Home

Dusitan sodný bezpečnostní list

Bezpe nostní list podle 1907/2006/ES, lánek 3

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Dusitan sodný ≥ 98%, p.a., ACS číslo výrobku: 4411 Verze: 2.0 cs Nahrazuje verzi: 16.03.2018 Verze: (2) datum sestavení: 31.05.2016 Revize: 15.09.2020 Česká republika (cs) Strana 1 / 1 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH) Dusitan sodný ≥ 99%, krystalické číslo výrobku: 8604 Verze: 2.1 cs Nahrazuje verzi: 15.09.2020 Verze: (2) datum sestavení: 31.05.2016 Revize: 09.02.2021 Česká republika (cs) Strana 1 / 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dusitan sodný strana 4 z 6 Rozpustnost (20 °C): ve vodě: g/l 820 v jiných rozpouštědlech: není k dispozici Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: není k dispozici Viskozita (20 °C): mPa.s není k dispozici Hustota par (vzduch=1): není k dispozici Rychlost odpařování: není k dispozic Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Dusitan sodný ≥ 99%, krystalické číslo výrobku: 8604 Verze: 2.0 cs Nahrazuje verzi: 31.05.2016 Verze: (1) datum sestavení: 31.05.2016 Revize: 16.03.2018 Česká republika (cs) Strana 1 / 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Dusitan sodný ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Dusitan sodný Látka / směs látka Chemický název dusitan sodný Číslo CAS 7632-00- Indexové číslo 007-010-00-

Dusitan sodný, 50g Bezpečnostní list Datum vydání: 15.04.2015 Kód produktu: 9991694 Strana 1 z 8 CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Dusitan sodný, 50g 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: 7632-00- Indexové č.: 007-010-00-4 Číslo ES: 231-555- BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění 4 UNFREEZE dusitan sodný Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Pohlaví Inhalačně LC 0 5,5 mg/kg 4 hod Potkan ethan-1,2-diol Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Pohlav

Dusitan sodný (Index: 007-010-00-4) Nebezpečné látky Strana 1/6 Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.c EZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení REAH 1907/2006/E, článek 31 Biosynex® Strep A TD-STA-010 Datum vydání 22/07/2016 Stránka 8 z 8 16. Ostatní informace Plné znění R- vět a H-vět ve vztahu k oddílu 3 Dusitan sodný EC číslo 1272/2008 Nařízení Riziko Popis H400 Vysoce toxický pro vodní organismy Tetraboritan sodný dekahydrát <3 1303-96-4 215-540-4 T 60-61 Dusitan sodný <1 7632-00- 231-555-9 O, T, N 8-25-50 Pozn.: Znění R-vět je uvedeno v kapitole č. 16. ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Při požití je nutná okamžitá odborná pomoc lékaře Index: 005-011-01-1 tetraboritan sodný dekahydrát <3 CAS: 1303-96-4 ES: 215-540-4 Registrační číslo: 01-2119490790-32 Ox. Sol. 2, H272 3 Acute Tox. 3, H301 AquaticN; R 50 Acute 1, H400 O; R 8 T; R 25 Index: 007-010-00-4 dusitan sodný <1 CAS: 7632-00- ES: 231-555-9 Poznámky 1 Látka,pronižexistujíexpozičnílimitySpolečenstvípropracovníprostředí Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 09.04.2019 Číslo verze 5 Revize: 09.04.2019 Obchodní označení: Dusitan sodný (pokračování strany 1) 48.1.38 · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

Dusitan sodný Tetraboritan sodný, dekahydrát *specifický koncentrační limit: Repr. 1B, H360FD = ≥8,5% Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně. Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list Jméno Ing. Schiller dusitan sodný 0,1 Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 3, H301 Aquatic Acute 1, H400 Index: 603-027-00-1 CAS: 107-21-1 ES: 203-473-3 ethan-1,2-diol <0,02 Acute Tox. 4, H302

