Home

Hslf fs 2022:37 pdf

HSLF-FS 2017:37 2 2 kap. Tillämpningsområde m.m. 1 § Föreskrifterna ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Med undantag för 11 kap. ska de även tillämpas i verksamhet som omfattas av tandvårdslagen (1985:125). 2 § Föreskrifterna ska inte tillämpas på sådan hantering av läkeme (HSLF-FS 2017:37) 9 kap. Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel. Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel ska det framgå i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med en god och säker vård at Version 1 2017-09-14 1 (1) Sjuksköterskors justering av dosering Sjuksköterska får justera doseringen i en läkemedelsordination i de situationer där doseringen är beroende av en patients individuella mål- eller mätvärden. Microsoft Word - Sjuksköterskors justering av dosering HSLF_FS 2017_37 v

Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:37 (PDF, 200 kB) Öppna publikationen Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (PDF 95 kB Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:51 (PDF, 642 kB. (HSLF-FS 2017:37) Syftet med Östergötlands riktlinje Läkemedelshantering inom hälso - och sjukvård samt tandvård är att den ska vara ett stöd i det dagliga arbetet med läkemedel, vara ett värdefullt hjälpmedel till enhetens utarbetande av lokal rutin och vid utbildning.. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (HSLF-FS 2017:48) Pdf, 376.1 kB, öppnas i nytt fönster. Faderskap Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Beslutad 9 april 2018 Version 9.1 TLV dnr 02866/2017 1 (191) Handbok till HSLF-FS 2017:39, TLV:s föreskrift o

hälso-och sjukvården; HSLF-FS 2017:37, reglerar tillämpningen av läkemedelshantering. I HSLF-FS 2017:37 Kapitel 4. Ledningssystem. § 1-3 framgår att vårdgivaren fortlöpande ska följa upp läkemedelshanteringen och bör minst en gång per år genomföra en extern kvalitetsgranskning av processer och rutiner kring läkemedelshantering HSLF-FS 2017:37 Författningsändring och implikationer för verksamheten Elma Tajic Läkemedelsenheten. regionvastmanland.se Så ska patientsäkerheten öka med den nya läkemedelsföreskrifte HSLF-FS. 2017:32. 9. 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. (HSLF-FS. 2017:32). 8 b § Sekvensen för donationsidentifiering ska, senast när produkten blir. frisläppt för användning och spridning, anges i den medföljande dokumenta-tionen. Sekvensen ska inte ändras när den väl har tilldelats vävnader och celle överensstämmer med innehållet i HSLF-FS 2017:37. Enligt HSLF-FS 2017:37 11 kap, 10 § ska den patient som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. Kommenta Läs hela föreskrifterna hos Socialstyrelsen (pdf) I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården finns det bestämmelser om när och hur iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel får delegeras

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS

 1. st fem läkemedel, en enkel läkemedelsgenomgång
 2. istreringssätt, indikationer och kontraindikationer samt antal tillfdllen läkemedlet får.
 3. Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:37. Några av dessa parametrar finns inte strukturerade på e-recepten idag och inte heller i eHälsomyndiglietens system LiiV och VARA som förser vård pch apotek med basinformation om läkemedel. För läkemedelsmyndigheter och läkemedelsföretag i Europa är det obligatoriskt at
 4. st fem läkemedel eller har läkemedelsrelaterade problem en enkel läkemedelsgenomgång, och om det behövs även fördjupad genomgång
 5. sjukvård (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, HSLF-FS 2017:37, om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården). När det gäller begränsningar av läkares möjlighet att förordna vissa utpekade läkemedel hänvisar 5 kap. 3 § Socialstyrelsens
 6. HSLF-FS 2019:17. Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Beslutade: 24 juni 2019. Gäller från och med: 1 september2019. Grundförfattning: HSLF-FS 2016:51. Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:51 (PDF, 642 kB
 7. Sörmland bygger på Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:37 och finns att läsa på https://samverkan.regionsormland.se. Enkel läkemedelsgenomgång Kartlägg • Vilka läkemedel är ordinerade? Varför? • Styrka och dosering • Vilka av de ordinerade läkemedlen används

