Home

Měření výtokové rychlosti kapaliny

Název úlohy: Měření výtokové rychlosti kapaliny z nádoby Pomůcky: Příprava: 1. Popiš vrh vodorovný. Urči pomocí vzorců souřadnice bodu B a rychlost v tomto bodě ve směru vodorovném a svislém. Odvoď vztah pro délku vrhu a vyjádři z něj počáteční rychlost vrhu. 2 Téma úlohy: Měření výtokové rychlosti kapaliny. LP č. Strana č. 2 Postup: 1. Upravíme plastovou láhev odstřižením hrdla a vytvořením kruhového otvoru horkou kovovou jehlicí v dolní části láhve. 2. Změříme průměr otvoru d. 3. Na lahvi vyznačíme ryskami vzdálenost hladiny a otvoru.. Téma: Měření výtokové rychlosti kapalin. Úkol: Určete výtokovou rychlost kapaliny z otvoru u jejího dna. K určení použijte tyto metody: zákon zachování energie; rovnice kontinuity; vrh vodorovný; Schéma pokusu: Postup: 1. Změřte výšky h 1 a h 2 2

užitím Pitotovy trubice, měření průtoku kapaliny Venturiho vodoměrem, měření bodové rychlosti a statického tlaku Prandtlovou trubicí, určení výtokové rychlosti z otvoru a jiné. Některé si ukážeme. Výtok kapaliny otvorem Z Bernoulliho rovnice lze určit rychlost kapaliny, která vytéká otvorem ve stěně nádoby v hloubc (Y3) Závislost výtokové rychlosti kapaliny na hydrostatickém tlaku. Obecná pravidla. Navrhněte experiment a realizujte jej v domácích podmínkách. Nastudujte si potřebnou literaturu. Určete chyby měření, uveďte vzorce pro výpočet chyb, do grafů vyneste chybové úsečky

výtokové rychlosti kapaliny na hloubce uvažovaného místa pod hladinou tlaku ovzduší. Přepady mají význam rovněž pro měření velkých průtoků, např. laboratořích. Podle polohy spodní hladiny se rozlišují přepady dokonalé a nedokonalé zaručena konstantní velikost výtokové rychlosti kapaliny z láhve. Obr. 196 Mariottovu láhev lze využít v praxi nejen pro různá vědecká měření (dynamická viskozita, studium volného pádu pomoci stroboskopu, ), ale též v různých aplikacích (rovnoměrné vylévání tekutého hnojiva na pole z jedoucí cisterny, )

Lab. práce - Hydrodynamik

 1. Tím je zaručena konstantní velikost výtokové rychlosti kapaliny z láhve. Obr. 196 Mariottovu láhev lze využít v praxi nejen pro různá vědecká měření (dynamická viskozita, studium volného pádu pomoci stroboskopu, ), ale též v různých aplikacích (rovnoměrné vylévání tekutého hnojiva na pole z jedoucí cisterny, )
 2. Člen rovnice před odmocninou můžeme nazvat rychlostní součinitel výtokové rychlosti a označit jej [-], φ = 1 α c + ζ {\displaystyle \varphi ={1 \over {\sqrt {\alpha _{c}+\zeta }}}} . Protože vzdálenost vena contracta od roviny výtokového otvoru je malá, lze ji zanedbat a potom h {\displaystyle h} bude přímo hloubka kapaliny v.
 3. Další procvičení Bernoulliovy rovnice, tentokrát na výpočtu výtokové rychlosti kapaliny z nádoby.Bernoulliovu rovnici můžeme použít u úloh, kde kapalina ne ú..
 4. Kapilární nebo též výtokové viskozimetry jsou založeny na měření objemového průtoku měřené kapaliny trubicí definovaných rozměrů. Výchozím principem je Hagen-Poiseuillova rovnice pro svisle umístěnou kapiláru kruhového průřezu o poloměru r a délce l , kterou za čas τ proteče kapalina o objemu V
 5. Povrchové napětí kapalin Měření povrchového napětí • vzestup v kapiláře - síla povrchového napětí je v rovnováze tíhou sloupce kapaliny (nutné změřit hustotu kapaliny a poloměr kapaliny) Kapilární elevace a deprese voda smáčí stěnu kapiláry, rtuť n
 6. 5 Příloha: 1) Graf závislosti výtokové rychlosti vs a výtokového součinitele μ na průměru d výtokového otvoru. 2) Graf závislosti úpravy vtokového otvoru na výtokovou rychlost vs a výtokový součinitel μ. 3) Graf závislostí výtokových rychlostí vt a vs a výtokového součinitele μ na druhé odmocnině výšky hladiny vody h0,5 v danaidě bez plováku a s plovákem

