Home

Podmínky habilitačního řízení

Podmínky habilitačního řízení. Povinné přílohy k habilitačnímu řízení: Žádost o habilitační řízení (adresovat děkanovi fakulty) Habilitační práce (5 výtisků) Teze habilitační práce; Úředně ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání, o získání příslušných titulů, vědeckých hodností a jiné odborné. O zahájení řízení ke jmenování docentem i profesorem může požádat každý uchazeč, který splňuje požadavky stanovené zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy a dokumenty UK (Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, Opatření rektora č. 26/2017, Opatření rektora 72/2017, Opatření rektora č. 15/2019 , od 1.10.2019 Opatření. Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 3, 613 00 Brno, Czech Republic: info.ldf@mendelu.cz: Tel.: +420 545 131 111 Fax: +420 545 212 29 ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení habilitační práce. Podmínky pro profesorské řízení bez předchozího habilitačního řízení vymezuje § 74, odst. 1 zákona Podrobné informace o podmínkách zahájení habilitačního a jmenovacího jsou uvedeny zde. Fakulta má akreditaci pro habilitační i jmenovací řízení u největšího počtu teoretických, preklinických a klinických oborů ze všech lékařských fakult. V posledních 5 letech bylo na 1

Úplné znění opatření rektora č. 9/2014 ve znění opatření rektora č. 17/2014 a opatření rektora č. 26/2017 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem, včetně stanovení náležitostí předkládaných. a řízení ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých udějovicích bližší podmínky habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě rybářství a ochrany vod (dále jen fakulta nebo FROV JU). ČÁST I Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově. podle čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze dle Opatření rektora č. 28/2007, resp. Opatření rektora č. 17/2012 (více: Řízení ke jmenování profesorem, Hirschův index, Impakt faktor, Recenzní řízení). Úspěšný obhájce či úspěšná obhájkyně této vědecké práce, pokud splní i další podmínky habilitačního řízení je následně jmenován docentem pro určitý obor; je tedy způsobilý zastávat pozici docenta na některé z.

*** Pro habilitační řízení se vyžaduje první autorství vyskytující se v časopisech s IF ≥ 0,5. Pro jmenovací řízení je preferováno uznávané autorství (první, korespondující a senior) vyskytující se v časopisech s IF ≥ 0,5. Pro označení uchazeče za senior autora platí tyto podmínky Postup habilitačního řízení na FF UK: Uchazeč podá přihlášku se všemi požadovanými přílohami, po kontrole materiálů oznámí Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací zahájení řízení Rektorátu UK a osloví předsedu oborově nejbližší oborové rady doktorského studijního programu, aby sestavil návrh habilitační komise Habilitační řízení je zahajováno na návrh uchazeče a po splnění všech podmínek k zahájení habilitačního řízení (předložení dokladů k habilitačnímu řízení, doklad o zaplacení poplatku, habilitační práci, habilitační spis obsahující doklady o pedagogických a vědecko-výzkumných aktivitách uchazeče - příloha č. 4) Podmínky habilitačního řízení. Přílohy k habilitační práci. 7. květen 2010 17225 cer. Podmínky řízení ke jmenování profesorem. 7. květen 2010 11496 cer. Poplatky za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. 10. únor 2017 2993 vyz

Podmínky habilitačního řízení - cuni

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem; Metodika hodnocení uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (platí pro řízení zahájena do 1.9.2019 Průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP je vymezen Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, předpisem UP Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ze dne 1. 3 Součástí habilitačního řízení je obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška. (3) Habilitační prací se rozumí: a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo. že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 a 4,. (3) Děkan může výjimečně po slyšení vědecké rady zahájit habilitační řízení i v tom případě, že uchazeč, který splňuje ostatní podmínky pro zahájení habilitačního řízení, nemá vědeckou hodnost. Po úspěšném provedení habilitace předloží rektor na návrh děkana ministerstvu školství a kultury (dále. Habilitační a jmenovací řízení na FF MU se uskutečňují podle §§ 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a podle Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která upravuje způsob předkládání návrhů, jejich náležitosti a postup při jejich projednávání na MU