handledning och uppföljning (HSLF-FS 2017:37), (SFS 2010:659). dokumentation − upprättar en omvårdnadsjournal, för alla vårdtagare med hälso- och sjukvårdsinsatser, i enlighet med bestämmelser i Patientdatalagen (SFS 2008:355 kap 3). dödsfall − kan vid väntade dödsfall göra den kliniska undersökningen, i enlighet med gälland Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård enligt HSLF­FS 2017.37, SÄS.pdf: Filnamn, original: Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård enligt HSLF­FS 2017.37, SÄS.doc: Beskrivning: En regional riktlinje för tillämpning av Socialstyrelsens nya föreskrifter för läkemedelshantering har tagits. (HSLF-FS 2017:37) är gemensam för all hälso- och sjukvård oavsett vårdgivare. Läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är i första hand en uppgift för sjuksköterskor. Vissa uppgifter i läkemedelshanteringen kan efter riskbedömnin

(HSLF-FS 2020:80) • Begränsa nya nära kontakter IVO, 2020-59668 IVO 2020-59668 59668-20 2021-04-21 Trosa kommun . (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Bakgrunden till HSLF-FS 2017:37. Den 1 januari 2018 trädde HSLF-FS 2017:37 i kraft Lag (2017:378). 16 § Den som klagomålet avser, patienten och, om patienten inte själv har kunnat anmäla saken, en närstående till honom eller henne, har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet och ska, innan ärendet avgörs, ges möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på det som har tillförts ärendet

HSLF-FS 2017:37: 8 § Icke legitimerad personal i ambulanssjukvården och räddningstjänsten. får med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling. iordningställa och administrera medicinsk oxygen till en patient, utan att en sjuksköterska har gjort en sådan behovsbedömning som. anges i 6 kap. 7 § 1 januari 2017 ersattes SOSFS 2000:1 av HSLF-FS 2017:37 [2]. Författ-ningen gäller läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och ska stödja hälso- och sjukvården i arbetet för en säker läkemedelshantering hela vägen från ordination och administrering till uppföljning Läkemedelshantering enligt HSLF-FS 2017:37 I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37, har verksamhetschefen ansvar för god och säker vård, upprättas följande ansvarsfördelning gällande den praktiska läkemedelshanteringen

Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga

 1. (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård samt förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård mm. I denna remiss berörs endast frågan om att icke legitimerad personal ska kunna ge Naloxon samt syrgas utan ordination, när så bedöms som riktigt
 2. HSLF-FS 2017:37. En fråga som har förtydligats jämfört med den tidigare föreskriften är vilket ansvar man har som läkemedelsförskrivare. Bakgrund: Denna fråga har diskuterats under några år och många har velat ha ett förtydligande. Har alla samma ansvar eller skiljer det sig mellan en ögonläkare eller en internmedicinare till.
 3. Källa: HSLF-FS 2017:37, Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan (Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län 2019) 2019-08-16 Dokumentation: I Läkemedelsmodulen kryssa i fördjupad läkemedelsgenomgång. Dokumentera åtgärd, orsak, syfte och uppföljning (vad, när, vem). Uppdaterad läkemedelslista oc
 4. allmänna råd (HSLF-FS 2017:51) och beskrivningen om riskbedömningar i handboken Vårdnad, boende och umgänge. Under 2016 var drygt 6 000 barn i åldern 0-17 år aktuella för utredning om vårdnad, boende eller umgänge. Detta motsvarar cirka 29 barn per 10 000 i denna åldersgrupp (Socialstyrelsen statistik om familjerätt, 2016)
 5. Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:37. Några av dessa parametrar finns inte strukturerade på e-recepten idag och inte heller i eHälsomyndiglietens system LiiV och VARA som förser vård pch apotek med basinformation om läkemedel. För läkemedelsmyndigheter och läkemedelsföretag i Europa är det obligatoriskt at
 6. Läkemedelshantering enligt HSLF-FS 2017:37 . Förvaltning Område/Verksamhet Enhet Giltighetstid Fr o m Årlig översyn genomförd Ansvarsbeskrivningen ska ses över årligen och revideras vid förändringar. Årlig revidering ska dateras och signeras på originalet. Ansvarsbeskrivning: 1