Měření výtokové rychlosti kapaliny Závislost tlaku plynu na objemu Závislost tlaku plynu na teplotě Měření průměru molekuly kyseliny olejové Kruhový děj - spalovací motory TC Měření modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče. měření hustoty látky experimentální ověřování výslednice sil při skládání sil působících na tuhé těleso (rozbor všech možných případů) určení výtokové rychlosti kapaliny určení měrné tepelné kapacity užitím směšovacího kalorimetru určení tíhového zrychlení pomocí matematického kyvadl Platí zde zákon zachování energie, mění se tíhová potenciální na kinematickou Název úlohy: Měření výtokové rychlosti kapaliny z nádoby Pomůcky: Příprava: 1. Popiš vrh vodorovný. Urči pomocí vzorců souřadnice bodu B a rychlost v tomto bodě ve směru vodorovném a svislém Měření a protokoly. Příprava na praktikum. Literatura. Studijní texty a tabulky. (Y3) Závislost výtokové rychlosti kapaliny na hydrostatickém tlaku (Y4) Nakloněná rovina (Y5) Měření Youngova modulu pružnosti - gumová.

(Y3) Závislost výtokové rychlosti kapaliny na

rozprašovač vodní vývěva Pitotova trubice - měření rychlosti tekutin - velikost výtokové rychlosti v v hloubce h pod volným povrchem kapaliny. 2) PROUDĚNÍ SKUTEČNÉ (REÁLNÉ) KAPALINY - existují síly, které brzdí pohyb kapaliny - původ ve vzájemném silovém působení částic kapaliny - síly vnitřního třen Měření výtokové rychlosti kapaliny; Skládání sil Kinematika přímočarého a křivočarého pohybu Dynamika přímočarého a křivočarého pohybu Mechanická energie, práce, výkon Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa a kapalin druhý ročník. VI. A Určení povrchového napětí; Určení setrvačné hmotnost v - rychlost proudění plynu v nádrži 0 - rychlost proud ění plynu v bod B p - tlak plynu v nádrži p0 - tlak plynu v bodě B pA - tlak plynu v okolí T -teplota plynu v nádrži B A ρ0, s0 i0, T0 Obrázek 3: Průřez místem výtoku a okolím V energetické bilanci se vyskytuje vnitřní energie u

Zákon je dán vzorcem je pro výpočet výtokové rychlosti ideální kapaliny, kde rychlost, je tíhové zrychlení a je výška vodního sloupce. MARIOTTOVA LÁHEV Mariottova láhev je zařízení, které zajišťuje konstantní průtok vody. Při otevření výtoku s 1 Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Název: Kontrola a měření strojních zařízení Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Číslo: VY_32_INOVACE_24-02 Prezentace slouží jako podpora k výkladu o podstatě se u dilatantních kapalin zdánlivá viskozita η z s rostoucím gradientem rychlosti zvětšuje. Obecně závisí viskozita tekutin na teplotě a tlaku. Zatím­ co u kapalin viskozita s teplotou klesá, u plynů viskozita roste. Je tedy důležité při měření viskozity znát, resp. udržovat konstantní teplotu 1) Měření délky tělesa, teorie chyb 2) Měření hustoty pevné látky 3) Kinematika kuličky na nakloněné rovině 4) Smykové tření a valivý odpor 5) Určení momentu setrvačnosti 6) Měření výtokové rychlosti kapaliny 7) Průměr molekuly kyseliny olejové 8) Určení měrné tepelné kapacity pevné látky 9) Určení meze. Výtokové a kapilární viskozimetry. Absolutní měření. Hagen-Poiseuillův zákon: ∆∆==∆∙∙48∙∙. Relativní měření. srovnání s referenční kapalinou: =∙ a =. strana (Hadámek, 2013

