Home

Strukturalismus Jazykověda

Strukturalismus je velmi široký vědecký směr i metoda v jazykovědě, literární vědě a jiných humanitních vědách, který vznikl ve 20. století. Proti analytické metodě rozkladu a studia jednoduchých prvků zdůrazňuje význam struktur, tj. celkového uspořádání složitých systémů a vztahů mezi jejich prvky. Zdůrazňuje také účelovou, komunikační povahu jazyka.[1 Strukturalismus. Jazykové disciplíny, Jazykověda / S. Definice. Vědecký přístup a metoda zdůrazňující celkové uspořádání složitých systémů, vztahy mezi systémy i prvky v nich. Dělení slova. stru!ktu!ra!lis!mus. Může vyskytovat také v těchto tvarech. strukturalizmus Strukturalismus obrací pozornost od analytického zkoumání jednotlivých prvků a složek jazyka ke studiu jejich vzájemných vztahů a místa jednotlivých prvků v rámci jazyka jako systému. Jazyk je především celek, systém znaků, přičemž znak je pro strukturalisty jednota označujícího a označovaného

Jazykověda se tu pak ovšem také stává jen zdánlivě samoúčelnou hrou bez skutečně vědeckého podkladu, vhodnou jen pro úpadkovou buržoasii. Proto se také strukturalismus v této podobě tak rychle rozšířil v linguistice západoevroých kapitalistických zemí i v Americe Strukturalismus jako typologie. Stejně jako jazyk se skládá z variet jazyka, jazykověda jako disciplína se skládá z variet jazykovědy (Neustupný, 1978) a tyto variety pak z rysů, které mohou být navzájem spřízněné. Teze, že existuje lingvistika strukturalistická, tedy znamená, že určitá varieta či variety lingvistiky. Strukturalismus. 1.filozofie a) obecně směry, které za základní pojem považují strukturu a jejichž společným rysem je přesvědčení, že celek není vysvětlitelný jako souhrn jednotlivých jeho složek, nýbrž že vytváří novou kvalitu, kterou lze pochopit pouze zkoumáním jeho funkce, popř. způsobu utváření. Na rozdíl od metody diachronní uplatňuje metodu synchronní

[1] Srov. k tomu v mé brožurce Český strukturalismus ve světle Stalinova učení o jazyce (Praha 1951), str. 21—25. [2] Anti-Dühring (Praha 1949), str. 294. [3] Srov. mou stať Strukturalistická typologie jazyková, Tvorba 1951, str. 1126. [4] Srov. můj článek v Tvorbě 1951, str. 893. Tam jsem sebekriticky přiznal nesprávnost svého kompromisního mínění, že má umělecký. Ferdinand de Saussure [fɛʁdinɑ̃ də sosyʁ] (26. listopadu 1857, Ženeva - 22. února 1913, Vufflens-le-Château u Morges) byl švýcarský jazykovědec, profesor na univerzitě v Ženevě, jeden ze zakladatelů strukturalistické lingvistiky.Ovlivnil vývoj lingvistiky, sémiotiky, antropologie, literární vědy a estetiky.Navázali na něj autoři jako například Claude Lévi-Strauss.

Start studying STRUKTURALISMUS. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools topic_facet:Strukturalismus - jazykověda Vyhledávání: Výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání '', doba hledání: 0,01 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Strukturale Linguistik /. Chybí Vám v PSH nějaké heslo, máte dotazy, připomínky, či návrhy? Napište nám

přehlednému srovnání strukturálního myšlení obou autorů. Kapitola Strukturalismus F. de Saussura ve společenských vědách nabízí také urþitý přehled Saussurova vlivu na různé spoleþenskovědní disciplíny, jako je filosofie, jazykověda i antropologie Disciplín jazyka máme celou řádu. Nevíte, co je frazeologie nebo sémantika? V této kategorii se právě na jazykové discplíny zaměříme