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens . HSLF-FS. 2017:32. 3. Enhetlig europeisk kod: unik identifiering för vävnader och celler som dist-. ribueras i unionen. Den enhetliga europeiska koden består av en sekvens för. donationsidentifiering och en sekvens för produktidentifiering, se bilaga 5 IVO:s föreskrift HSLF-FS 2017:41 (HSLF-FS 2017:37). • Verksamhetschef är ansvarig • Delegering ska endast användas i undantagsfall. • Delegering får inte utfärdas slentrianmässigt för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. • Uppföljning ska ske återkommande samt årligen www.rvn.se Lokala instruktioner med rutiner för läkemedelshantering 21 2 Läkemedelshantering enligt HSLF-FS 2017:37 Legitimerad sjuksköterska eller motsvarande på enhet:Klicka eller tryck här för att ange text., vilken ansvarar för att nedanstående uppgifter utförs på bästa sätt och enligt gällande bestämmelser. Samråd skall ske med enhetschef/omvårdnadsansvarig sjuksköterska HSLF-FS 2017:37 8 Kap 10§ Ansvar för vården Säkerställ att det finns en egenvårdsbedömning om egenvård hanteras. Det är alltid en läkares ansvar att avgöra om egenvård kan gälla. På avd .5A påträffades en av sjuksköterskan iordningställd dosett med kosttillskottet Pomi T i läkemedelsvagnen, ordination saknades. Om personalen sk

(HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av . läkemedel i hälso- och sjukvården; beslutade den 2 oktober 2018. Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § första stycket 6 pa- tientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 5 kap. 4 § Socialstyrelsens . föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination oc 1 kap Hslf fs 37. HSLF-FS 2018:44 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Artikelnummer: 2018-10-13 | Publicerad: 2018-10-2 HSLF-FS 2017:37 innehåller bestämmelser om behörighet att iordningsställa, administrera och överlämna läkemedel HSLF-FS 2016:40 Lag (2017:810). 7 § /Träder i kraft I:2021-08-01/ Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjuk-vården. Läkare, tandläkare och sjuksköterskor har en generell behörighet att ad-ministrera läkemedel. Därutöver har vissa yrkesgrupper en begränsad behörighet att administrera vissa läkemedel. Enligt 7 kap. 8 § får icke legitimerad personal Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § första stycket 6 pa- tientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 5 kap. 4 § Socialstyrelsens . föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination oc (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn; beslutade den DD MMM 2019

Med stöd av HSL-FS 2017:37 • Vårdgivaren bestämmer kompetens och vilka läkemedel som får iordningställas och administreras på delegation, • Under vilka förutsättningar som det är förenligt med god vård • Vilken kompetens och kunskap som krävs • Checklistor vid iordningställande, kontroll Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:51 (PDF, 642 kB föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Vägledningstext ligger i tabellrutor som är markerade med ordet vägledningstext (som det här textstycket) för att det tydligt ska framgå vad som är föreskrift och vad som är vägledning Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination Riktlinjen bygger på Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:37 Maj 2018. 1. Kartlägg • Vilka läkemedel är ordinerade? Varför? • Styrka och dosering • Vilka av de ordinerade läkemedlen används? • Vilka övriga läkemedel används? Fråga särskilt efter:. styrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjukskö-terskor att förskriva och ordinera läkemedel. 2 § Av 4 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården framgår det att vårdgivaren ska fastställa rutine

Föreskrifter och allmänna råd - MFo

Av Verksamhetschef utsedd beställare enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Underskrift krävs*. Beställare enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32 ) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel. (HSLF-FS 2018:34) Veterinär 3 § Veterinär som har legitimation eller den som har annan behörighet att utöva yrket är behörig att förordna läkemedel för behandling av djur Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 Riktlinje för läkemedelsgenomgångar i Region Stockholm Pdf, 64.5 kB. Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldr HSLF-FS 2017:37. Läkemedlets produktresumé skall följas avseende användning och hantering (gäller godkända läkemedel). Vid autologa produkter görs även en ordination till ATMP-tillverkaren, enligt av tillverkaren, fastställda rutiner innan tillvaratagande av startmaterial Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården - Konsoliderad. Detta är den senaste internetversionen av.