Jmenovací řízení: Mgr. Dagmar Dvořáková (dagmar.dvorakova@cvut.cz, tel. 224 353 697). Související legislativa. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (platný od 1. 9. 2017) Doporučená hlediska hodnocení a kritéria a pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVU Průběh habilitačního řízení: Zápis habilitační komise o habilitačním řízení Stručná charakteristika uchazeče k habilitačnímu řízení. Stav zahájených habilitačních řízení: Zahájená habilitační řízení Úspěšně dokončená habilitační řízení. Řízení ke jmenování profesorem Filozofická fakulta UK se řídí platným zněním Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016, který pro habilitační řízení stanovuje poplatek ve výši 2 000 Kč. Uchazeč dále musí počítat jen s drobnými náklady: ověření diplomů u notáře či. Habilitační řízení - Ing. Miloš Gejdoš, PhD. 25. 03. 2019: 28. 03. 2019 13:48:03 : Přehled oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na LDF MENDELU v Brn Podpora habilitačního řízení - knihovna Knihovna nabízí pomoc při zpracování příloh pro habilitační a jmenovací řízení. Jde o přílohu č. 5 (Seznam vědeckých, odborných a uměleckých prací - List of scholarly and artistic works) a přílohu č. 6 (Seznam ohlasů na publikované práce nebo výpis z příslušné.

Habilitační a profesorská řízení - ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Pro akademické pracovníky VŠ se podařilo získat prioritní přístup k očkování proti covid-19, tuďíž se mohou akademičtí pracovníci ve věku pod 55 let registrovat k přednostnímu očkování proti covid-19 v období od 3.5 Stanovení administrativního poplatku za tato řízení udává Výnos děkanky č. 14/2012. Oba výnosy jsou zveřejněny následně. Bližší informace zájemcům podá proděkan fakulty Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D., nebo garantka habilitačního a profesorského řízení prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. z Historického ústavu FF UHK Docent je vědecko-pedagogická (nebo umělecko-pedagogická) hodnost vysokoškolského pedagoga vyšší než odborný asistent a nižší než profesor.Slovo pochází původně z latinského docere - vyučovat .Dle úzu se zpravidla užívá obecná zkratka doc. umístěná před jménem jako titul, obdobně jako se zkracuje např. prof., přičemž se zkratka doporučuje psát, pokud jí. V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností v oboru biomedicínské inženýrství. Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje v souladu s § 74 odst. 2 zákona o vysokých školách při splnění podmínky odstavce 1 zahájení habilitačního nebo profesorského řízení. V závěrečné zprávě předloží akademický pracovník vyhodnocení požadavků pro zahájení habilitačního nebo profesorského řízení (příloha č. 1/2). 2. Podpora v rámci Internacionalizace 2.1

Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 30. 6. 2021 Článek 1 Obecná ustanovení 1) Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých udějovicích (dále jen EF JU) koná podle § 71 a § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školác Podmínky pro zahájení habilitačního řízení (1) Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče. (2) Návrh s přílohami uvedenými v § 72 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění

Habilitační a jmenovací řízení - Univerzita Karlov

4. Vědecká rada fakulty UP m ůže upřesnit podmínky po-dání návrhu. Článek 2 1. K návrhu na zahájení habilitačního řízení přikládá uchazeč habilitační práci v listinné a elektronické po-době podle § 72 odst. 3 zákona a sou časně uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. 2 Preambule S ohledem na postavení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE) v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem srovnatelných univerzit projednala Vědecká rada VŠE soubor standardních požadavků a oblastí hodnocení uplatňovaných při habilitačním a profesorském jmenovacím řízení, který je v souladu se zákonem č. podmínky přijímacího řízení; výsledky přijímacího řízení podle Vyhlášky 276/2004 Sb. doktorské studium; Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesore

Podmínky pro zahájení habilitačního a profesorského řízen

Docent je jmenován na základě habilitačního řízení, to může probíhat na VŠ, která má akreditovaný doktorský studijní program, v jehož rámci se zde vyučuje obor habilitace nebo alespoň jeho podstatná část. Zároveň je nutné, aby VŠ (univerzita) nebo její součást disponovala platnou akreditací habilitačního řízení V souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VUT je FSI VUT oprávněna podrobná pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu podle čl. 26 Statutu VUT, viz čl. 9 tohoto statutu, e) náležitosti a zajištění uskutečňování studijních programů,. Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f