Strukturalismus - Wikiwan

Alternativní vyhledávání: strukturalismus » structuralism Výsledky 1 - 20 z 121 pro vyhledávání 'strukturalismus', doba hledání: 0,04 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Terminologický slovník českého strukturalismu : obecné pojmy estetiky a teorie umění : strukturalismus, struktura, vývoj umění, estetická. Obsahově totožné s termínem jazykověda jsou synonymní termíny: jazykozpyt bohemistika věda o jazyce lingvistika etymologie. Švýcarský jazykovědec Fеrdinand de Saus­sure je považován za zakladatele jazykovědného směru označovaného jako poststrukturalismus pragmatická lingvistika funkční jazykověda strukturalismus historicko-srovnávací jazykověda Antologie textů Český strukturalismus v diskusi obsahuje překlady studií zahraničních literárních teoretiků a historiků zabývajících se českým strukturalismem, zejména poetikou, sémiotikou a estetikou Jana Mukařovského a Romana Jakobsona. Antologie představuje reprezentativní výbor z široké diskuse o českém strukturalismu, kterou vedli zahraniční badatelé. Strukturale Linguistik / Sebastian Šaumjan ; hrsg., übersetzt sowie mit einem Vor- und einem Nachwort versehen von Wolfgang Girke und Helmut Jachnow.. -- München : Wilhelm Fink Verlag, 1971.. -- 512 s., [1] list (složený).. -- (Internationale Bibliothek für allgemeine Linguistik ; Bd. 12 Literární věda, jazykověda > Strukturalismus a avantgarda NEŽ SI PŘIJDETE ZBOŽÍ NEZÁVAZNĚ PROHLÉDNOUT NEBO ZAKOUPIT, JE NUTNÉ NÁM NEJPRVE NAPSAT MAIL NEBO VYPLNIT OBJEDNÁVKU A POČKAT NA NAŠI ODPOVĚĎ

Jana Petrskovská Bakalářská práce Pražský (lingvistický) strukturalismus v kontextu situace jazykovědy 20. a 21. století Prague (Linguistic) Structuralism in the Context of Situation of Linguistics in the 20th and 21st centur 8. Strukturalismus: principy, strukturalistické školy 9. Tradiční syntax 10. Významné lingvistické směry od pol. 19. stol. do počátků 20. stol. (od historicky‐ srovnávací gramatiky až po mladogramatickou školu) 11

Strukturalismus a sémiotika / Úvod do studia strukturalismu a sémiotiky, s oddíly: Úvod (Vico, Piaget, Strukturalismus); Lingvistika a antropologie (Saussure, Americká strukturální jazykověda, Claude Lévi-Strauss); Struktury literatury (Ruský formalismus: tah koněm, Evroá strukturální jazykověda, Roman Jakobson, Algirdas Juli.. Strukturalismus v sociolingvistice? Shora uvedená definice variety upozorňuje díky distribuci jazykových prvků na jednu podstatnou souvislost mezi pojmy varieta a norma. Pokusím se přiblížit i jiné vztahy jazykové normy než vztahy k systému, úzu, promluvě či kodifikaci, jimiž se zabývala již řada lingvistů Strukturalismus • za základní pojem považuje strukturu - celek není vysvětlitelný jako souhrn jeho jednotlivých složek, ale vytváří novou kvalitu ü analytická metoda výzkumu, která dává přednost hledání struktur a pozníní jejich funkce • poprvé byla metoda strukturalismu uplatněna v literatuře (F. de Saussure; Pražská lingvistická škola - Roman Jakobson.

ANALOGON 2, TVORBA JAKO ROZVINUTÍ PROTESTU | Antikvariát Delta

Přehled - lingvisté,díla, čas. Denis Diderot, Étienne de Condillas: Esej o původech lidského poznání-sekce o jazyce, monogenetická teorie, z hebrejštiny --> z díla vychází řada pozdějších teorií. Giambista Vico: Nová věda - 3 etapy ve vývoji: věk bohů->hrdinů->lidí = intonace ve slově. nevznikl jako nástroj. nův experiment s gnosticismem se rozrostl ve Strukturalismus. Potud nikoli úpl-ně nej lichotivější citát z Paula Johnsona. Kategoriální zařazení je výstižné. Nikoli jeho interpretace. Pokračujme: právě zkoumání otázek příbuzenství jeví se u Clauda Lévi-Strausse vydáno na pospas týmž obtížím jako jazykověda v před Kniha s názvem Boj o strukturalismus, s podtitulem Archeologie českého literárněvědného strukturalismu, je především analýzou diskuzí a polemik, které se vedly o různých tématech v průběhu třicátých, čtyřicátých let a v některých případech, např. Boj o strukturalismus - Katedra obecné lingvistiky. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Boj o strukturalismus - Katedra obecné lingvistiky. Lingvistika - jazykověda je věda o jazyce. Jazyk je základním komunikaním prostředkem, slouží ke sdělování informací. Není však jediným název strukturalismus, který je znám např. i v literární vědě. Okolnosti vzniku díla, předchůdci, vlivy, východiska, analogie, ohlasy po vydání, þetné kritiky a.

Strukturalismus je velmi široký vědecký směr i metoda v humanitních vědách 20. století. Společným rysem uplatnění strukturalismu v různých humanitních vědách (jazykověda, literární věda, etno-grafie, antropologie) je přesvědčení, že celek není vysvětlitelný jako souhrn jednotlivých jeh 2. Strukturalismus jako nejvýznamnější směr lingvistiky 20. století Puškin jako prozaik a dramatik 3. Podstata a funkce jazyka. Jazyk a společnost, proces komunikace. Gogol 4. Jazykověda a její vnitřní členění (jednotlivé jazykovědné disciplíny a jejich jednotky) Lermontov 5. Místo jazykovědy v soustavě věd Zároveň jsem studoval obor obecná jazykověda, kterému jsem se věnoval i na stupni doktorském a své studium jsem uzavřel v roce 2015 obhajobou disertační práce zabývající se interpretací textů. Další mým profesním zájmem je evroý strukturalismus, zejm. jeho pražská a jedna z pařížských variant. Mým. Český strukturalismus a fikční světy literatury in Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus (Martinek, L. a kol.), Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015, s. 171-184. bohemistika, jazykověda, mluvený a psaný jazyk, jazyk současných médií.

jazykověda - přírodní věda) - gramatický systém = živý organismus - jazyk existuje stejně dlouho jako označování skutečnosti - současné jazyky jsou v úpadku - - funkční strukturalismus (fce jazyka: podávání informací o mimojaz. realitě, expresivní, výzvy Komise pro státní doktorskou zkoušku v oboru Obecná jazykověda a teorie komunikace (člen, 2017-) Zkušební komise pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku v oboru Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (člen, 2006- 3. Nejen česká jazykověda se nachází ve fázi metodologického pluralismu, který sice 1 Putnam, 1975. 2 Stručně v kapitole 2. 3 Filipec, 1968. 4 Určitý přehled nabízí sice např. Čermák, 2010, nesoustředí se však pouze na domácí koncepce, navíc je spíš telegrafický. Strukturalismus Strukturalismus je poslední směr, který sjednotil jazykovědu jako celek - žádný jiný směr už po něm takto jednotný nebyl. 32 Strukturalismus se projevil jako reakce na vývoj v 19. století a zásadní je jeho příklon k synchronii Asi to myslela jinak, ale později jsem si uvědomil, že to, co potřebuje omladit, je skutečně strukturalismus, protože historickou jazykově- du mezitím omladily různé vitální směry či disciplíny dnešní jazykovědy jako kontaktová lingvistika nebo bádání o gramatikalizaci