Bezpečnostní list podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830 DENTACLEAN Drill Plus Dusitan sodný 007-010-00-4 231-555-9 7632-00- není 1-<5 Ox. Sol. 3 H272 Acute Tox. 3 H301 Aquatic Acute 1 H400 tetraboritan sodný dekahydrát Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list Adresa www stránek www.colorspectrum.cz Email info@colorspectrum.cz Telefon +420 518 321 017 Identifikační číslo (IČO) 25312944 Index: 007-010-00-4 Dusitan sodný 0,15 CAS: 7632-00- ES: 231-555- Více informací o Dusitan sodný. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Mapefer 1K 2.2 Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Nebezpečné látky portlantský cement dusitan sodný Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži Dusičnan sodný p.a. 1000 g: 171 Kč: Dusičnan sodný p.a. Dusičnan sodný č. 1000 g: 69 Kč: Dusičnan sodný č. Dusičnan strontnatý p.a. 500 g: 109 Kč: Dusičnan strontnatý p.a. Dusičnan stříbrný p.a. 100 g: 0 Kč: Dusičnan stříbrný p.a. Dusičnan vápenatý tetrahydrát p.a. 1000 g: 188 Kč: Dusičnan vápenatý tetrahydrát p.a. Eosin Y p.a. 50 g: 1225 K

Hydrogensiřičitan sodný.pdf; Hydroxid amonny.pdf; Hydroxid barnatý.pdf; Hydroxid draselny.pdf; Hydroxid sodny.pdf; Hydroxid vapenaty.pdf; Hydroxylamin hydrochlorid.pdf; Hydroxylamin siran.pdf; Chelaton III.pdf; Chlorbenzen.pdf; Chlorecnan draselny.pdf; Chlorecnan sodny.pdf; Chlorid amonny.pdf; Chlorid antimonity.pdf; Chlorid barnaty dihydrat.pdf; Chlorid draselny.pd Dusitan sodný DNEL: Zaměstnanci: Dlouhodobá i Krátkodobá expozice - systémové účinky, Inhalačně: 2 mg/m3 PNEC Nebezpečí pro vodní organismy: Pitná voda: 0,0054 mg/l, Mořská voda: 0,00616 mg/l, Čistírna odpadních vod: 21 mg/l, Sediment (pitná voda): 0,0195 mg/kg sušiny sedimentu, Sediment (mořská voda): 0,0223 mg/kg sušin

BEZPEČNOSTNÍ LIST, NGL-COOLSTARâ (teplonosná nemrznoucí kapalina) podle nařízení ES č.1907/2006(REACH) Mravenčan draselný 590-29-4 209-677-9 2,5-8,5 nemá nejsou Dusitan sodný* 7632-00- Pod 0,5% R 50 * klasifikace látky je stanovena v závislosti na koncentraci podle seznamu dosu Dihydrogenfosforečnan amonný bezpečnostní list. 1.1 Identifikátor výrobku: dihydrogenfosforečnan amonný Obchodní označení: AMOFOS HNOJIVO ES Číslo CAS: 7722-76-1 Číslo ES: 231-764-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Hnojivo. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Adres BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění SOKRATES®ANTICOR Při požití NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody. U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření dusitan sodný bezpečnostní list, dusitan vápenatý, dusitan hořečnatý, dusitan hlinitý vzorec, dusitan amonný, dusitan stříbrný, dusitan železitý, dusitan sodný, dusitan sodný v potravinách, dusitan draseln

