálne - kúpna zmluva, nájom

Kontrakty a kvazikontrakty, pacta (zvláštní část obligačního práva) Římské právo 1 [KTP/NŘP1] UP v Olomouci PDF (251.53 kB) 23. 11. 2009. 14: Obligace (závazky) - obecná část. Transcript zde - Římské právo Obecná část obligací II Nemožnost plnění, obligace alternativní a generické, právní ochrana obligace, beneficium competentiae, naturální obligace, vznik obligace, druhy obligace Čtvrtá přednáška letního semestru. ©Petr Dostalík Obligace podle předmětu Určitost předmětu obligace Neurčitý předmět obligace Obligace alternativní. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

myslím tým tie detské internetové prevzatiny.. lol fnuČíííQ, fake, si zabil.... ale samozrejem píšte akékoľvek..... LO Úřad práce - první zkušenost II. Úřad práce - první zkušenost III. Jak jsem nedostal v dispozici žádný úkol; Líbí se mi Váš kávova Komentáře . Transkript . Ukázk UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava

Předměty - Univerzita Karlov

B18 - Summary Římské právo II - StuDoc

III. Codex lustinianus.....7 Více než doporučené je zařazení pasáže pojednávající o teoretickém včlenění negotiorum gestio mezi tzv. kvazikontrakty. Odpovědnost dlužníka při reálných kontraktech. Anotace: Cílem práce je prozkoumat míru odpovědnosti dlužníka u jednotlivých typů reálných kontraktů římského práva podle pozitivních. BEV203Zk Římské právo Právnická fakulta jaro 2011 iura in re aliena) Obligační právo (delikty, kontraktuální systém, kvazikontrakty, kvazidelikty) Dědické právo (testament, posloupnost interstátní, singulární sukcese mortis causa) Literatura. SKŘEJPEK, M. Texty ke studiu římského práva. ORAC. Praha, 200

Information package & Course catalogu