***Mariottova láhe

 1. Indukční měření průtoku je vhodné pro všechny vodivé kapaliny včetně nenewtonských, u kterých je konduktance větší než 1 m S, ve zvláštních případech 0,1 m S. Zvláštní pozornost zaslouží aplikace pro měření průtoku obtížně měřitelných kapalin, jako jsou silně viskózní látky, kaly, kapaliny s vysokým.
 2. Měření dynamické viskozity kapalin 1 Měření dynamické viskozity kapalin Úkol č. 1: Zm ěřte dynamickou viskozitu denaturovaného lihu a stolního oleje Ubbelohdeho viskozimetrem. Pom ůcky Ubbelohde ův viskozimetr, vodní láze ň 5000 ml, teplom ěr laboratorní s rozsahem 0
 3. Metody měření reologických vlastností kapalin. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Metody měření reologických vlastností kapalin.
 4. K měření rychlosti vytékající kapaliny použijeme experiment sestavený podle obrázku: Částice vody, které otvorem opouštějí nádobu, opisují trajektorii vodorovného vrhu. Vodorovný vrh je složen z pohybu rovnoměrného přímočarého ve směru horizontální

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úkoly měření: 1. Určete dynamickou viskozitu z měření doby pádu kuličky v kapalině (glycerinu, roztoku polysacharidu ve vodě) při laboratorní teplotě. posunující vrstvy mají různou rychlost a dochází mezi nimi k vnitřnímu tření kapaliny od vrstvy k vrstv ě. Zm ěnu rychlosti lze charakterizovat pomocí gradientu rychlosti dv/dy , který je kolmý na sm ěr toku, viz. obr. 1. v dv r r + v r dy y τ dS τ v dy Obr. 1: Gradient rychlosti kolmý na sm ěr toku. Te čné nap ětím v kapalin ě v důsledku vnit řního t ření p ři toku - výpočet viskozity z výtokové rychlosti kapaliny (kapilární průtokový dle Kösslera) • viskozimetr s padající kuličkou • rotační viskozimetry. Obr. 1 . Viskozimetr Ubbelohde a měření viskozity. 3.2 BOD VZPLANUTÍ . Je důležitým jakostním i bezpečnostním ukazatelem mnoha druhů čistých maziv

***Mariottova láhev :: ME

Nejčastěji se používají viskozimetry výtokové a kuličkové. Výtokové viskozimetry jsou založeny na měření doby, za kterou proteče určitý objem kapaliny trubicí o vnitřním průměru. Příklad průtokového viskozimetru je znázorněn na obr. 3.15. Měří se doba, za kterou hladina kapaliny poklesne z rysky r na rysku s Pórovitost nebo poréznost je vlastnost pevných nebo polotuhých materiálů, které obsahují množství drobných a rovnoměrně rozložených dutin či otvorů nejrůznějšího tvaru a původu. Pórovitost snižuje specifickou hmotnost materiálu, zvyšuje jeho izolační a další schopnosti, například nasákavost. Je prakticky významná u stavebních materiálů, u zemědělských. Měření výtokové rychlosti kapaliny <--- • Přeměny různých forem mechanické energie • Určení momentu setrvačnosti koule a válce : 4. Měření normálového napětí <--- 5. Měření povrchového napětí <--- 6. Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové : 7. Určení měrné tepelné kapacity pevné látk Tematický celek: Mechanika kapalin a plynů. Úkol: Zopakujte si vlastnosti kapalin a rovnici kontinuity toku. Sestrojte robota se senzorem rychlosti proudící kapaliny. Změřte rychlost proudící kapaliny pro dva různé průměry potrubí, kterým proudí kapalina. Ověřte výpočtem platnost rovnice kontinuity DOZVÍTE SE:- co je to objemový průtok- jak se mění rychlost plynu/kapaliny uvnitř potrubí v závislosti na průřezu- rovnici kontinuit

Výtokovou rychlost v 2 určíme pomocí Bernoulliho rovnice, kterou napíšeme pro hladinu vody v aktuální výšce h a pro otvor po zátce. Opět předpokládáme, že při hladině se voda nepohybuje, infinitezimální pokles hladiny zde vzhledem k velikosti výtokové rychlosti můžeme zanedbat. Platí tedy V zimních měsících není výjimkou měření s vodoměrnou vrtulí při teplotách kapaliny blízkých bodu mrazu. Naopak na odpadních větvích řady průmyslových závodů se můžeme setkat i s teplotami dosahujícími hranice 50°C. Možný dopad vlivu těchto teplot na vykazovanou rychlost proudu se můž Rychlost kapaliny vytékající otvorem v nádobě je stejná jako rychlost, kterou by kapalina nabyla při volném pád z výšky h. Proudění reálné tekutiny Rovnici spojitosti a Bernoulliho rovnici jsme odvodili za předpokladu proudění ideální kapaliny, tj. kapaliny nestlačitelné, dokonale tekuté a bez vnitřního tření

Pomocí Bernoulliho rovnice odvoďte vztah pro velikost výtokové rychlosti vo-dy z nádoby. Z vypočtené rychlosti určete vzdálenost, do níţ bude proud vody dopadat při konstantní výšce hladiny. Obr. 1.3: Výtok kapaliny z nádob rychlosti pohybující se částice Ustálené proudění - nejjednodušší proudění, proudění ideální kapaliny, takové že protéká každým průřezem trubice stejný objem kapaliny

Výtok otvorem - Wikipedi

Měření rychlosti kapaliny vytékající z nádoby. Pomůcky: Mariotova láhev, metr stopky, odměrný válec, zahnutá trubičky. Postup: Připravíme si Mariotovu láhev, kterou naplníme vodou a použijeme ji pro 4 různé druhy měření. V závěru výsledky porovnáme. 1) Výpočet pomocí vzorce pro výtok kapaliny z nádoby. Ustálený volný výtok (UVV) ideální kapaliny. UVV reálné kapaliny otvorem ve dně a ve svislé stěně. Výtok zatopeným otvorem. Výtokové paprsky a jejich doskok. 7. Hydraulika otevřených koryt: Druhy proudění - ustálené a neustálené, rovnoměrné a nerovnoměrné. Ztráty třením při rovnoměrném proudění - Chézyho. Slouží k měření průtoku kapalin nejrůznějšího chemického složení. Vysoká měřící dynamika, přesnost a rychlá doba odezvy umožňuje široké spektrum použití, od měření dávky maziva do strojů, po aplikace ve zdravotnictví. Výstupní hodnoty průtoku a teploty v analogové nebo datové formě umožňují univerzální. Výtokové viskozimetry jsou založeny na měření doby, za kterou proteče určitý objem kapaliny trubicí o vnitřním průměru. Příklad průtokového viskozimetru je znázorněn na obr. 3.15. Obr. 3.15 Schématické znázornění průtokového Ubbelohdeova viskozimetru. Měří se doba, za kterou hladina kapaliny poklesne z rysky r na. Měření průtoků kapalin je ve srovnání s měřením průtoků vzdušin (plynů a par) značně jednodušší, protože v naprosté většině případů můžeme kapalinu považovat za nestlačitelnou, zatímco u plynů a par jejich stlačitelnost musíme uvažovat vždy.. Průtoky kapalin můžeme buď měřit měřidly, založenými na nejrůznějších fyzikálních principech, nebo.

3.4 Tlaková síla kapaliny na rovinné plochy 12 3.5 Plování těles 15 4 Hydrodynamika 18 4.1 Rovnice kontinuity v 1D 20 4.2 Bernoulliho rovnice 21 5 Ustálený výtok kapaliny otvorem z nádob 24 5.1 Volný výtok malým otvorem ve dně 25 5.2 Součinitelé výtoku, zúžení, výtokové rychlosti a ztrát 2 CFD simulace a měření rychlostí kapaliny a zádrže plynu v reaktoru typu airlift. Cílem práce bylo vyhodnotit schopnost vícefázového modelu proudění mixture v programu Fluent 6.3 správně předpovědět průměrné zádrže plynu a rychlosti kapaliny v jednotlivých částech probublávaného reaktoru typu airlift. Poptat řešení Pro měření průtoku a proteklého množství plynů a kapalin existuje velké množství rozličných přístrojů, které využívají celé řady fyzikálních principů. Existence celé řady různých průtokoměrů je podmíněna tím, že existují velké rozdíly v chemických i fyzikálních vlastnostech průmyslových tekutin a rovněž se značně odlišují podmínky i účel.

velikost výtokové rychlosti se vypočítá: v = √2hg důsledkem Bernoulliho rovnice je, že v zúženém místě trubice, kde se zvětšuje rychlost proudění, se zmenšuje tlak, poklesne-li tlak pod hodnotu tlaku atmosférického, vzniká podtlak , toho se využívá u různých technických zařízení (vodní vývěva, rozprašovač. 1 Měření proudového pole v pružných modelech Jan Kolínský Abstract Příspěvek se zabývá měřením 2D rychlostního pole v pružném modelu válcové trubice. Ze základního principu PIV vyplývají nároky na samotné modely i celou měřící trať, která j Způsoby měření rychlosti Způsoby a metodika měření . Mimo profilového měření rychlostí, používaného v rámci Observatoře, jsou používány i jiné způsoby měření - kontinuální (měřený je průběh rychlosti každého vozidla v definovaném rozsahu, vhodné pro určování vlivu stavebních opatření na průběh rychlosti vozidla apod.) a úsekové měření rychlostí 3.2.2 Příklady použití Bernoulliho rovnice . 3.3 Věta o hybnosti (impulsová věta) 4. VÝTOK KAPALINY OTVOREM Z NÁDOB . 4.1 Ustálený výtok kapaliny otvorem z nádob . 4.1.2 Volný výtok malým otvorem ve dně . 4.1.2 Součinitelé výtoku, zúžení, výtokové rychlosti a ztrát. Výtok kapaliny z nádrže

Způsob stanovení rychlosti přestupu kapalin plošnou textilií a zařízení k provádění tohoto způsob Termodynamický děj. Teplota. Měření teploty. Tepelný izolant, tepelný vodič. Nultý zákon termodynamiky. teplotní objemová roztažnost kapalin, anomálie vody, závislost hustoty pevných látek a kapalin na teplotě. Pohyb ideální tekutiny: rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, výpočet výtokové rychlosti obecně. ( ( ( H O D N Ě Ú S P Ě C H Ů ! ! ! ( ( (V Z O R O V Á. 1. [6×. 1b] Doplňte: K dosažení pětinásobné výtokové rychlosti kapaliny (z velmi malého otvoru v nádobě pod úrovn Kapaliny + Plyny. Z hlediska vnitřní struktury se od látek pevného skupenství liší tím, že jejich molekuly už nejsou vázány na neproměnné rovnovážné polohy, ale mohou se snadno navzájem volně pohybovat. Mechanika tekutin, pro kapaliny označována jako . hydromechanika. a pro plyny jako . aeromechanik v - rychlost pádu částic (sedimentační rychlost) (m.s-1), g - tíhové zrychlení 9,81 15m.s-2, r - poloměr částic (m), ρ s - měrná hmotnost sedimentujících částic kg.m-3, ρ k - měrná hmotnost (hustota) kapaliny kg.m-3, η- dynamická viskozita kapaliny (m-1 kg.s-1), pro vodu při 20 °C činí 0,001002 (m-1 kg.s-1)

Při měření rychlosti zvuku ve vzduchu pomocí válce. 3. Při měření rychlosti zvuku ve vzduchu pomocí válce s otevřeným koncem nastalo rezonanční zesílení zvuku při základní frekvenci 260 Hz a délce vzduchového sloupce ve válci 33 cm. Určete rychlost zvuku. (343m/s). 4. Intenzita zvuku vydávaného hudební aparaturou byla zvýšena z 10-10W W/m2 na 10-5 W/m2 Databáza patentov Slovenska. Zařízení pro měření průtoku kapalin průtokoměrem s obíhající kuličkou. Podobne patenty | MPK / Značky | Text | Odka Anotace: Návod, jak pomocí plastových lahví ověřit Pascalův zákon, demonstrovat stlačitelnost vzduchu, stav beztíže, zkoumat závislost hydrostatického tlaku a výtokové rychlosti na hloubce, vyrobit Pascalovu a Heronovu fontánu, karteziánka a jak přeměnit vodu na víno

