Home

Neoplasticismus představitelé

Neoplasticismus - vzniká v letech 1913-1917, založen holandským malírem Pietem Mondrianem. Ten chtel vyjádrit ideu kosmické harmonie a užíval k tomu pravoúhlé clenení obrazové plochy.. O polnomoom predstavitele Prezidenta Rossiskoy Federatsii v federalnom okruge, Ukaz Prezidenta Rossiskoy Federatsii ot 13 Maya 2000 goda N. 849, Rossiiskaya gazeta, www.rg.ru, 16 Mays 200 neoplasticismus. [Neoplastycizmus, řečtina], původně malířský směr vytvořený P. Mondrianem v letech 1913-1917; odvozený z kubismu, zobrazující ideu geometrického řádu světa (harmonie vztahů), zbaveného všech nahodilostí, pomocí elementárních výtvarných prostředků - 6 základních barev a horizontálních a vertikálních linií Neoplasticismus Představitelé - Piet Mondrian (1872 - 1944), Theo van Doesburg (1883 - 1931) - společně zakládají časopis De Stijl (1917), - De Stilj je rovněž označení umělecké skupin, jejímiž byli členy Znaky - hledání harmonie rovnováhy - vychází ze zásad skupiny De Stijl: 1. úplná abstrakce, 2 Hlavními představiteli abstraktního malířství jsou Vasilij Kandinskij a František Kupka (prvenství je sporné),Později se tomuto směru říkalo neoplasticismus a hlavním představitelem byl Piet Mondrian, který se přikláněl k harmonii a rovnováze. Dalším novým názvem byl Orfismus (umění). Orfismus je umělecký směr, který znamená hudební dojmy díky lineárním prvkům a barevných ploch neoplasticismus; expresionismus; Shrnutí kapitoly. Uspořádali a objasnili jste si opět několik architektonických směrů a alespoň jejich nejznámější představitele a stavby jste schopni pojmenovat. Získali jste tedy potřebné znalosti pro studium dalších etap dějin architektury. Doplňující zdroj

- představitelé a směry - orfismus, neoplasticismus, op-art, art-brut, hyperrealismus, action painting, suprematismus 25) Umělecká fotografie (z historie fotografie Významní představitelé abstraktního umění. Jean Dubuffet (1901-1985) Hans Hartung (1904-1989) Paul Klee (1879-1940) Willem de Kooning (1904-1997) Kazimir Malevič (1878-1935) Piet Mondrian (1872-1945) Barnett Newman (1905-1970) Jackson Pollock (1912-1956) Mark Rothko (1903-1970) Emil Schumacher (1912-1999) Frank Stella (1936

Posts about neoplasticismus written by Zia Gouel. Jak prozrazuje název, obraz inspiroval New York samotný a vzrušující jazzové rytmy, kterými tehdy zněly jeho ulice - avenues a streets.Ty nám přesně evokuje pravoúhlé uspořádání tvarů na Mondrianově obraze neoplasticizmus, neoplasticismus. výtvarný směr druhého desetiletí 20. stol. zdůrazňující geometrickou jednoduchost, konstruktivnost a funkčnost, aplikovaný i na užité umění a architektur Neoplasticismus predstavitele. 27, Konstruktivismus a neoplasticismus v architektuře, sochařství a malbě (Rusko, Německo, Nizození, Československo).docx. 329 kB Neoplasticismus (De Stijl). Orfismus. Kinetické umění Mikuláš Bek - senátor a rektor Masarykovy univerzity.. neoplasticizmus, neoplasticismus Slovník cizích sl neoplasticismus [-tyciz-, řec.], původně mal. směr vytvořený P. Mondrianem 1913-17, odvozený z kubismu, zobrazující ideu geom. řádu světa (harmonie vztahů), zbaveného všech nahodilostí, pomocí elementárních výtv. prostředků - 6 zákl. barev a horizontálních a vertikálních linií. Později aplikován též v arch

- Představitelé: Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Chris, Otto Gutfried (sochař), Emil Filla (sochař), Jacques Lipschitz, - Ovlivnil vznik řady skupin i směrů: ofismus (poetizace kubických tvarů, která má připomínat hudbu), neoplasticismus (geometrická abstrakce), purismus (symbolem je stroj), Český kubismu Neoimpresionismus - pointilismus, představitelé, dílo. Postimpresionisté - P. Cézanne, V. van Gogh, P. Gauguin - jejich tvorba a přínos pro vznik moderního umní Neoklasicismus v literatuře byl v českém prostředí nevyhraněný umělecký směr z počátku 20. století. V jiných jazykových oblastech muže být vnímán odlišně