5. V případě zastavení jmenovacího a habilitačního řízení se poplatek uchazeči nevrací. Podmínky pro vrácení poplatku spojeného s rigorózním řízením stanoví Rigorózní řád UJEP, nebo Rigorózní řád fakulty, který je jejím vnitřním předpisem. Čl. 4 Závěrečná ustanovení 1 Přijímací řízení; Podmínky přijímacího řízení E-přihláška mládeže a tělovýchovy ČR je Slezská univerzita v Opavě oprávněná konat habilitační řízení v těchto oborech: Podrobné informace o jednotlivých oborech habilitačního řízení včetně zahájených i již ukončených habilitačních řízeních.

 1. podmínky k zahájení a průběh habilitačního řízení v oboru Ošetřovatelství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity Náležitosti a průběh habilitačního řízení upravuje § 36 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a Řád habilitačního
 2. Podmínky řízení na Právnické fakultě UP: Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci; Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouc
 3. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UHK: 28. 5. 2019: 102,63 kB: Směrnice děkana k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem na FIM UHK: 28. 5. 2019: 1,65 MB: Příloha k Směrnice děkana FIM UHK: 28. 5. 2019: 643,33 kB: Pravidla pro habilitační a profesorské řízení FF UHK: 28.
 4. Podmínky přijímacího řízení Přihláška ke studiu Upuštění od přijímací zkoušky Výsledky přijímaček Zápisy do 1. ročník Vzory podkladů k zahájení habilitačního řízení
 5. Fakulta strojního inženýrství. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zahájení habilitačního řízení: 15. 12. 2020. Ukončená habilitační řízení. Na návrh a doporučení vědecké rady Fakulty strojního inženýrství rektor univerzity jmenoval docenty v oboru Strojírenská technologie. 2017. Ing Václav Machek, CSc

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (2018) Požadavky na uchazeče o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na VFU Brno (směrnice rektora, 2018) 612 42 Brno, Česká republika · Zásady použití webu · Podmínky použit. Podmínky pro přijímací řízení 2022/2023 ke stažení zde . Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem: 25.10.2017: CMTF-B-17/03: Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Následující podmínky A1-4 a B1-5 byly schváleny na zasedání Vědecké rady Slezské univerzity dne 2. 3. 1995. Byly uplatňovány při všech dosavadních řízeních na SU. A. Habilitační řízení. Předpokladem úspěšného habilitačního řízení je vedle splněn Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou na Mendelově univerzitě v Brně zahajována v akreditovaných oborech podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.. O zahájení řízení může požádat každý uchazeč, který splňuje zákonem stanovené podmínky v souladu s Nařízením rektora.

Habilitační řízení | Fakulta sociálních studií MU

Habilitační a jmenovací řízení - 1

 1. Akreditované obory pro habilitační a profesorská řízení; Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum VETUNI; Evaluace veterinárních fakult; Veřejné zakázky; Nabídka volných pracovních míst; Habilitační a profesorská řízení; Zajišťování a vnitřní hodnocení kvalit
 2. Dokumenty pro uchazeče Rok 2021 Směrnice rektora: Směrnice rektora č. 15/2021 Dodatek č. 1 ke Směrnici rektora č. 1/2021 Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2022/2023, studium v akademickém roce 2021/2022 a studium v cizím jazyce v akademickém roce 2022/202
 3. Podmínky pro habilitační a profesorské řízení na FTK UP 6. Zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 7. Různé Průběh jednání: Zasedání Vědecké rady zahájil a řídil děkan FTK UP v Olomouci doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. Program VR FTK byl jednohlasně schválen. 1. Kontrola usnesen
 4. celkem zahájeno 11 habilitací a 2 jmenovací profesorská řízení. 4. Habilita č ní ř ízení . MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. odborná asistentka Oftalmologické kliniky 3. lékařské fakulty UK splnila všechny podmínky pro zahájení habilitačního řízení v oboru o č ní léka ř ství. MUDr. Barákov
 5. Procesní kroky habilitačního řízení na UK FTVS. V případě, že má uchazeč zájem o habilitační řízení na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, podá návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty, viz níže. Habilitační řízení je standardně vedeno v českém případně.
 6. Vnitřní mzdový předpis, do 30.6.2018. Jednací řád Vědecké rady VFU Brno. Řád výběrového řízení. Studijní a zkušební řád kreditního systému studia. Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů. Stipendijní řád. Stipendijní řád. Discipinární řád pro studenty. Pravidla a podmínky.
 7. Zásady habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem . na PdF MU v Brně. Část I. OBECNÉ ZÁSADY. Čl. 1. Hlavní zásady. Tyto zásady habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na PdF MU v Brně (dále jen zásady) vycházejí ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon), a to.