Video: Ezpečnostní Lis

PENTA - Bezpečnostní list

Dusičnan sodný (NaNO 3) je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu nitronatritu, je znám též pod označením chilský ledek.Dalším synonymem je nitratin.. Je bezbarvý, bílý, šedý nebo lehce zbarvený do žluta nebo hněda, průhledný, skelně lesklý, štěpný podle romboedru. tvrdost je 1,5-2, hustota 2,26 g/cm 3 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Distributor: ATET s.r.o. výhradní distributor znaþky Well Done pro eskou republiku Sobotovice 30, 664 67 Syrovice Národní poradní orgán/toxikologické informační středisko (TIS): +420 224919293, +420 224915402 Distributor: Telefonní číslo: Email: +420 547 214 73 BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 PRAGOKOR BRUNIGAL N Dusitan sodný LC50 ryby (Salmo gairdneri, 96 h) 0,56 - 1,78 mg/l 12.2 Perzistence a rozložitelnost anorganická látka, neaplikováno 12.3 Bioakumulační potenciál nepředpokládá se akumulace Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 11 LOCTITE 516 known as 516 VIBRA-SEAL 2KG. Č. BL. : 153611 V002.2 Dusitan sodný 7632-00- voda (mořská voda) 0,00616 mg/L Dusitan sodný 7632-00- voda (přerušované propušťování) 0,0054 mg/L Dusitan sodný

Bezpečnostní list BOHLE AG Bohle Professional Glass cleaner, aerosol Datum revize: 21.06.2018 Kód produktu: BO5107900 Strana 1 z 9 7632-00- Dusitan sodný Akutní toxicita pro ryby LC50 0,56 - 96 h 1,78 mg/l Onchorhynchus mykiss Akutní toxicita crustacea EC50 12,5 - 48 h 100 mg/ Dusitan sodný 01-2119471836-27 7632-00- 231-555-9 0-1 Ox. Sol. 3, Acute Tox. 3, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1 H272,H301,H319,H400 Explanation notes A : látka, jejíž použití je omezeno na společném pracovišti (* Vysvětlení rizikových vět: viz kapitolu 16) ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoc dusitan sodný 0,15 Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 3, H301 Aquatic Acute 1, H400 Index: 607-009-00-4 CAS: 85-44-9 ES: 201-607-5 ftalanhydrid <0,05 Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady. BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 þl. 32 DUSITAN DRASELNÝ: prudká reakce se vzplanutím CHLORNAN SODNÝ: může dojít k explozivnímu vzniku chloridu dusitého ZINEK: může korodovat 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabráni

Important: we need your support! Open Food Facts is a collaborative project built by tens of thousands of volunteers and managed by a non-profit organization with 3 employees Dusitan sodný a draslík se používají jako antimikrobiální konzervační látky zabraňující degradaci těchto potravin bakteriemi. bezpečnostní list materiálu dusičnan draselný. (2013, 21. května). Získáno z vědecké laboratoře: sciencelab.com Dusitan sodný 7632-00- 231-555-9 0-1 O,T,N 8-25-50 Explanation notes B : látka, jejíž použití je omezeno na pracovišti dle státních norem riziková přísada Registrační číslo č. CAS EC-nr w/w % Třída a kategorie Poznámka nebezpečnosti Standardní věta o nebezpečnosti Poznámky Dusitan sodný 7632-00- 231-555-9 0-

Dusitan sodný VW

Bezpečnostní list dle Nařízení ES č.: 453/2010 Síran amonný s močovinou (SAM Slavkov 240) 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Může obsahovat stopová množství methanolu a kyanovodíku 5.3. Pokyny pro hasiče dusitan sodný - certifikovaná kvalita Kód: 448/ Dusitan sodný čistý; 100g Charakteristika: čistá anorganická látka Určená použití látky: potravinářství, farmacie, laboratoře, jiné Zdroj: pro solící směs Balení: dóza s bezpečnostní pojistkou originality, 100g, 250g Složení: NaNO2, 99+% jiné parametr Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 518 321 017 Adresa www stránek www.colorspectrum.cz E-mail info@colorspectrum.cz Telefon +420 518 321 017 Dusitan sodný orálně LD 50 180 mg/kg potkan Zdro dusitan sodný (NaNO2) 7632-00- 231-555-9 O,T,N, R8-25-50 GHS03, GHS06, GHSO9 H272, H301, H400 1mol/l Znění vět o bezpečném zacházení a o nebezpečnosti - viz kap. 16. 4.Pokyny pro první pomoc 4.1.Popis první pomoci Po vdechnutí Zajistit přísun čerstvého vzduchu a konzultovat s lékaře

BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 PRAGOKOR BRUNIGAL N PRAGOCHEMA Verze: 7.1 Platnost od: 14.1.2016 Datum vydání: 16.2.2016 Strana: 5 / 10 odvozená úroveň DNEL dusitan sodný : systémové efekty při dlouhodobé expozici : 2 mg/m3 hydroxid sodný : akutní lokální efekt: 1 mg/m BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení Komise (EU) No 2015/830 PRAGOKOR BRUNIGAL N PRAGOCHEMA Verze: 8.0 Platnost od: 1.10.2016 Datum vydání: 14.2.2017 Strana: 5 / 10 odvozená úroveň DNEL dusitan sodný : systémové efekty při dlouhodobé expozici : 2 mg/m3 hydroxid sodný : akutní lokální efekt: 1 mg/m Dusitan sodný ; Prášková forma . Obecné ; Systematický název: Dusitan sodný: Anglický název: Sodium nitrite : Německý název : Natriumnitrit : Sumární vzorec: NaNO 2: Vzhled : Bílá práškovitá nebo krystalická látka : Identifikace ; Registrační číslo CAS: 7632-00-0: EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 231-555-9 : Indexové číslo. Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, dusitan sodný.

Bezpečnostní Lis

Bezpečnostní list AGC Glass Europe Headquarters Datum revize: 11.09.2017 AGC FIX-IN GLASS CLEANER Kód produktu: FIX-IN Strana 1 z 10 7632-00- Dusitan sodný Akutní toxicita pro ryby LC50 0,56 - 96 h 1,78 mg/l Onchorhynchus mykiss Akutní toxicita crustacea EC50 12,5 - 48 h 100 mg/ Bezpečnostní list REMA TIP TOP AG podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum revize: 10.05.2017 TIP TOP TTSEAL Kód produktu: 00156-0125 Strana 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku TIP TOP TTSEAL 1.1 Identifikátor výrobku 514 3540, 514 4440, 593 1239, 593 1291, 593 2129, 593 2670, 6210 Art.-No BEZPEČNOSTNÍ LIST strana 3/7 podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 název přípravku: UREAstabil 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU Vhodná hasiva Oxid uhličitý, písek, hasicí prášek, pěna odolná proti alkoholu, vodní mlha BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení (EU) 2015/830 Datum vydání: 10.4.2015 Nahrazuje revize 1 z: 10.1.2017 Datum revize 2: 10.3.2017 Název výrobku: REAL PROTI PRACHU Strana: 2/8 2-butoxyethano Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Dusitan sodný Prášková forma Obecné Systematický název: Dusitan sodný: Anglický název: Sodium nitrite Německý název Natriumnitrit Sumární vzorec: NaNO 2: Vzhled Bílá práškovitá nebo krystalická látka Identifikace Registrační číslo CAS: 7632-00-0: EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 231-555-9 Indexové číslo: 007-010-00-4 UN. Bezpečnostní list podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) þ.1907/2006 Výrobek : OVENCOAT WR HT Datum předchozího vydání : 07.01.2010 ýíslo verze: 4.0 Datum revize : 16.08.2015 Strana 3 (celkem 6) 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezte úniku do okolního prostředí. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Shromážděte pomocí. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady . 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES Strana: 2 z 12 Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16