14. Kubismus (časové vymezení, charakteristika, hlavní představitelé + dílo) 15. Surrealismus (časové vymezení, charakteristika, hlavní představitelé + dílo) 16. Abstraktní malířství (orfismus, suprematismus, neoplasticismus, abstraction - creation) (časové vymezení, charakteristika, hlavní představitelé + dílo) 17 neoplasticismus, funkcionalismus, purismus, postmoderna, brutalismus, high-tech architektura, organická architektura 25. eská architektura 20. století - významné směry a osobnosti - secese, kubismus, rondokubismus, funkcionalismus, individuální moderna, sorela, postmoderna, brutalismu

neoplasticismus - CoJeCo

neoplasticismus-nejčistší varianta konstruktivizmu malířský směr Doporučujeme Článek Jak se naučit 125 nových slovíček za 5 minut Přečíst easylingo.cz » Možná hledáte.. Počítá s fyziologickými zákony zrakového vnímání a je tvořen s maximálním rozmyslem - představitelé a směry - orfismus, neoplasticismus, op-art, art-brut, hyperrealismus, action painting, suprematismus 25) Umělecká fotografie (z historie fotografie) - začátky fotografie - Daguerre, Niepce, Talbot, Cameronová; vliv impresionismu a fázová

hlavní představitelé generace ND a jejich dílo. J. Zítek, J. Schulz, J.V. Myslbek, M. Aleš, F. Ženíšek, V. Hynais. Hudební skladatelé: F. Schubert, R. Wagner, B. Smetana, A. Dvořák. Představitelé nefigurativního umění vycházeli z předpokladu (formulovaného v roce 1910 V. Kandinským), že obraz může vyvolat umělecký zážitek i bez předmětu, pouze sestavou barevných skvrn, ploch a čar Josef Lada. Josef Lada se narodil 17.12.1887 v Hrusici u Senohrab a zemřel 14.12.1957. Rané práce tiskl pod pseudonimem. Zpočátku se učil malířem pokojů, ale vyučil se knihařství.Současně navštěvoval večerní kursy kreslení u A.Jakeschkeho na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde byl v roce po dvou neúspěšných pokusech přijat jako posluchač u E.Dítěe a A. Námět, jak lze děti seznámit s abstraktním uměním, různými malířskými směry a výtvarnými technikami (v rovině teoretické i praktické) Etická výchova a výchova k hodnotám, problém kázně a svobody ve výchově (koncepce, představitelé, hodnoty) Filosofické a pedagogické myšlenky, pansofické snahy, analýza spisů Jana Amose Komenského. Vliv průmyslové a vědeckotechnické revoluce na sociální poměry ve společnosti

B/ Novoromantismus a jeho představitelé. 13. A/ Impresionismus a jeho kořeny. B/ Hudební impresionismus a jeho zvukové obrazy. 17. A/ Nefigurativní umění - neoplasticismus, orfismus, suprematismus, akční malba. B/ Ruská hudební tradice, hlavní žánry a představitelé. 18. A/ Umění 2. poloviny 20. století - op-art, pop-art. c) Hnutí Arts and Crafts a jeho hlavní představitelé. 2. a) Impresionismus a post-impresionismus v Evropě. b) Socialistický realismus (SSSR + ČSSR, vznik, typologie, témata, mluvčí, architektura, malba, socha), soc art. c) Skupiny Deutscher Werkbund, Österreichischer Werkbund, Wiener Werkstätte a jejich hlavní představitelé. 3 Cíl předmětu: 1) znalostní: Prohloubení znalostí z dějin umění 20. století - zvláště v oblasti architektury a dalších - dle zájmu studentů (příprava k přijímacím zkouškám), opakování v rámci přípravy na maturitu 2) dovedností: Vedení k samostatnému zpracování informací - referáty, diskuse; k vnímání uměleckého díla v jeho nejširších. Garant předmětu: Lada Hubatová-Vacková, Jitka Šosová Jméno vyučujícího (jména vyučujících): Lada Hubatová-Vacková, Jitka Šosová Anotace: Anotace: Výklad dějin moderního umění 1. poloviny 20. století sleduje zejména radikální proměnu tradiční obraznosti, jakou nastolila umělecká avantgarda, ale jsou stopovány i jiné, méně ?pokrokové?, antimodernistické či.

Výtvarné umění 2

4. Moderna, purismus, futurismus - vsb.c

KONSTRUKTIVISMUS A NEOPLASTICISMUS V ARCHITEKTUŘE, SOCHAŘSTVÍ A MALBĚ (Rusko, Německo, Nizozemí, Československo).. Malevičův suprematismus dovedl moderní umění k nulovému bodu neoplasticismus chtěl vyjádřit ideu kosmické harmonie a užíval k tomu pravoúhlé členění obrazové plochy horizontálními a vertikálními liniemi a několik základních barev v kombinaci s bílou, šedou a černou. Představitelé Frank Stella (1939) Kenneth. Neoplasticismus je umělecký směr, který vznikl v první polovině 20. století v Nizozemsku v důsledku izolace od pařížské umělecké komunity, kterou v té době umocnila první světová válka (Nizozemsko bylo neutrální.) Zformoval se mezi umělci, sdruženými do takzvané skupiny De Stijl (česky styl) 1.1.1. Historie, druhy a představitelé 10 1.1.2. Geometrie a linie jako základ k abstrakci 13 1.2. Chaos a řád v umění 15 1.3. Vývoj nových médií a užití počítače ve výtvarném umění 16 1.3.1. Představitelé počítačového umění 16 1.4. Matematika a výtvarné umění 18 1.5. Rozdělení grafiky, volná grafika 19 1.6

Neoplasticismus - umělecký směr, který vznikl v 1. pol. 20. století - nejvýznamnější představitel Piet Mondrian - šlo především o abstraktní čistotu ( reakce umělců proti impresionismu) - dvě protichůdné síly symbolizují vertikální a horizontální linie tvořící kříž, který je doplněn základními barvami. abstrakce se člení na několik směrů: Orfismus, suprematismus, neoplasticismus, raysmus, konstruktivismus, ty si následně představíme v několika kapitolách. 2.2.1 Orfismus Mezi první geometrický směr abstrakce patří orfismus, který vznikl kolem roku 1913, odštěpením od kubismu P. Mondrian (neoplasticismus), častá inspirace hudbou (V. Kandinskij, F. Kupka - orfismus), organickou a anorganickou pģírodou (P. Klee), nebo v sepĕtí sarchitekturou (P. Mondrian, De Stijl). Meziválečné období bylo charakterizováno vznikem nových varian

Abstraktní umění - Wikipedi

neoplasticismus - H s n

Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o. OTÁZKY K ÚSTNÍ MZ. 1. Výtvarné umění a kulturologie. Výtvarná kultura; výtvarné umění. Umělecké dílo; umělecký sloh (styl), umělecký směr. Obory, druhy a typy výtvarného umění (architektura, sochařství, malířství, grafika, užité umění. 7. V/ Představitelé sv ětového renesan čního výtvarného um ění (Filipo Brunelleschi, Donatello Masaccio, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Albrecht Dürer, Grünewald ad.) H/ P ředstavitelé české a sv ětové renesan ční hudby (Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic) 8 MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z ESTETICKÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉ. ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 . 1. Umění pravěku - paleolit, neolit, jeskynní umění, magie a psychologické aspekt Dadaismus. Pojmem d. rozumíme avantgardní umělecký směr, který vznikl roku 1916 ve Švýcarsku.Tento směr založila skupina umělců různých národností (je spojen se vznikem literárního klubu Kabaret Voltaire), na protest proti hrůzám 1. světové války, které se někteří představitelé d. osobně účastnili

neoplasticismus. See: abstrakce geometrická Bauhaus (umělecká škola) Abstraction - création (umělecká skupina) rayonismus. suprematismus. konstruktivismus. kinetické umění. geometrie v umění. Nejužitečnější slovník češtiny na světě: skloňování, časování, významy, synonyma, ukázkové věty A/ Nefigurativní umění - neoplasticismus, orfismus, suprematismus, akční malba. B/ Ruská hudební tradice, hlavní žánry a představitelé. A/ Umění 2. poloviny 20. století - op-art, pop-art, kinetické umění, hyperrealismus. B/ Hudba 2. poloviny 20. století - stylová modifikace, proudy, tendence. A/ Současné umění a design Pařížská galerie Centre Pompidou, pořádá do konce března gigantickou výstavu, jejímž ústředním tématem je Piet Mondrian jakožto hlavní představitel hnutí De Stijl. Ve 22 místnostech je rozebrán život, první i vrcholná díla Pieta Mondriana. Návštěvníci mohou vstoupit do napodobeniny ateliéru a pokochat se i nábytkem, architekturou a interiéry v podání skupiny.

České art deco - hlavní znaky a představitelé Vliv Deustcher Werkbund po roce 1918, vrchol 1927 - sídliště Weissenhof MODERNÍ A SOUBOBÝ DESIGN 16. Charakteristika problematiky designu po 2. světové válce - pokusy pokračovat v díle avantgardy, nové tendence, italský a skandinávský design, americký design in action eu opvk dvk13/13 neoplasticismus eu opvk dvk13/14 bauhaus funkcionalismus eu opvk dvk13/15 dadaismus eu opvk dvk13/16 metafyzickÁ malba eu opvk dvk13/17 surrealismus eu opvk dvk13/18 paŘÍŽskÁ Škola eu opvk dvk13/19 ČeskÉ mezivÁleČnÉ umĚnÍ eu opvk dvk13/20 ČeskÝ surrealismu Otázky ke státní závěrečné zkoušce pro NMgr. obory na KVK PF UJEP . DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. 1. Antické Řecko. Chronologie, dobový kontext, charakteristika stylů Objednávejte knihu Lidem budoucnosti: Studie k neoplasticismu v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Hlavní představitelé fotožurnalismu ve Francii, Německu, USA, SSSR a Československu 9 . Sociální angažovaná fotografie 20. - 30. let 20. století Výstavy a představitelé sociální fotografie v Československu Organizovaná činnost v rámci vládou podporované Farm Security Administration a Foto- liga v US

Abecední rejstřík encyklopedie Vševěd. neoplasma. viz nádor. neoplasticismus. neoplasticismus [-tyciz-, řec.], původně mal. směr vytvořený P. Mondrianem 1913-17, odvozený z kubismu, zobrazující. neopomenutelní dědici. neopomenutelní dědici, zákonní dědici, na něž musí zůstavitel ve své závěti pamatovat. Jsou jimi výlučně zůstavitelov Představitelé postmoderní architektury odmítají citově neutrální abstraktní funkcionalismus s jeho byty chápanými jako stroje k bydlení. Usilují o tvarovou pestrost a barevnost (pouľívají mj. postupy pop-artu), rehabilitují ornament, projevují cit pro monumentalitu i pro intimitu místa (genius loci) Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}

neoplasticizmus, neoplasticismus — Význam-slov

  1. Lidem budoucnosti. Kdo napsal knihu Lidem budoucnosti? Autorem je Piet Mondrian. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih
  2. Fauvismus datace. Fauvismus byl bezpochyby jedním z prvních směrů, které předznamenávaly příchod abstrakce v moderním umění. S pouhými třemi uspořádanými výstavami skončila činnost fauvistů v roce 1907, mnoho fauvistů se pak rozhodlo tvořit podle nauk kubismu
  3. Hlavní představitelé: Georges Braque (1882-1963) Marcel Duchamp (1887-1986) Pablo Picasso (1881-1973) V Čechách světově prosluli malíři Emil Filla, Bohumil Kubišta, Václav Špála, Antonín Procházka, sochař Otto Gutfreund, architekti Josef Gočár, Pavel Janák, Josef Chochol
  4. Lidem budoucnosti: Studie k neoplasticismu - Mondrian Piet . Piet Mondrian je znám svým radikálním pojetím malířského ztvárnění, které redukovalo veškeré tvary a formy na základní prvky - vertikály a horizontály
  5. 2. a) Kompozice, zátiší, metody poměřování, perspektiva (lineární, prostorová a barevná kompozice, zlatý řez, používání světla) b) Impresionismus a jeho kořeny 3. a) Kánon lidského těla, technika stínování (základní rozmístění částí obličeje a figury) b) P. Picasso, kubismus, představitelé českého kubismu 4
  6. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye
  7. Viollet-le-Duc, Eugéne-Emmanuel (1814-1879) neorokoko. romantismu

Neoplasticismus predstavitele - 26 říjen, 2009 komentáře