Habilitační řízení v oboru Ošetřovatelství. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem OU 0,26 MB; Opatření děkana LF OU č. 54/2019 - Podmínky k zahájení a průběh habilitačního řízení v oboru Ošetřovatelství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity 0,19 MB; Zveřejněno / aktualizováno. habilitačního řízení v oboru Biochemie plně splňuje všechna kritéria a podmínky určené zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů i vnitřními předpisy VŠCHT Praha. Skrutátory pro hlasování byli určeni: prof. Ing. Alena Čejková, CSc. prof. Mgr. Marek Šebela, Dr

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na AVU. Výnos rektora č. 3/2018, kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem. Výnos rektora č. 6/2019 - náležitosti k podání žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem/profesorkou. Habilitační řízení na MU se uskutečňují podle § 71 a 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon), a v souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě a Směrnicí MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále jen. V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce 3 příslušné směrnice se na toto habilitační řízení vztahují podmínky aktuálně platné směrnice FES_SME_2020_001/A. Další průběh habilitačního řízení před VR FES je dán čl. 6, odst. 3 platné směrnice o habilitačních řízeních na FES. Dle ní je třeba nejprve zvolit skrutátory a zapisovatele jednání ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ. A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM . NA CMTF UP . Obsah: čl. 1 Podmínky pro zahájení řízení. čl. 2 Náležitosti návrhu řízení. čl. 3 Průběh habilitačního řízení a hodnocení uchazečů. čl. 4 Zastavení habilitačního řízení

že předložená práce splňuje podmínky habilitačního řízení. Proto doporučuje, aby byl MUDr. Slavčevovi, CSc., udělen titul docent v oboru Imunologie. Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.: Publikace habilitanta, jak obsažené v habilitačním spise, tak i další, které jsem měl možnost vyhledat v databázíc Přihlášku k výběrovému řízení doloženou profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání, doklady o pedagogické praxi, seznamem vědeckých nebo odborných prací, přehledem absolvovaných vědeckých nebo odborných stáží, příp. dalšími doklady osvědčujícími vědeckou nebo jinou kvalifikaci, zašlete do 30 dní. Erasmus+. Nejrozšířenějším programem evroé spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání s finanční podporou na zahraniční partnerské instituci je Erasmus+, mezi jehož hlavní aktivity patří především studijní pobyty a pracovní stáže vysokoškolských studentů v zahraničí v délce 3-12 měsíců, pedagogické stáže vysokoškolských učitelů a školení. Zneplatnění habilitačního řízení - popsáno procesem Řízení o vyslovení neplatnosti SZZ, dizertační práce nebo habilitačního řízení Odborná školení zaměstnanců Vzdělávání vedoucích AP v manažerských dovednostech - obsaženo v procesu Odborná školení zaměstnanc Námitkové řízení je přitom nezbytné k tomu, aby se věcí mohl příslušný soud zabývat. Další související informace Pokud dítě přijde o oba rodiče, pobírá sirotčí důchod po každém z nich, za předpokladu, že jsou splněny zákonem dané podmínky (viz bod Podmínky nároku)