Bernoulliova rovnice 2 - výtoková rychlost 8/9 Kapaliny

Na obr. 3.19 je aplikace tohoto jevu na proudící tekutině. Pro praktické využívání Coriolisovy síly pro měření průtoku nahradíme otáčivý pohyb harmonickým kmitáním, tj. vektor úhlové rychlosti w, a tím i vektor Coriolisovy síly FC budou mít periodicky proměnnou orientaci používat výtokové otvory v rozsahu do 80 mm. Horní hrana nádrže byla přizpůsobena tak, aby se tam mohly umístit zařízení na měření rotaþních rychlostí a dotykové měřidlo, kterým se měřil profil vzduchové jádra. rychlosti pohybu kapaliny Příspěvek stručně specifikuje možnosti výpočetních odhadů velikosti havarijních úniků plynů a kapalin z nádrží, potrubí a zařízení pod tlakem, rychlosti vypařování nevroucí kapaliny z kaluže vzniklé výronem a adiabatického mžikového výparu zkapalněného plynu při jeho výronu do okolí

Měření viskozity - WikiSkript

Video: První stránk

Rychlost vytékání kapaliny - výtok otvorem je jev, při

Praktikum I pro F (NOFY066) [Základní fyzikální praktikum

 1. imální vsáknutý objem je 1 m3 sleduje se hladina v okolních objektech • zkouška s proměnnou hladinou vody naplní se do maximálně 0,7 m pod úrovní terén
 2. Pro demonstraci závislosti rychlosti výtoku kapaliny otvorem na hloubce otvoru pod hladinou. Měření hustoty a viskozity (1)Ch.6.3 - MHV Má sloužit k dosažení stabilní výtokové rychlosti. Nefunkční. Chybí vtoková a výtokový zátka
 3. mimovrstvové rychlosti tekutiny . υ definované vztahem. υ= VS / (8-1) v němž . V je objemový tok tekutiny a S je průřez fluidační kolony. Na počátku pokusu nasy-peme do zařízení danou hmotnost zrnitého materiálu m p o hustotě ρ p, který vytvoří nehyb-nou vrstvu materiálu o výšce h 0 a mezerovitosti ε . Mezerovitos
 4. Ze získané rychlosti proudění vzduchu a znalosti světlosti trubice se získává průtok podle vzorce 2. Měření otáček turbínky se měří zejména pomocí optické závory. Počet otáček je vyhodnocován řídícím prvkem optické závory a jsou přepočítávány na rychlost otáčení turbínky
 5. Viskozita. Viskozita je veličina, která charakterizuje vnitřní tření vybraných látek. Jednoduše lze definovat, že jde o poměr mezi napětím a změnou rychlosti, který závisí na vzdálenosti mezi vrstvami při proudění kapaliny. Čím má kapalina větší přitažlivost, tím má větší viskozitu a naopak. Větší viskozita.

Reprezentace kapaliny. Pro reprezentaci kapaliny byl použit částicový systém. Jde vlastně o to, že kapalina je nahrazena jakýmisi makromolekulami. V následujícím textu jim budeme říkat familiárně kapky. U každé kapky se uchovávají tyto informace: poloha, rychlost a hmotnost. Makromolekuly se pak pohybují v diskrétních. ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření Vypracování normy Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc Vyhláška č. 382/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže - zrušeno k 01.08.2010(155/2010 Sb. K měření rychlostí v proudu můžeme použít Pitotovy trubice (Obr. 4.2), která je v původním tvaru trubice ohnutá do pravého úhlu a na obou koncích otevřená. Nastavuje se otvorem směrem proti proudu v příslušném místě kapaliny, kde chceme měřit bodovou (skutečnou) rychlost u. Ve svislém rameni pak vystoup Měření hustoty kapalin komparačním hustoměrem. Měření tlaku a teploty varu v Papinově hrnci. Určování chyby při vážení, která je důsledkem působení vztlakové síly vzduchu. Proměřování magnetických sil, kterými na sebe působí dva ferity. Měření tlaku v saponátových bublinách. Demonstrace chování termického.