REMISSVAR 2017-12-21 Dnr 3.9:0828/17 Till Socialstyrelsen Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna om konsulentverksamheter (HSLF-FS 2018:xx) (Dnr 26261/2017) Inledning Förslaget behandlar nya föreskrifter och allmänna råd för verksamheter som har til en skärpning av Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2017:37). Medicinklinikens chef Milena Sundstedt har ställt en fråga om detta med en önskan om att kunna använda läkarassistenter för sådana uppgifter i sjukhusvård. LK konstaterar, att regionens skärpning av den nationella föreskriften gjorde HSLF-FS 2017:37 2 2 kap. Tillämpningsområde m.m. 1 § Föreskrifterna ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Med undantag för 11 kap. ska de även tillämpas i verksamhet so utföras som egenvård (HSLF-FS 2017:22) Riktlinje för delegering till undersköterskor som arbetar i flera verksamheter.

HSLF-FS 2017:32 - lagen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Syftet med föreskrifterna är att skapa en säker läkemedelshantering där så få patienter som möjligt drabbas av läkemedelsrelaterade skador föreskrifter och allmänna råd framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. De nya föreskrifterna innebär att en sjuksköterska som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård fö

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997

 1. istrering eller överlämnande av läkemedel förtydliga attlämplig kompetens för att få i uppgift att iordningställa och ad
 2. HSLF-FS . 2017:37. 9. Bestämmelser om journalhandlingar. 16 § Bestämmelser om journalhandlingars innehåll, tidpunkten för . när uppgifter ska föras in i journalen samt signering av journalanteck-ningar finns i . 1. patientdatalagen (2008:355), och . 2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40 Lag (2016:655)
 3. Enligt 9 kap. 5 § HSLF-FS 2017:37 ska MAS ansvara för att beslut om delegeringar är förenliga med en god och säker vård. 2 • För vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan delegeras inom Linköpings kommun. Vad som får delegeras framgår av dokumentet delegeringsbeslute
 4. Konsekvensutredning 1(8) Dnr 3.1.1-2020-037202 Konsekvensutredning gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) o
 5. hslf-fs 2017:4 Startsida 7 och 12 §§ samt bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad. behandling vid opioidberoende ska ha följande lydelse. 4 kap
 6. HSLF-FS 2017:37: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälsooch sjukvården; HSLF-FS 2018:21: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2012:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS.
 7. Social- och omsorgsförvaltningen Riktlinjer för hälso- och sjukvård 1(2) Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn: Delegering - checklist

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens . Flera av 33-bolagen som var med i fjol har också tagit så viktiga steg framåt att de förtjänar en plats på listan även i år. Här märks bland annat Anima, som efter stort hemlighetsmakeri och ett 18 månader långt utvecklingsarbete har släppt sin svenskutvecklade smartklock

Video: Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016

Dokumentegenskaper - ifeed

dokumenteras (HSLF-FS 2017:37) samt de behov som finns i samband med införandet av en nationell läkemedelslista •Nationell källa för ordinationsorsak: -Kodsystem med ordinationsorsaker (Snomed CT-kodade) och behandlingsändamål kopplade till alla läkemedel på den svenska marknade HSLF-FS 2017:37 Freskrifter allmänna råd om läkemedelshante ring inom hälso- och sjukvård SOSFS 1997:14 Freskrifte r och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Svensk sjukskterskefrening (2017). Kompetensbeskrivning fr legitimerad sjukskterska Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. 3.1 Vårdgivarens ansvar Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- oc verksamhetens inriktning och omfattning (HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården). Läkemedelsförrådet är till för förvaring och iordningställande av läkemedel. Förrådet får inte vara genomgångsrum och det får inte användas fö HSLF-FS 2017:37 kan inte behörighet att ordinera ges genom delegation. Saknar sjuksköterska behörighet att ordinera måste en läkare ordinera vaccinet till vårdpersonal. Arbetsbeskrivning Verksamhetschef eller av denne utsedd person bedömer om vårdenhetens personal är prioriterad att vaccineras utifrån aktuell tillgång på vaccin

HSLF FS 2021, hslf-fs 2021:1

 1. istrationssätt Vaccinet ges bäst med 1 ml spruta eller förfylld spruta och sticksäkra kanyler (blå, 0,6
 2. istreras till patient (för info om märkning se HSLF-FS 2017:37 eller lokal rutin). - Använd slutet system vid iordningsställande
 3. • Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelshantering, HSLF-FS 2017:37. • Patientsäkerhetslagen (2010:659) • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011:9) • Patientdatalagen (2008:355) • Föreskriften om Delegering inom hälso- och sjukvården (1997:14) • Egenvård (2009:6), ändring (2012:10
 4. • Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården • SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringar SOSFS 2013:7, SOSFS 2011:8) • SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

(HSLF-FS 2017:37) bör dokumentation av läkemedelsordinationer göras elektroniskt. o Även om patienten inte har Apodos kan hela förpackningar, flytande läkemedel etc. ordineras i Pascal och patienten kan hämta ut dessa på apoteket. Läkemedelsordinationen finns då i Pascal och sjuksköterskan behöver inte upprätta ett ordinationsunderlag och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37). Läkemedelshanteringen är en kvalificerad uppgift som kräver goda kunskaper och ett gott omdöme samt att personalen är medveten om sina befogenheter och ansvar. Den lokala riktlinjen är ett mindre ledningssystem som beskriver vem som ansvarar för va kontrollen (HSLF-FS 2017:37). Enligt Cohen (2006) används ett system som heter de fem rätten (five rights) inom hälso- och sjukvård vilket är ett system för säker läkemedelshantering och innefattar rätt läkemedel ges till rätt patient, vid rätt tidpunkt, i rätt administreringsform och med rätt dos. Utöver detta ä 13 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Vägledning för delegering 4 (17) Läkemedel ska förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem. Det kan ske på olika sätt. Det kan finnas ett låst skåp i varje barns/ungdoms rum med läkemedel. (HSLF-FS 2017:16) För mer information se Regional rutin för egenvårdsbedömning 2016-05-31 Fast vårdkontakt En person som har funktionen att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet enligt Patientlag (2014:821 2016 type Other contribution publication status published subject

Patientsäkerhetslag (2010:659) Svensk författningssamling

Källa: HSLF-FS 2017:37, Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan (Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län 2019) Kan man åtgärda på en gång? NEJ -se sid 17 JA -inga problem identifierade Dokumentation: I Läkemedelsmodulen kryssa i enkel läkemedelsgenomgång. Vid ordinationsändring dokumentera HSLF-FS 2017:37 Freskrifter allmänna råd om läkemedelshantering inom hälso - och sjukvård SOSFS 1999:26 Socialstyrelsens freskrifter om att frebygga och ha beredskap fr att behandla vissa verkänslighetsreaktioner SOLNA STAD Organisationsnummer 171 86 Solna 212000-0183 Besöksadress Stadshusgången 2 www.solna.se Tel 08-746 10 0 För vissa yrkeskategorier krävs delegering. För mer information om behörigheter enligt författning (HSLF-FS 2017:37) samt delegering se Regional rutin för ordination och hantering av läkemedel - alla kapitel (pdf) (skane.se) Dosändring av läkemedel (kan endast tilldelas användare med personalkategori sjuksköterska Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården - Konsoliderad. Detta är den senaste internetversionen av författningen. 3 § Av 6 kap. 3 § patientsäkerhetslagen. 0

sjukvården (HSLF-FS 2017:37). Dokumentnamn Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård i Danderyds kommun Diarienummer 2019/0104 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Godkänt av SN 6 Vårdgivare ska upprätta skriftliga lokala rutiner utifrån riktlinjen inklusive de för riktlinje Generell ordination socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordi- Generella direktiv om läkemedelsbehandling Ordination och hantering av läkemedel är en av de processer som har in-verkan på patientsäkerheten I Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43), finns en. 2017. 2. Health NBo, Welfare. HSLF-FS 2017: 37. Gemensamma Författningssamlingen Avseende Hälso-Och Sjukvård, Socialtjänst, Läkemedel, Folkhälsa Mm. National Board of Health and Welfare Stockholm, Sweden; 2017. 3. Gibbs G. Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. 1988. 3/18/2020 9:30:37 PM. enlighet med HSLF-FS 2017:37 1 kap 4§. MAS utser en eller flera sjuksköterskor som ansvarar för beställning och förvaring av läkemedel i respektive läkemedelsförråd. MAS ansvarar för att: - upprätta lokala rutiner för hanteringen och användningen av läkemedel från KB överlämnande av läkemedel (HSLF-FS 2017:37). Undersköterskorna är landets största yrkesgrupp, men behöver bli fler. Statistiska Centralbyrån upattar att det kommer saknas 161 000 undersköterskor fram till år 2035. Betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 2019:20fokuserar p

Läkemedelshantering i Sörmlan

allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Frågor och svar gällande den nya författningen finns att ta del av på Socialstyrelsen webbplats. Socialstyrelsen planerar att utge en handbok under 2018 som ska ge ytterligare svar och vägledning. Östergötlands riktlinje för läke Hantering av läkemedel. Ordination och hantering av läkemedel är en av de processer som har in-verkan på patientsäkerheten. I 4 kap. 2 § HSLF-FS 2017:37 finns det därför ett uttryckligt krav på att vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten

Hslf fs 2021:23 (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personupp-gifter i hälso- och sjukvården. 4 § Bestämmelser om att landstinget tillsammans med kommunen ska upprätta en individuell plan när en enskild har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns i 16 kap. 4§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) HSLF-FS enligt offentlighets- och. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården. Den har ersatt den tidigare föreskriften SOSFS 2000:1 om läkemedelshantering i hälso-och sjukvården. Riktlinje för läkemedelshantering inom hälso-och sjukvård är nu reviderad utifrån HSLF-FS 2017:37

Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och

Sedan den 1 juli 2015 ger åtta myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordi-nation och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården trädde i kraft den 1 januari. Syftet med handboken och de allmänna råden (SOSFS 2006:20) är att. Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m., Dnr 4.1- 10732/20 SOSFS-FS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete HSLF-FS 2017:37 3Kap 1§ Ansvar för vården och läkemedelshanteringen - Säkerställ att HSL-information meddelas direkt av läkaren till ansvarig sjuksköterska. Skriv avvikelser i de fall informationsöverföringen inte.

Hslf fs 2021 71, hslf-fs - absolutamente-van

allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel inom hälso- och sjukvården, men även andra författningar och regelverk ligger till grund för denna rutin. Region Dalarnas övergripande rutin är avsedd att användas inom all hälso- och sjukvård i Dalarna och är harmoniserad till föreskriften Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens . 2019-06 14 Odontologiska fakulteten Tandvårdsnämnden Delegering av arbetsuppgifter SOSFS 2002:12 . Härmed delegerar undertecknad till _____ yrkestitel och nam ; Föreskrifterna gäller generellt inom all hälso- och sjukvård och tandvård Blankett Process: 3.1.3 RGK Hantera läkemedel Område: Läkemedel Identifierare: Mall Giltig t.o.m: Utskriftsdatum: 2021-01-05 Sida 1 av 1 Faktaägare mall: Pia Törndahl, leg apotekare läkemedelsenheten Ordinationsrätt för vaccin mot covid-19 Legitimerad sjuksköterska ges ordinationsrätt för covid-19-vaccin o Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:597; Förarbeten Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15 Omfattning ändr. 25 § Ikraftträder 2018-01- (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- inte finns ett bemyndigande i lag eller förordning. 2: Allmänna.