Laboratorní chemikálie - mach-chemikalie

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Fresh Air - osvěžovač vzduchu Identifikační čísla Název látky Obsah v % hmotnosti Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 Pozn. Index: 007-010-00-4 CAS: 7632-00- ES: 231-555-9 dusitan sodný <0,38 Ox. Sol. 3, H27 Hydroxid sodný podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění BEZPEČNOSTNÍ LIST Standardní věty o nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach Prášková forma Dusitan sodný NaNO2 je sodnou solí kyseliny dusité. Je to světle nažloutlá krystalická látka, hygroskopická, velmi dobře rozpustná ve vodě. Používá se ke konzervaci masa či jiných potravin (E 250), ale jelikož jde o prudký jed, který je zároveň v podezření, že jde i ve velmi malých d Dusitan draselný se používá jako potravinářská přísada podobným způsobem jako dusitan sodný. Má číslo E249. Za určitých podmínek (zejména při vaření) mohou dusitany v mase reagovat s produkty degradace aminokyselin, které tvoří nitrosaminy, které jsou známými karcinogeny. Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list Jméno GRACILIS s.r.o. Email info@gracilis.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace dusitan sodný 0,2-0,5 Ox. Sol. 2.

Dusitan sodný NaNO 2 je sodnou solí kyseliny dusité.Je to světle nažloutlá krystalická látka, hygroskopická, velmi dobře rozpustná ve vodě.Používá se ke konzervaci masa či jiných potravin (), ale jelikož jde o prudký jed, který je zároveň v podezření, že jde i ve velmi malých dávkách o látku způsobující rakovinu, bývá jeho doposud časté používání v. velkoobchod domácí potřeby, železářství a hobby - zahrada. Řeznická solicí směs PRAGANDA 250 g. Praganda - řeznická solicí a nakládací směs pro domácí uzené masné výrobky je homogenní směs, obsahující kamennou sůl, dusitan sodný a cukry, určená pro malospotřebitelské použití R a S věty obsahují informace týkající se rizik a bezpečnostních opatření při práci s chemikáliemi. Většina chemických látek je označena symboly, které vymezují jaká rizika dusitan sodný T O N 8-25-50 1/2-45-61 ethanol F 11 7-16 fluorid draselný T 23/24/25 1/2-26-45. Výroba a distribuce anorganických i organických chemikálií - hydroxidy (hydroxid sodný a draselný), anorganické kyseliny ( kyselina fluorovodíková), rozpouštědla, čisté a speciální chemikálie, likvidace nebezpečných odpadů

Bezpečnostní listy - katedra chemie - PřF UJE

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: NPK 15-15-15 datum vydání: 21.1.2014 revize: 1 datum revize: 24.9.2015 Po nadýchání: Okamžitě vyveďte postihnutou osobu na čerstvý vzduch, v případě pozorovaných příznaků (např. závraty, ospalost nebo dýchacích obtíží). Pokud osoba nedýchá BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika: Jiné označení :Nejsou k dispozici. 1.1 Identifikátor výrobku 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu e-mail adresa osoby odpovědné za tento bezpečnostní list:meo. Jedná se výhradně o kyselinu askorbovou a její sodnou sůl, dusičnan draselný, dusičnan sodný, dusitan draselný a dusitan sodný.. The only additives are ascorbic acid and its sodium salt, potassium nitrate, sodium nitrate, potassium nitrite, and sodium nitrite

BEZPEČNOSTNÍ LIST V 2115 slouží jako jednovrstvá antikorozní barva při tloušťce suché vrstvy nejméně 0,1 mm. Barvu je možno použít také jako základní vrstvu především ve vodouředitelných nátěrech. V 2115 je vhodná pro nátěr lehkých a barevných kovů (zinek - včetně čerstv Dusitan sodný ES: 231 -555 9 CAS: 7632 -00 0 Index: 007 -010 00 4 0,1-0,2 O; R8 T; R25 N; R50 Ox. Sol. 3, H272; Acute Tox. 3, H301;Aquatic Acute 1, H400 Na základě souþasných znalostí dodavatele ve výrobku nejsou přítomny žádné složky