Komise pro státní doktorskou zkoušku v oboru Obecná jazykověda a teorie komunikace (člen, 2017-) Zkušební komise pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku v oboru Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (člen, 2006-) Bláha O., Kořenský J. Strukturalismus dnes. 2004. Strukturalismus jako nejvýznamnější směr lingvistiky 20. století; přínos F. de Saussura jako zakladatele strukturalismu Puškin jako prozaik a dramatik 3. Pražská lingvistická škola - koncepce, představitelé, odlišnosti od jiných strukturalistických směrů: Kodaňské školy a amerického strukturalismu Gogol Jazykověda. vědného využil mj. v přehledové knize Jazyk a jazykověda (dočkala se několika vydání, poprvé vyšla roku 1994), určené zejména studentům. Jeho zájem o obecnělingvistické otázky, o lingvistický strukturalismus, o Pražskou a Kodaňskou školu byl nepochybn sociologie jazyka - s-gická disciplína, která se zabývá úlohou jazyka ve spol. životě, vztahem jazyka k jiným soc. výtvorům a procesům a soc. efekty řečového chování a jeho podmíněností spol. kontextem. S.j. má svým předmětem velmi blízko k sociolingvistice, ale není s ní totožná, ačkoliv někteří autoři pokládají za předčasné nebo nadbytečné stanovit. Slovník literárněvědného strukturalismu od Ondřej Sládek v KNIHCENTRUM.CZ. Bleskové dodání, osobní odběr ZDARMA a dárky za nákup. Ověřeno zákazníky

Strukturalismus - Češtinaveslovníku

obecná jazykověda. pražský strukturalismus. Konkrétní pedagogická a odborná činnost v posledních pěti letech: výuka v oboru matematická lingvistika, konkrétně: základy oboru (formální popis přirozeného jazyka, korpusová lingvistika, matematické metody v lingvistice,. Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Úvod do studia jazyka Mgr. Lukáš Hejsek, Ph.D. Mgr. Milan Polák, Ph.D. Olomouc 2015 3 Obsah 1 2 LINGVISTIKA JAKO VĚDNÍ DISCIPLÍNA 1.1 Funkce jazyka 1.2 Mluvená a psaná forma jazyka 1.2.1 Vývoj písma 1.3 Klasifikace jazyků 1.3.1 Genetická klasifikace 1.3.2 Typologická. 2.5.1 Filozofie a jazykověda v antickém Řecku..... 38 2.5.2 Velcí filozofové a otázky jazyka matika 19. století, lingvistický strukturalismus, generativní gra-matika), doplnil jiné části zpracované v původních Dějinách příli Jazykověda a její disciplíny; přehled, souvislosti, základní terminologie. Základní lingvistická literatura, časopisy. Čeština jako jazykový typ; jazykové roviny (plány jazyka). Český národní jazyk a jeho útvary. Formalismus, strukturalismus, nová kritika, analýza diskursu, poststrukturalismus - charakteristika.

Strukturalismus - cs

Strukturalismus; Jazykověda Literatura. F. de Saussure, Kurs obecné lingvistiky. Praha 1996 Citováno z . Osobnosti světové teatrologie od pondělí v Brně. Ve dnech 27. - 29. června se stane Brno dějištěm mimořádné teatrologické události - mezinárodní konference Prague Semiotic Stage Revisited.. Do Brna se sjedou přední osobnosti světové sémiotiky a teatrologie, aby diskutovaly o odkazu českého meziválečného divadelního strukturalismu, tedy myšlenkového směru. Kupte knihu Soudobá sociologická teorie - Jiří Šubrt s 15% slevou v e-shopu za 271 Kč v knihkupectví Booktook.c Předmět Lingvistická antropologie - HKS (EPE37E) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EPE37E - Lingvistická antropologie - HKS, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

První český výbor z díla jedné z nejoriginálnějších osobností jazykovědy a literární vědy 20. století. Spolu s velkými romanisty Karlem Vosslerem, Ernstem Robertem Curtiem a Erichem Auerbachem byl představitelem polemické reakce na pozitivistickou filologii a průkopníkem metodologických postupů, které za jazykovými fakty dokážou zahlédnout tvůrčí individuum a. Velká pozornost je věnována testování přehledu aktuálního kulturního dění, definicím základních směrů estetického myšlení 19. a 20. století (hegelianismus, pozitivismus, marxismus, psychologické směry, fenomenologie, formalismus, strukturalismus, postmoderní estetika, tzv. empirická či experimentální estetika. Strukturní jazykovda: Pražský lingvistický kroužek, americký strukturalismus. Generativní a transformaþní gramatika. Psychologie osvojování mateřského a cizího jazyka a vyuování cizím jazykům v pojetí různých psychologických teorií. Behaviorismus. Tvarová psychologie. Teorie nezávislých druhů inteligencí From Arts to Marts (and back again) Masarykova univerzita Přírodovědecká fakult Z dějin typologie jazyků [From the history of language typology]. Sovětská věda - Jazykověda V/5-6:418-435. NOTE: K překladům z ruštiny v našich novinách [On translations from Russian in our newspapers]. Československý novinář 1955/56, 173-176

Slovo a slovesnost - Stalinovy články o jazykovědě a

 1. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Ivo T. Budil. Sociální a kulturní antropologie představuje obor usilující o vědecky hodnověrné vyrovnání se s velkými historickými výzvami, jež stojí před současnou globální civilizací procházející rozsáhlými kulturními,..
 2. Kupte knihu Stylistické studie z románských literatur (Leo Spitzer) s 28 % slevou za 213 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 21 miliónů titulů
 3. Kupte knihu Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960 - Větrovcová Marie, Vopěnka Petr, s 15% slevou v e-shopu za 254 Kč v knihkupectví Booktook.c
 4. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Sociální a kulturní antropologie představuje obor usilující o vědecky hodnověrné vyrovnání se s velkými historickými výzvami, jež stojí před současnou globální civilizací procházející rozsáhlými kulturními, etnickými, sociálními, ekonomickými a náboženskými proměnami.
 5. Strukturalismus v literarni vede a v interpretaci umeleckeho textu je do znacne miry dedicem ruskeho formalismu; prostfednictvim osoby R. Jakobsona a dalsich ovlivnuje formalismus jazykovedu, estetiku i literarnf vedu v prazske skole, dalsfho vrcholu pak strukturalismus dosahuje v dfle francouzskych filozofu, semiotiku a literarnich vedcu (c.

Slovo a slovesnost - Poststrukturalismus a Pražská škol

Patra plná slev. Vaše zboží doručíme po celé ČR. Nakupujte elektroniku, počítače, notebooky, televizory, mobily kuchyňské potřeby, knihy, zboží na zahradu, hobby a dalších tisíce položek za výhodné cen Sociální a kulturní antropologie představuje obor usilující o vědecky hodnověrné vyrovnání se s velkými historickými výzvami, jež stojí před současnou globální civilizací procházející rozsáhlými kulturními, etnickými, sociálními, ekonomickými a náboženskými proměnami. Kniha podává přehled hlavních témat, škol, terminologie a otázek antropologického. 2019, č. 2 Obsah čísla: Michal Charypar: Ohlas bibliotéky českých původních románů Kateřiny Jeřábkové v dobovém tisku Zuzana Urválková: Časopis Kritische Blätter für Literatur und Kunst (1857-1858) v kontextu soudobých literárněkritických debat o realismu Ladislav Futtera: Na literární pole s humorem! : humoristický almanach April a česká literární kritika po. NUMBER: AUTHOR: TITLE: SUBTITLE: PUBLISHER: YEAR: PAGES: BRANCH: KEY-WORDS1: KEY-WORDS2: COMMENT: 1: Cezary Chlebowski: Pozdrowcie Gory Swietokrzyskie Hory. Praha, Sdružení Analogonu, 1990, , , 4°, Brož. Hledat. Váš nákupní košík 0 kusů -0 Kč

Strukturalismu

Vykupujeme knihy a gramodesky po celé ČR! Máme více než 50000 knih skladem a ihned k odeslání. Doručujeme Zásilkovnou a GLS. Pro knihy si i zdarma přijedem

Naše řeč - Stalinská epocha jazykověd

 1. Ferdinand de Saussure - Wikipedi
 2. STRUKTURALISMUS Flashcards Quizle
 3. Výsledky vyhledáván
 4. literární strukturalismus (PSH7088
 5. Jazykové disciplíny - Češtinaveslovníku
 6. Jazykověda - Národní technická knihovn
 7. Jazykověda a literární vědy Knihkupectví Seid