Dynamika kapalin a plynů - referaty-seminarky

 1. kapaliny » b = 0,5 » Naplněné pískem (sypkou hmotou) » rychlost sypání je přibližně konstantní, závislá na průměru otvoru » b = 0 - 0,05? Sypké hmoty (prášky) •Sypká hmota (složená z pevných částic) = zvláštní stav hmoty •Lože sypké hmoty • v různých aspektech se chová podobně jako kapaliny nebo pevné.
 2. Úsekové měření rychlosti. Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací
 3. utu výtokové doby výtokovými pohárky • výtokovou dobu lze měřit jen u kapalin vykazující zcela nebo téměř newtonovské chování • pro rozpouštědlové systémy a vodouředitelné laky Zdroj: www.mikroshop-d360

Měření viskozity kapalin Stokesovou metodou. A3B02FY1 - Fyzika 1 pro KyR. pro kterou platí, kde Δv je vzájemná rychlost obou desek, Δy je vzájemná vzdálenost desek, S je plocha, η je součinitel dynamické viskozity dané kapaliny [Pa s]. Viskozita u kapalin s teplotou klesá, u plynů s teplotou roste Anemometr - Anemometr (z řec. anemos = vítr), přístroj k měření okamžité rychlosti vzduchu (plynů), používaný hlavně ve vzduchotechnice a v meteorologii. Nejznámější je anemometr lopatkový (větrník jako u ventilátoru), kterým lze měřit rychlosti asi od 0,3 m/s a anemometr miskový s tzv Anemometrický ultrazvukový systém pro bezkontaktní měření časového průběhu rychlosti neprůhledné kapaliny v měrných bodech po délce vysílaného paprsku Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsah Měření nezávisle na tlaku, hustotě, teplotě, vodivosti a viskozitě (pro homogenní kapaliny) Žádné omezení vnitřního průřezu potrubí, bez tlakové ztráty. Bez pohyblivých částí, minimální nároky na údržbu a zachování provozuschopnosti. Dlouhá provozní životnost, bez opotřebení otěrem nebo korozí působením.

Předmětová komise fyziky - laboratorní cvičen

 1. Vyhláška č. 2/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu. Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění.
 2. Technika pro provádění vrtných prací. Technika pro provádění vrtných prací je prezentována tzv. vrtnými soupravami. Vrtné soupravy a jejich příslušenství představují v současnosti kompaktní sestavu moderních a technicky náročných strojů a zařízení. Na rozdíl od jiných strojních zařízení pracují vrtné soupravy ve ztížených terénních a povětrnostních.
 3. 2. Pojednejte o viskozitě pastovitých materiálů a jejím měření. 3. S pomocí rotačního viskozimetru proveďte měření viskozity vybraných past. 4. Naměřené výsledky vyhodnoťte. Seznam odborné literatury: [1] ČSN EN ISO 3219, Plasty. Polymery/pryskyřice v kappalném nebo emulgovaném nebo dispergovaném stavu
 4. Times New Roman Arial Calibri Symbol Wingdings Pulse 1_Pulse Přípravný kurz z fyziky Základní pojmy Jednotky SI Násobky a díly jednotek Fyzikální veličiny Kinematika hmotného bodu Trajektorie Dráha Rychlost Zrychlení Třídění pohybů Volný pád Rovnoměrný pohyb po kružnici Perioda, frekvence Skládání pohybů Dynamika.
 5. Kromě toho je pro kontrolu kvality nezbytné také měření viskozity surovin pro kosmetické výrobky. Uvolněte profil a pronikání kosmetických prostředků do pokožky . Transdermální absorpce topicky podávaných léčiv závisí na rychlosti uvolňování a jejich propustnosti pro kůži a také na viskozitě formulace
 6. Článek přibližuje problematiku instalace pojistných ventilů u ohřívačů vody. Zanedbání podmínek instalace způsobuje často škody na instalovaném zařízení, nebo (jak je ukázáno v příspěvku) škodu na vodném a stočném v případě pojistného ventilu instalovaného v pojistné skupině ohřívače vody
 7. Měření může být prováděno na dvou kyvadlech typu Persoz a König. V ČSN je zavedena metoda dle Persoze, tento typ kyvadla měří dobu útlumu kývání kyvadla z amplitudy 12 o na amplitudu 4 o, přičemž u skleněného standardu je při správném seřízení těžiště doba útlumu pohybu činí 425-440 s.

Zdar, tak dnešní Zk příklady: 3.9 5.14 Teorie je pořád to samé-10otázek. Ústní jsem šel k prof. Šafaříkovi. Opravil teorii a jelikož na ni lpí tak se mě i zeptal: rvce hladinové plochy pro rotující nádobu, potom něaké otázky k laborce jak se tam měří ztrátový souč. kolene a vyjádřit z Bernouliho, jak jsme změřili rychlost a jak jsme vypočetli hustotu vzduchu Kmitavka na rozkmitání hladiny kapaliny, optika - čočka a zrcadlo, nástavce na kmitání a nástavce jako překážky šíření vlnění. Spodní díl bedny (po odnětí horního) - příslušenství pro demonstraci proudění, návod v němčině Měření hustoty. Měření viskozity. Měření tepla - kalorimetrie. Měření lomu světla - refraktometrie. Měření optické otáčivosti - polarimetrie. Měření světelné absorpce - spektrofotometrie. Měření srdečního tlaku a tepu. Biofyzika vidění. Audiometrie. Vliv velikosti molekuly na rychlost difúz 12.10 Charakteristika výtokové rychlosti 30 13 Náhradní díly, nástroje a příslušenství.. 30 dopravovány kapaliny s nízkou až střední visko-zitou (hořlavé a nehořlavé nátěrová hmoty) při prů- Měření vnitřního odporu. Médi

V cele je bod, ve kterém je elektroosmotický tok nulový - kde se dva toky kapaliny vyruší. Jestliže se pak měření provede v tomto bodě, rychlost měřené částice bude skutečná elektroforetická rychlost. Tento bod se nazývá stacionární vrstva. Je to místo, kde se kříží dva laserové paprsky; měřený potenciál zeta je. Bernoulliho rovnice. Podívejme se nyní na rovnici kontinuity z hlediska mechanické energie, neboť se změnou rychlosti kapaliny se mění i její kinetická energie.V zúžené části potrubí proudí kapalina větší rychlostí a má tedy i větší kinetickou energii InkSight měří a řídí viskozitu v rozmezí 0.5 cps: 100krát větší rozlišení než průměrné výtokové kelímky, což umožňuje kontrolu barvy inkSight před spektroskopickou stopou. InkSight Colorlock přesně zamyká barvu od začátku do konce u každé úlohy s opakovatelnými výsledky Oleje na pilové řetězy bio, oleje na řetězové pily minerální, olej na pilové řetězy, čističe pilových řetězů. Zemědělské potřeby M+S s.r.o. - Minářová Sedlák, lesnické potřeby, potřeby pro dřevorubce, prodej potřeb pro lesníky a dřevorubce Nejlepší poměr kvality a ceny Odtokový žlaby z nerezi AISI 304, rozměr 80 cm za 1990kč s dopravou ZDARMA, Isopropyl 99,9% 5L 550kč. Rychlost dodání - Expedice do 24h Kurýrní služba GLS CZ a SK, ČESKÁ POŠTA balík do ruky, na poštu, do balíkovny, osobní odběr Frýdek Místek. Nabízíme široké možnosti plateb platba dobírko při doručení, platba platební kartou při.

4.5 Měření průtoku a proteklého - uprt.vscht.c

Elcometer 311 měří rychlostí 60 měření za minutu, čím výrazně zkracuje délku inspekce. Jistě oceníte zvýšenou odolnost vůči prachu, nárazu a vlhkosti dle IP 64, takže se nemusíte obávat ani pádu přístroje na zem Tento model třídílné vanové baterie je díký svému obloukovému tvaru ztělesněním elegance a praktičnosti.Stylový 14,5 cm široký vodopád proudu vody oceníte především při Vašich chvilkách odpočinku a relaxace.Na životnost baterie má největší podíl materiál, ze kterého je vyrobena. Námi nabízená vanová baterie je vyrobena z kvalitní mosazi, povrch je pokryt. 1. Completing all the tasks in the practical classes. Tasks missed for any reason need to be replaced in specially specified terms. 2. Successful submission of protocols from completed tasks. 3. Passing the credit test. The credit test consists of 25 questions, the student has a choice of 4 possible answers, only one of which is correct. To.