Dusitan - překlady, synonyma, gramatika, statistiky

dusitan sodný 7632-00- 231-555-9 O; R 8 T; R25 N; R50 Ox. Sol. 3; H272 Acute Tox. 3; H301 Aquatic Acute 1; H400 ED 2; H319 >= 0,1 - < 0,5 Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16 Dusitan sodný Benzoát sodný Chemické složení Sorban draselný Voda Hustota Klasifikace Skladování Skladujte ve stínu. Obal uchovávejte uzavřený na suchém a dobře větraném 5% 20% 10% Zbytek 1,125 - 1,15 g/cm 3 Dráždivý, více informací, viz. bezpečnostní list. místě odděleně od krmiv, potravin a nápojů BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 28.5.2004 Strana: 1 ze 7 Název složky Butan Tetradekan Dekan Tetramethrin Dusitan sodný Obsah (%) 30-50 5-10 1-5 0-1 0-1 Číslo CAS 106-97-8 629-59-4 124-18-5 7696-12- 7632-00- Číslo ES 203-448-7 211-096- 204-686-4 231-711-6 231-555-9. 1.0 M dusitan sodný . Reagencie 2 0.4 M kyselina octová Pozitivní výsledek. Neživý Strep A; 0,09% azid sodný BEZPEČNOSTNÍ OPATŘEN. Í • Pouze pro odbornou IN VITRO DIAGNOSTIKU! • Pozitivní a negativní výsledek obsahuje azid sodný, který můž 50/53 dusitan sodný 231-555-9 7632-00- O,T,N T . Jedovatý . O. Oxidujúce. N. Nebezp. pre ŽP < 0,02 % 8-25-50 BEZPEČNOSTNÍ LIST.

Dusičnan sodný - Wikipedi

Dusitan sodný Benzoát sodný Chemické složení Sorban draselný Voda Hustota Klasifikace Skladování 10% 15% 7,50% Zbytek 1,13 - 1,15 g/cm 3 Dráždivý, více informací, viz bezpečnostní list. Skladujte ve stínu. Obal uchovávejte uzavřený na suchém a dobře větraném místě odděleně od krmiv, potravin a nápojů. Silážní. Emailová adresa odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: E-mail: srovnalova@ateacz.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: non-stop: 224 919 293; 224 915 402 Dusitan sodný/ Sodium Nitrite 0,1-1,0 7632-00- 007-010-00-4 231-555-9 Hydroxid sodný/ sodium hydroxide 0,5 - 2 1310-73-2 011-002-00-6 215-185-5. Bezpečnostní list REMA TIP TOP AG podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum revize: 07.06.2017 REMAXX LUBE LIQUID Kód produktu: 00156-0052 Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku REMAXX LUBE LIQUID 1.1 Identifikátor výrobku 593 5503, 593 5510, 593 0405 Art.-No

E250 - Dusitan sodn

1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 1. 11. 2006 Datum revize: 26. 9. 2008 Výrobek: Air Wick - osvěžovač vzduchu - Svěžest vodopádu (sprej) 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora 1.1. Identifikace přípravku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® Part C Datum revize 01.08.2018 Verze 7.0 Datum vytištění 03.08.2018 Země 000000022942 6 / 12 Ochranné oděvy (např.bezpečnostní obuv podle EN ISO 20345, pracovní oděv s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty) Složka: Dusitan sodný / Sodium nitrite DNEL (Derived No-Effect Level) posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví: určení klasifikace a označení látky, stanovení úrovně, při které nedochází k nepříznivým účinkům -Akutní/krátkodobá expozice: pracovník, inhalačně, systémové efekty: 2 mg/ m Propionan sodný. E 282. Propionan vápenatý. E 283. Propionan draselný. E 284. Kyselina boritá. E 285. Tetraboritan sodný (borax) E 290. Oxid uhličitý. E 296. Kyselina jablečná. E 297. Kyselina fumarová. E 300. Kyselina L-askorbová. E 301. Askorban sodný. E 302. Askorban vápenatý. E 304. Estery mastných kyselin s kyselinou.