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke

 1. [2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu
 2. Studijní programy a obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (1) Studijní programy se na univerzitě tvoří a uskutečňují na fakultách. Jejich seznam je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek univerzity s náležitostmi uvedenými v § 21 odst. 1 písm. h) zákona, včetn
 3. p. Nedomlelová vznesla dotaz, zda se podmínky habilitačního řízení budou měnit v blízké době vzhledem k nové metodice 17+. Na fakultě zatím ne. Časem se očekává posun k impaktovaným časopisům a časopisům v prvním kvartilu. Další zasedání AS EF TUL proběhne 19. 3. 2019 od 9 hodin v zasedací místnost
 4. Martina Kuchaře, Ph.D. v rámci habilitačního řízení v oboru Organická chemie plně splňuje všechna kritéria a podmínky určené zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů i vnitřními předpisy VŠCHT Praha. Skrutátory pro hlasování byli určeni: doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D
 5. Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022) Budou schopni pokračovat v akademické kariéře s perspektivou navazujícího habilitačního a jmenovacího řízení v oboru. Podmínky přijetí.

Schvalování vnitřního předpisu Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠCHT Praha Schvalování vnitřního předpisu Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha Schvalování vnitřního předpisu Podmínky studia cizinců studujících na VŠCHT Prah VR CMTF může upřesnit podmínky podání návrhu. Článek . 4 . Náležitosti návrhu na zahájení habilitačního řízení. 1. K návrhu na zahájení habilitačního řízení přikládá uchazeč 4 exempláře habilitační práce v listinné podobě a jeden exemplář v elektronické podobě podle § 72 odst. 3 zákon

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační a jmenovací

 1. imální požadavky Počet Skutečnos
 2. Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (1) Oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje Akreditační úřad. (2) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci obsahuje
 3. Obor habilitačního řízení: Řízení zahájeno: Projednáno na VR fakulty: Řízení přerušeno: Jmenování od: Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. Hydrotermální podmínky při syntéze a identifikaci keramických surovin a simulaci stárnutí různých keramických materiálů.
 4. • Hodnocení habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem provede 7 členná hodnotící komise pro akreditaci habilitačního řízení, resp. hodnotící komise pro akreditaci řízení ke jmenování profesorem, složená z 3 členů oborového panelu pro oblast vzdělávání, do níž daný obor spadá,
 5. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy . José Martího 269/31. 162 52 - Praha 6 - Veleslavín. Česká republika. IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208 Identifikátor datové schránky: piyj9b4 Bankovní spojení: 0085332011/0100 Fakturační údaj
 6. Ministerstvo stanoví vyhláškou postup a podmínky při zveřejnění průběhu přijímacího řízení, a to včetně požadavků na základní statistické charakteristiky. (9) Vysoká škola nebo fakulta zpracovává a poskytuje údaje o uchazečích pro účely statistických zjišťování v souladu se zvláštním předpisem

Habilitační práce - Wikipedi

(8) Akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem zaniká uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena, odnětím akreditace nebo oznámením vysoké školy Akreditačnímu úřadu, že se vysoká škola akreditace vzdává. § 82 Podmínky studia cizinců na VŠB - TUO (PDF, 252 KiB) Podpisové Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (PDF, 343 KiB) Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím VŠB-TUO (PDF, 313 KiB) Seznam.

Předpisy Název Formát Vloženo Vložil Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem docx 07.04.2017 Alexandra Hochmanová Opatření rektora Název Formát Vloženo Vloži Stručný průvodce přípravou habilitačního a jmenovacího řízení na FAST Habilitační a jmenovací řízení na FAST se obecně řídí zákonem č. 111/1998 (§ 72-75 - viz př. č.1) a interními dokumenty VŠB-TU a FAST: Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠB-TU Ostrava (schváleno VR VŠB-TU 26.3.1999 - př

Důležité termíny, podmínky přijetí, postupy a návody. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT (PDF, 494 KB) Příkaz č. 12/2017 Doporučená hlediska hodnocení a kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované VŠ v ahraničí, může rektor na návrh rady VŠ předchozí jmenování docentem, jako předpoklad k zahájení řízení. pracovníků již podmínky pro zajišťování oboru nesplňuje ani minimální počet (tj. dva docenti nebo profesoři v případě habilitačního oboru, resp. jeden profesor a jeden docent nebo profesor v případě oboru řízení ke jmenování profesorem)

Kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na UK - 3

Podmínky přijetí Mgr. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství rozhodla dne 20. prosince 2019 o udělení akreditací habilitačního řízení v oborech Evroé právo, Mezinárodní právo, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo a. Česká-republika:Pracovní podmínky vyučujících v terciárním vzděláván Docenta jmenuje rektor na návrh vědecké rady fakulty na základě habilitačního řízení, profesory pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra školství, mládeže a. habilitačního řízení s přílohami, adresovanou děkanovi FS VŠ - TU Ostrava, ve které uvede obor habilitace. Uchazeč z jiné vysoké školy k žádosti přiloží žádost děkana své fakulty o zahájení habilitačního řízení a souhlas svého rektora se zahájením habilitačního řízení na Fakultě strojní VŠ - TU Ostrava Habilitační řízení na Právnické fakultě MU Manuál pro předsedy komisí k průběhu habilitačních řízení Směrnice MU 7/2017 Verze 12/2020 Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, cílem tohoto dokumentu je ve stručnosti představit obecný průběh habilitačního řízení uskutečňovanéh

•Seznámit se s relevantní legislativou a předpisy: (zákon §30, 72, 75, Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP B1-08/4-HN (dále jen Řád), Hodnotící ukazatele habilitačních řízení na UP v Olomouci). •Vypracovat habilitační práci (podmínky viz zákon §72 odst.3, Řád čl Obory habilitačního řízení. Jmenovací řízení. Obory jmenovacího řízení. Emeritní a mimořádný profesor. Základní informace. Informace o kvalifikačních řízeních v ČR a seznam akreditovaných oborů. Habilitační řízení na MU. Řízení ke jmenování profesorem na MU. Vědecká rada PřF MU Habilitační a jmenovací řízení je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK Účinnost od 1.1.2017 Řád habilitačního řízení a řízení a řízení ke jmenování profesorem PřF UK Vnitřní předpis platný od 1.9.201 předpisů, zastavuje řízení o žádosti České zemědělské univerzity v Praze ze dne 20. července 2015 o udělení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Informační management pro uskutečňování Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze

Habilitační řízení Filozofická fakulta Univerzity Karlov

 1. Podmínky stipendijních programů Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MU Pracovní řád MU.
 2. Průběh habilitačního řízení: Habilitační řízení je zahájeno na návrh uchazeče, který se podává děkanovi fakulty. Za předpokladu dodání potřebných dokladů uvedených v zákoně a splnění podmínky akreditace pro určitý obor habilitace, předloží děkan návrh vědecké radě fakulty spolu s návrhem pětičlenné habilitační komise; předsedou komise musí být.
 3. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ČVUT 3 Článek 4 (1) Ukončení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem a jmenování docentem nebo profesorem na základě těchto řízení nezakládá pracovněprávní nároky ve vztahu k ČVUT1
 4. habilitačního řízení v oboru Biochemie i jeho dosavadní pedagogická a vědecká činnost plně splňují kritéria a podmínky určené zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách i vnitřními předpisy VŠCHT v Praze. Skrutátory pro hlasování byli určeni: doc. RNDr. Jan Staněk, CSc. a doc. Ing. Michal Voldřich, CSc
 5. Vyhlášení přijímacího řízení 2019-2020 E-přihláška (IS STAG) f) údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých nebo uměleckých rad Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJE
 6. oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, jak určuje ustanovení § 82 odst. 2 zákona o vysokých školách. UK následně dne 6. ledna 2017 požádala o zpětvzetí žádosti o udělení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vnitřní nemoci pro uskutečňování 2

Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlov

Podmínky studia cizinců na ČVUT (dříve příloha č.3 Statutu ČVUT) jsou upraveny v čl. 9 nového Statutu, Řád přijímacího řízení ČVUT upravující přijímání ke studiu (dříve příloha č.2 Statutu ČVUT) jsou obsaženy v čl. 6 nového Statutu. Volební řád Akademického senátu ČVU Použití jednacího řízení s uveřejněním je podmíněno splněním zákonem vymezených podmínek. Samotné jednací řízení s uveřejněním je upraveno v § 60-62. Podmínky použití JŘSU: Podmínky, za kterých lze použít JŘSU jsou uvedeny v § 60 a jsou uvedeny taxativně. Výčet podmínek tak není možné rozšiřovat

Habilitační řízení - Oddělení vědy a výzkumu - Vysoká

5. