Home

Souborné autorské dílo

Autorské dílo - WikiKnihovn

Autorské dílo je předmětem ochrany autorského zákona a je autorským zákonem definováno. Autorským zákonem se myslí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon), který přijal Parlament České republiky dne 7. dubna 2000 s účinností od 1. prosince 2000 Dílo Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah,

Definice autorského díla podle autorského zákona, vznik autorského díla, ochrana autorského díla v právním řádu České republiky. Podle TDKIV je autorské právo za 1. Souhrn právních předpisů, které upravují vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením literárních či jiných uměleckých a vědeckých děl a jejich. Naopak autorské dílo může být tvořeno i vícero na sobě nezávislými díly nebo prvky, takové dílo označujeme jako tzv. souborné dílo. Souborným dílem tak může být třeba encyklopedie, kdy jednotlivé výkladové články jsou na sobě nezávislé a mohou být za autorská díla považovány i samostatně a) databáze jako souborné autorské dílo a předmět autorského práva - vlastní duševní výtvor autora daný způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu databáze, jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem (např. sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný. (tzv. dílo souborné). Dílem je i výsledek tvůrčího zpracování jiného díla (např. překlad článku). Autorským dílem už ale není myšlenka, literární postava nebo námět v představě spisovatele atp., které dosud nejsou nijak zachyceny (např. na CD). Forma autorského díla Formu může mít autorské dílo různou Dílo. Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.. Dílem je zejména

souborné dílo AUTORSKÉ PRÁVO

 1. a) Databáze jako souborné autorské dílo b) Databáze jako výsledek činnosti pořizovatele (provozovatele SW) c) Autorská díla s volným použitím (např. texty předpisů) Pořizovatel databáze může být právnická nebo fyzická osoba, která si databázi nechá vytvořit na smlouvu o dílo (na objednávku)
 2. § 1zrušeno. ČÁST I. Právo autorské § 2. Dílo (1) Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně děl umění architektonického a děl umění užitého, díla filmová, fotografická a kartografická. Za předmět ochrany se považují.
 3. II. Autorské dílo. Základním pojmem autorského zákona je autorské dílo, které je zákonem definováno jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je současně jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah.
 4. Autorem díla je fyzická osoba, která dílo vytvořila, případně, jde-li o dílo souborné, tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala. V případě, že dílo vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů, autorské právo přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně
 5. (2) Autorské právo k dílu se vztahuje jak na celek díla, tak na jeho jednotlivé části. § 10. Uveřejnění a vydání díla (1) Dílo je uveřejněno toho dne, kdy bylo oprávněně poprvé veřejně provedeno nebo vystaveno, vydáno nebo jinak uvedeno na veřejnost
 6. 2) - dílo souborné = způsob výběru či uspořádání obsahu, součásti D. jsou systematicky nebo metodicky uspořádané a jednotlivě zpřístupněné - autorské dílo - práv
 7. Souborné dílo Jako další právní institut související se společnou činností více osob ve vztahu k autorským dílům lze zmínit institut díla souborného. Dle ustanovení § 2 odst. 5 autorského zákona je souborným dílem soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu.

Autorské právo. Dokument seznamuje se základy autorského práva, vysvětleny jsou základní pojmy (autorské dílo, rozsah ochrany, autor díla, spoluautorství), výlučná práva osobnostní a majetková a též úprava rozmnožování, rozšiřování, pronájmu, půjčování a vystavování díla Autorské dílo nemusí mít žádný zákonný rozsah, aby bylo předmětem autorského práva. Autorský zákon chrání i nedokončená díla a názvy či jména postav, pokud splňují zákonné znaky autorského díla. V případě rozepsané knihy jsou tedy i její jednotlivé části již autorským dílem. Originální jména postav. Software jako zaměstnanecké dílo. Způsobilost počítačových programů být předmětem právních (a potažmo ekonomických) vztahů, je založena občanským zákoníkem[1], který ve svém § 118 stanoví, že předmětem občanskoprávních[2] vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty Souborné dílo. Jako další právní institut související se společnou činností více osob ve vztahu k autorským dílům lze zmínit institut díla souborného. Dle ustanovení § 2 odst. 5 autorského zákona je souborným dílem soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu. 11 - Smlouva o dílo - kdo vykonává autorská práva? 12 - Specifická autorská díla (počítačový program, databáze) 13 - Souborné autorské dílo

Úvod a definice pojmů. Délka: 22:52 » spustit kapitolu Anotace: definice pojmů, z historie, dílo, vznik a zánik autorských práv, výkon práv, zákonné licence, zaměstnanecké dílo, smlouva o dílo, specifická autorská díla; souborné autorské dílo Internetové stránky obsahující souborné autorské dílo jsou pro přehlednost rozděleny do tří hlavních oddílů. V první a stěžejní části jsou prezentovány výsledky výzkumu provedeného v rámci doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Ústavu teorie a dějin architektury, pod vedením paní Ing. arch. Autorské dílo je zásadně možné zpracovat (popř. jinak upravit) jen se souhlasem autora, nejde-li o dílo volné, neboť z povahy autorského práva vyplývá, že se vztahuje nejen na dílo v původní podobě, ale též na dílo v podobě zpracované, tedy i přeložené

Pojem souborné dílo označuje pro účely tohoto ujednání soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který je jako celek dílem, a do něhož je celé Dílo v nezměněné, tj. neupravené podobě zařazeno. Souborným dílem může být zejména časopis nebo jiné periodikum, sborník, encyklopedie, antologie, pásmo nebo výstava Za dílo souborné se považuje databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem. Fotografie, která je původní ve smyslu věty prvé, je chráněna jako dílo fotografické. (3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně. Školení se zaměřuje na autorské právo v kontextu transferu poznatků, vychází se z autorského zákona a vysvětluje základní pojmy, jako je autorské dílo, souborné dílo, zaměstnanecké dílo, počítačový program a databáze

Art Centrum, JUDr. Hubert Matějček, Prof. JUDr. Karel Knap, Autorské právo, EXPO, výstava, souborné dílo, umění, Jaromír Hník, audiovize, Marek Šebesťák, ARA, Jiří Kratě-na, Ing. Jan Vávra ABSTRACT Theoretical and practical principles of work in present day advertising agencies and thei a dlouhá léta jakožto autorskoprávní díla prodávají, a to v podstatě všem nakladate-lům, kteří o to projeví zájem.2 Jaká je tedy normativní úprava autorsko-právní ochrany zpracování textů a jak tento fenomén naopak pojímá reálná praxe? Je celá tato oblast spíše šedá zóna práva založen Wikipedie:WikiProjekt Autorské právo/Ottův slovník naučný Oproti mému dřívějšímu názoru v tamnímu rozboru si v současné době myslím, že Otta je dílo souborné a vypršení práv je nutno posuzovat u každého hesla zvlášť. --Beren 18:50, 10. 10. 2006 (UTC

ČÁST I - Právo autorské § 2 - Dílo § 3 - Zpracování a překlad díla § 4 - Dílo souborné § 5 - Díla spojená § 6 - Dílo filmové § 7 - Dílo spoluautorů § 8 - Dílo anonymní a pseudonymní § 9 - Vznik autorského práva k dílu § 10 - Uveřejnění a vydání díla § 11 - Země původu díla; Obsah autorského práv databáze (dílo souborné), fotografie Autorské dílo Š ábor - Aplikační software 3 12.9.2012 chrana ve fázi zpracování: rávo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav. egativní vymezení o ztahuje se i na tvůrčí zpracování díla někoho jiného (natočení filmu, překlad knihy) o ílo souborné - dílo, které se skládá z několika nezávislých prvků a ty jsou uspořádány jedinečně (sestavení výstavy) Za autorské dílo není považovaný - námět sám o sobě (manžel podvádí manželku

Autorské dílo. Definice autorského díla podle autorského ..

Seriál o IP právu: Autorské právo Právo21 - Právo

Autorské dílo § 2 JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. Spoluautorství/dílo ve spojení/dílo souborné/kolektivní dílo Výstava představuje různé přístupy k formátu autorské knihy, tedy publikace, vytvořené jako souborné umělecké dílo většinou z velké části jedním autorem či autorkou nebo skupinou. Tyto knihy se vymykají běžné produkci netradičním pojetím a vysokou kvalitou celkového zpracování nakladatelská smlouva (§24 zák.č 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých) je závazkově právní vztah, v němž autor udílí nakladatelství svolení vydat dílo slovesné, hudebně dramatické nebo hudební, dílo výtvarných umění anebo dílo fotografické, a nakladatelství se zavazuje na svůj účet dílo vydat, učinit opatření k jeho šíření a.

Chráněna je struktura databáze jako dílo souborné. Po vzoru EU je navíc poskytována zvláštní právní ochrana i samotnému obsahu databáze resp. investici do jejího pořízení (§ 88) Tato prezentace je součástí projektu TD020320. Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice 2) - dílo souborné = způsob výběru či uspořádání obsahu, součásti D. jsou systematicky nebo metodicky uspořádané a jednotlivě zpřístupněné - autorské dílo - Obsah (§ 88a-94) - právo sui generis, pouze majetková práva - pořizovatel D. (PO i FO Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Paměťová stopa a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen autorská díla) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se zákonem č. 121/2000. Výstava představuje různé přístupy k formátu autorské knihy, tedy publikace, vytvořené jako souborné umělecké dílo většinou z velké části jedním autorem či autorkou nebo skupinou. Tyto knihy se vymykají běžné produkci netradičním pojetím a vysokou kvalitou celkového zpracování. Experimentují s rozmanitostí knižní vazby, nedrží se běžného formátu, důraz.

Poskytovatel: Martin Bargl, Sabina Bargl Kontakt: martin@bargl.cz, +420 776 036 874 1. Definice Pojem dílo označuje pro účely tohoto ujednání autorské dílo nebo jiný nehmotný statek chráněný autorským zákonem, pokud příslušný právní řád jeho ochranu též uznává. Autorskými díly mohou být mimo jiné díla literární, výtvarná, hudební, audiovizuální. Hesse, Herman Souborné dílo (část 6) Autor článku: Jiří Stromšík - 2. 10. 2003. Literatury bücher, libri, livres : Švýcarsko. studie beletrie zahraniční. Tweet. Závěrečná studie k Soubornému dílu Hermanna Hesseho, vyšla jako doslov k X. dílu. Autorský zákon (Česko, 2000) Autorský zákon je zkrácený název zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který Parlament České republiky přijal 7. dubna 2000 a který nabyl účinnosti dnem 1. prosince roku 2000 . 121/2000 Sb. Tento zákon. Autorské dílo je dílo literární, umělecké, vědecké (publikace, článek), výtvarné, hudební, dramatické, audiovizuální, souborné (databáze, počítačový program), které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podob

Video: Právní úprava databází (I

Databáze jako autorské dílo je z hlediska ochrany autorských práv v geoinformatice velmi podléhá ochraně autorského zákona jako souborné dílo. Základní podmínkou u databáze je, že jednotlivé prvky databáze jsou na sobě vzájemně nezávislé a lze je od sebe oddělit, aniž b Autorské dílo definice. Autorské dílo je základním institutem autorského práva a je vymezeno ustanovením § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších změn (dále také jen autorský zákon) Autorské dílo View 3pr_Autorske_dilo_PAI_ZS2015_KS_JM.ppt from MATH BA02 at Mendel University. Autorské dílo 3. přednáška PEF - Ing. / ZS 2015 / KS Přednášející : JUDr. Jitka Mráčková, CSc. ©JUDr autorským právem sám jako samostatné autorské dílo. Je také možné, že noviny mohou obsahovat část, např. magazín, jehož uspořádání je výsledkem tvůrčí činnosti pořadatele, v takovémto případě se jedná o dílo souborné dle § 6 z.č. 115/1953 Sb.. U novin je tak třeb Výstava představuje různé přístupy k formátu autorské knihy, tedy publikace, vytvořené jako souborné umělecké dílo většinou jedním autorem či autorkou nebo autorskou skupinou. Tyto knihy se vymykají běžné produkci netradičním pojetím a vysokou kvalitou celkového zpracování

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Tipsport pro legendy a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen autorská díla) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se zákonem č Prohlašuji, že literární dílo Licenční smlouva je originální výsledek mé tvůrí 2 AUTORSKÉ PRÁVO 2.2.3 Dílo souborné. Autorské právo Definice počítačového programu Autorské dílo je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale neb

Autorská Práva a Ilegální Stahován

1.2 Autorské dílo Definici pojmu autorské dílo nalezneme v § 2 odstavci 1 AutZ s tím, že jde o dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetn z úvahy o tom, že obvyklá odměna režiséra za autorské dílo by pro všechny dědice měla činit 6 % z hrubých tržeb za představení a bezdůvodné obohacení by mohlo být ve výši dvojnásobku dle § 40 AZ. Žalobcův podíl by pak byl 19.778 Kč, přičemž žalobou bylo uplatněno jen symbolických 10.001 Kč. 2 Autorské dílo architektonické a urbanistické je zpravidla dílem na objednávku, resp. dílem zaměstnaneckým. Závazkové vztahy mohou být upraveny licenční smlouvou nebo smlouvou o dílo. Upozornění k textu. 2.2.4 Dílo souborné, dílo spoluautorů a zpracování díla (dílo odvozené). Básník Jakub Strouhal a jeho autorské čtení v ostravské Střelniční ulici před bývalým kultovním klubem Les. FIDUCIA ON-LINE HLASY MĚSTA: PETR STACH. SOUBORNÉ DÍLO JANA BALABÁNA vzpomínkový večer. BÁSNICKÉ HLASY PETR HRUŠKA & PETR ČICHOŇ. Státní mapové dílo vs. autorský zákon • §2 Autorské dílo • (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetn

Dílo jako předmět autorského práva AUTORSKÉ PRÁVO

Autorské právo & ochotnické divadlo Úvodem. Jako živý a tíživý problém se nejen v současné době jeví každá činnost, která souvisí s autorským zákonem. Toto stále aktuální téma se týká každého interpreta, každého uměleckého kolektivu včetně amatérských souborů Autorské právo chrání výsledky tvůrčí duševní činnosti, které jsou jedinečné a neopakovatelné. Autorská díla jsou zejména autorská díla literární, díla hudební, díla dramatická a díla hudebně dramatická, díla choreografická a díla pantomimická, díla fotografická a díla vyjádřená postupem podobným fotografii, díla audiovizuální, jako jsou díla. MK ČR - Akviziční fond. Finanční prostředky z Akvizičního fondu jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup

autorské čtení. BÁSNICKÉ HLASY S MAGOREM ZA ZÁDY vzpomínkový večer, z díla Ivana M. Jirouse čtou Petr Hruška, Zeno Kaprál a Jakub Chrobák. PAVEL ZAJÍČEK A DG 307 Sinusoida. BÁSNICKÉ HLASY SOUBORNÉ DÍLO JANA BALABÁNA vzpomínkový večer. BÁSNICKÉ HLASY ANTONÍN BAJAJA autorské čtení. Právní výhrada. Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.veronica.cz, tzn. na doméně veronica.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné).Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v. Za autorské dílo je považováno jenom nějaký výsledek tvůrčí činnosti autora. Takže např. seznam stránek k danému tématu, který vám automaticky vygeneroval Google, není autorským dílem a je možno s ním libovolně nakládat. Ad reprodukce obrazu: jednak je asi třeba rozlišovat práva k obrazu a práva k reprodukci Obrázek je autorské dílo, pokud splňuje jeho pojmové znaky (originálnost, výsledek tvůrčí činnosti autora, součást umění nebo vědy, vyjádření ve smyslově vnímatelné podobě). Neměl by se upravovat bez souhlasu autora (odporuje to jeho osobnostním právům). Změnou obrázku nevzniká nové autorské dílo, které by bylo. Wikizdroje:Autorské právo. Autorská práva a jejich respektování platí na projektu Wikizdroje (anglicky Wikisource) stejně jako v jiných projektech Wikimedia, možná dokonce i o něco víc, protože se zde jedná výlučně o texty, převzaté odjinud. Na to je nutno při vkládání textů a dokumentů (a případného obrazového či.

Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb.- obecně, ve vztahu ke kolektivní správě a ke knihovnám Osnova přednášky 1. stručný historický exkurz - obecně k problémům předchozího znění a důvodům novely 2 Část první Právo autorské a práva s ním související - str. 31 § 1 Předmět úpravy - str. 31 Hlava I Právo autorské - str. 39 Díl 1 Předmět práva autorského - str. 39 § 2 Autorské dílo - str. 39 § 3 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu - str. 67 § 4 Zveřejnění a vydání díla - str. 7 Kniha: DíloAutor: William Shakespeare. Souborné vydání dramatického a básnického díla Williama Shakespeara v překladu Martina Hilského je doplněno o obsáhlou studii pojednávající o dramatikově životě a díle. (celý popis) 1 634 Kč. Kniha teď bohužel není dostupná. »hlídat dostupnost

na nákup díla, které bylo . vystaveno. na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno. v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně . odborně zhodnoceno. na platformě . umožňující dálkový přístup. Dílo by dále mělo patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce. V důsledku prudkého rozvoje nových technických prostředků a technologií, a s tím souvisejících společenských změn, se stal zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), zastaralým a nevyhovujícím. Dále je nutno konstatovat, že v souvislosti s rozvojem moderních technologií došlo k situaci, kdy je, zejména pokud jde o jeho.

35/1965 Sb. Autorský zákon - Zákony pro lid

Autor: Radmila Malá Klíčová slova: autorské právo, elektronické dokumenty, EDD, dodávání dokumentů . Synonyma: Elektronická meziknihovní výpůjční služba . Související pojmy: Kolektivní správce práv autorů, Autorské právo . Definice EDD. Elektronické dodávání dokumentů (EDD - electronic document delivery) je dle definice České terminologické databáze. právo autorské a práva související • Absolutní nehmotné majetkové soukromé právo ex lege a erga omnes ne osobní právo • Ochranné právo dočasné 56 • Disponibilní (zcizitelné) v. d ditelnosti právo autorské k umleckým nebo vdeckým DTB (autorským dílům souborným dovést: dovést dílo do konce mener une œuvre à terme. konec: dovést dílo do konce mener une œuvre à terme. rovný: rovným dílem également. souborný: souborné dílo œuvres complètes. výbor: výbor z díla choix de textes. vydání: vydání celého díla édition intégrale d'un ouvrage. mistrovský: mistrovské dílo chef-d'œuvr Dílo souborné (1) Předmětem autorského práva jsou i sborníky, časopisy, pásma, výstavy a jiná díla souborná, je-li jejich uspořádání výsledkem tvůrčí činnosti; zařadit dílo do díla souborného lze jen se svolením autora. trvá autorské právo 50 let po uveřejnění díla. (4) Autorské právo k dílům filmovým. autorské dílo ve smyslu § 2 odst. 2 AZ a je chráněna jako dílo souborné definované v §2 odst. 5 AZ); b) databázi, která autorským dílem není, ale je chráněna zvláštním právem pořizovatele k jím pořízené databázi podle § 88 a násl. AZ; taková databáze je pro účely autorskéh

Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách [The Compleat Works of Wllm Shkspr (Abridged)] Premiéra: 29.11.2008 | 2:00x. Překlad: Jiří Josek. Úprava: Martin Matejka, Miroslav Táborsk. Školení se zaměřuje na autorské právo v kontextu transferu poznatků, vychází se z autorského zákona a vysvětluje základní pojmy, jako je autorské dílo, souborné dílo, zaměstnanecké dílo, počítačový program a databáze Souborné dílo je založeno na rozsáhlé sbírce, která se v průběhu let shromáždila kolem Bienále Brno - vlastně přesněji řečeno na reprodukcích těchto děl v katalozích, doprovázejících každý ročník bienále Jde-li o strukturu uspořádání dat (compilation), jsou databáze chráněny ve většině zemí jako autorské dílo, a to buď souborné (compilation), nebo obecné autorské dílo literární, ale v některých zemích jako díla příbuzná autorskému právu (Dánsko). Řídicí program databáze je chráněn jako každý jiný.

Autorské právo II

 1. 4) Autorské dílo7je dílo literární, umělecké, vědecké (publikace, článek), výtvarné, hudební, dramatické, audiovizuální, souborné (databáze, počítačový program), které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetn
 2. Jiří Srstka: Výkonný umělec provádí (interpretuje) umělecké (autorské) dílo, kdežto autor ho vytváří. To dílo musí objektivně splňovat kritéria daná autorským zákonem v § 2 odst. 1. Tedy musí se jednat v našem případě o dílo umělecké (jde o formu vyjádření díla, nikoli o kvalitu), o jedinečný výsledek.
 3. Počítačový program se považuje za autorské dílo, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem

Autorské právo v praxi - DILI

 1. Můžeme i rozpřádat úvahy na téma autorské dílo souborné, neboť žena s časopisem dost možná byla autorkou koncepce záběru a druhý z autorů jen stiskl spoušť. V dějinách fotografie není vždy a mechanicky autorem snímku ten, kdo záběr exponoval. Jde o citlivý kontrast a zároveň výzvu a o tu autorské dvojici.
 2. 240Kč. Bosch : souborné malířské dílo | Dino Buzzati | Mnoho podobných knih skladem! Vydal Odeon 1992| Doprava jen za 80K
 3. Komentáře, hodnocení, recenze a informace o knize Souborné dílo od autora Ignác z LOYOLY
 4. Autorské dílo. představuje technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat. 7 (a) Zaměstnanecké dílo. je dílo literární, umělecké, vědecké (publikace, článek), výtvarné, hudební
 5. Za dílo souborné se považuje databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem. Fotografie, která je původní ve smyslu věty prvé, je chráněna jako dílo fotografické. (3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části

Autorské právo a práva související, 2. vydání. Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v. 5.3.3 Užití díla umístěného na veřejném prostranství..... 47 5.3.4 Úřední a zpravodajská licence.. 48 5.3.5. Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámc Dobrý den, provozuji web - eshop s vlastními autorskými produkty pro svou práci (souborné dílo) - přípravy pro učitelky. (www.skolka-pripravy.cz).Ráda bych poskytla prostor dalším učitelkám k prodeji jejich dokumentů-příprav - nápadů pro práci s dětmi za provizi z prodeje, ale bohužel nevím, jak to ošetřit

247/1990 Sb. Zákon o dílech literárních, vědeckých a ..

Souborné dílo Williama Shakespeara (zkrácená verze Startujeme mimořádnou LETNÍ SEZONU!Od 26. 6. do 2. 9. můžete navštívit Divadlo v Dlouhé i během léta. Stačí si vybrat váš titul a termín a koupit vstupenky.. 2010. Obraz iDeath II. získal cenu návštěvníků BP portrait award 2010. Dílo obdrželo 4127 jejich hlasů z celkových 25 980. Přihlášeno bylo 2177 výtvarníků z celého světa, z nichž galerie vybrala na výstavu 58 portrétů Souborné dílo; Zdeněk Ziegler; Studovna; Off Program; Doprovodný program. Barevná dopoledne; Intenzivní letní výtvarné kurzy; Sympozium; Setkání s Bienále Brno; Bienále Brno 2014. Web 26. Bienále Brno 2014; 26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014; Mezinárodní přehlídka. Mezinárodní přehlídka: Studentské.

Subjektivní autorská práva k počítačovému programu - část

18 MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANA INVESTIC Dvoustranné mezistátní smlouvy o ochraně investic např.Dohoda mezi USA a ČSFR a vzájemné podpoře a ochraně investic (1991) (č. 187/93 Sb.) vč. duševního vlastnictví Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (1965) (č. 420/92 Sb.) správce úmluvy Mezinárodní banka pro obnovu a rozvo Ať už je úplně opíšu, nebo je mírně přeformuluji, nic to nemění na tom, že nešlo o autorské dílo, tedy jsem se ničeho nemohl dopustit. (Pokud by se ale o autorské dílo jednalo, pak máte samozřejmě pravdu v tom, že jejich letmou přeformulací se zřejmě práv původního autora nezbavím.) --Mormegil 6. 2 Jako zdroj stále aktuálních tvůrčích přístupů a jako jednotný a organický celek uchopil Chatrný své vlastní práce několika předchozích desetiletí v kolážích sestavovaných z fragmentů svých starších děl (Souborné dílo, 2000). Autor anotace Jakub Hauser Publikováno 201 autorské dílo. Chceme-li užít dílo např. na internetu, je důležité zvážit jeho rozsah. Do autorského práva nezasahujeme, pokud do svého materiálu užijeme v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ^. Rozsah těchto výňatků zákon dále nedefinuje Není tedy chráněn jako autorské dílo, a to ani obecně podle autorského zákona, ani v rámci speciální úpravy EUSD. Ke stejnému závěru dochází i Soudní dvůr Evroé unie15. Ke stejnému závěru je možné dojít i v případě formátu dokumentů, který je také pouze metodou ukládání informací do paměti poítae 16

Autorské právo BusinessInfo

Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách Divadelní fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho smrti v roce 1616 staly cílem mnoha kritických debat a neshod Autorské honoráře. Od 1.1.2014 se autorské honoráře a autorské odměny, které nepřesáhnou 10 tis Kč za měsíc od jednoho plátce, zdaňují srážkovou 15% daní. Daň je stržena u plátce a autorovi je vyplacena odměna po zdanění. Autorská odměna přísluší pouze autorovi díla (dle autorského zákona). Jde o výkon. (= Souborné kritické vydání díla Leoše Janáčka, řada I/3-2). Brno: Editio Janáček, 2020. 599 s. ISBN 978-80-904052-6-4 Koncem roku 2020 uzavřelo vyda - vatelství Editio Janáček první řadu Souborného kritického vydání díla Leoše Janáčka v pořadí již druhým svazkem zaměřeným na Janáčko-vo folkloristické dílo Nejčastějším případem volného díla je autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela - např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Mimo tato díla je nově možné využít i e-knihy, k jejichž půjčování pro veřejnost byl knihovně dán souhlas majitele autorských práv (licenční smlouvou) Většina knih není souborné dílo. Počítačovým program není databáze. To, že kompilováním kódu vznikne binární podoba, která většinou bude identická s originálem je ta problematická oblast, ale řešitelná využitím dynamickými proměnnými. Tj. stále by to byla odměna za autorské dílo, muselo by to být smluvně.

Předmět autorského práva - Autorské práv

Finanční prostředky jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup Obsah databází nacházejících se na internetových stránkách www.pametnaroda.cz je chráněn jako dílo souborné a je možné jej využívat pouze v souladu s autorským zákonem za účelem přístupu a běžného užívání obsahu databáze. Podmínkou oprávněného užití autorských děl (nebo jejich částí) zveřejněných na. Od (post)surrealismu k pěší metafysice, tak bývá charakterizován autorův vývoj. Souborné vydání básní by mělo tuto formulku naplnit konkrétním obsahem a zároveň Královo dílo ukázat jako komplexní celek, který na prostou formulku nelze převést. (Založil/a: knupsy Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Příběhy regionu - Jihočeský kraj a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen autorská díla) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se. V Kunderově literárním vývoji jde o gesto vrcholné autorské svobody, byť mnozí ho vnímali tak, že je autor příliš do sebe zahleděný. Myslet si o tom každý může, co chce. Kunderův argument zní: toto dílo je moje, nechovejte se v něm, jako byste byli doma, já s ním mohu nakládat, jak se mi zlíbí

Software jako zaměstnanecké dílo epravo

Encyklopedie poskytne specifickou syntézu Masarykova života, díla a odkazu ve formě vzájemně provázaných, alfabeticky řazených slovníkových hesel.V hutných textech soustředí velké množství faktografie a svou strukturou umožní rychlou a fundovanou informaci nejen v Masarykově biografii a bibliografii jeho děl, ale v širokém záběru reálií, personálií, historických. Dalibor Dobiáš, Alena Jakubcová, Václav Petrbok, Ondřej Podavka, Sarah Seidel, Václav Smyčka: Počátky literární kritiky v českých zemích (1770-1805) grafická úprava: Stará škol Všechny informace o produktu Kniha Souborné dílo - lautréamont, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Souborné dílo - lautréamont Hodiny posledního soudu 1 sú rozhodne zaujímavý komiks, ktorý spája prekvapivo Strážcov s DC univerzom. Objaví sa tu viacero dobre známych postáv, pár zmŕtvychvstaní, ale aj podarené nové postavy. Prvý diel je hlavne zoznamovací, až tak veľa vecí sa tu neudeje a pre kvalitnejší čitateľský zážitok je lepšie, ak.