Dusitan draselný (KNO2) Vlastnosti, použití a nebezpečí

Dusitan sodný čistý, lékovka 250g ZVC Dr

 1. CAS: 7632-00- MDL: MFCD00011118 EINECS: 231-555-
 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion Datum revize 12.05.2020 Verze 5.1 Datum vytištění 21.01.2021 Země CZ 000000132661 1 / 12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : Sika MonoTop®-111 AntiCorrosio
 3. BEZPEČNOSTNÍ LIST Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 Směs je klasifikována jako nebezpečná. Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 2.1 Klasifikace látky nebo směsi ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. Může vyvolat alergickou kožní reakci
 4. BEZPEČNOSTNÍ LIST dle þlánku 32 (ES) 1907/2006 SPOLSAN Datum vydání: Datum revize: Strana: 30. 03. 2009 25. 05. 2015 3 / 7 ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Při manipulaci omezte prašnost, nejezte, nepijte a nekuřte. Po skonení práce se důkladně omyjte mýdlem a teplou vodou
 5. BEZPEČNOSTNÍ L I S T podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název přípravku: ROYCO GREASE 22 CF strana 3/16 Datum vyhotovení: 28. 02. 2007 verze: 3.10 Datum revize: 16. 07. 2008 TOTAL ČR 19 - z Projeví-li se zdravotní potíţe nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte m
 6. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění V2115 Vodouředitelná jednovrstvá barva na ocel a lehké kovy, matná Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informac
 7. Pravidla při práci s nebezpečnými chemickými látkami PRAVIDLA PŘI PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEM. SMĚSMI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRNOV, Janáčkovo náměstí 17, příspěvková organizace IČO: 008 52 546 29. březena 2013 Zpracoval: Ing

Wikizero - Dusitan sodn

Uhličitan sodný (soda lehká, kalc.) RO Bezpečnostní list Datum tisku: 18.8.2008 Kód produktu : 310601250200 Strana 2 z 7 EURO-Šarm, spol. s r.o. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Složky Číslo ES Číslo CAS Název Množství Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona 207-838-8 497-19-8 uhličitan sodný > 98 % Xi R3 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Sika MonoTop®-910 N Datum revize 23.07.2019 Verze 10.0 Datum vytištění 24.07.2019 Země 100000003901 1 / 12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : Sika MonoTop®-910 Dusitan draselný je anorganická sloučenina, draselná sůl kyseliny dusité, se vzorcem KNO 2.. Jedná se o silný oxidant, může urychlit hoření jiných látek. Podobně jako jiné dusitany (například sodný) je dusitan draselný toxický při požití; studie navíc naznačují, že by mohl být také mutagenní nebo teratogenní.

Hledejte: siřičitan sodný bezpečnostní list

Dusitan sodný - Gpedia, Your Encyclopedi

Dusitan sodný wiki TheReaderWik

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 434/2005 Sb. a vyhl. 460/2005 Sb. a dle směrnice Evroé komise 2004/73/ES datum vydání: 02.02.2006 datum revize: 02.02.2006 HYDROXID SODNÝ ČIST Pak přidejte na kolečka pokrájenou klobásu a opečte ji. Zaprašte paprikou a nechte minutku rozvonět. Zelí slijte, pokud je to třeba, pokrájejte a přidejte do hrnce. Zalijte vývarem, osolte, opepřete a přidejte bobkový list. Vařte, dokud zelí nezměkne, trvá to asi 15 - 20 minut. Nakonec odstraňte bobkový list a podávejte. O.

Dusitan sodný - Wikipedi

 1. Formulace, sloučeniny a rizika nitrosokyselin / Chemie
 2. směs řeznická solicí PRAGANDA 250g - online M
 3. technické chemikálie Delta Chem s
 4. Překlad 'dusitan sodný' - Slovník angličtině-Češtino Glosb
 5. Dusitan draselný dusitan draselný je možno vytvářet
 6. EUR-Lex - 32011R1129 - EN - EUR-Le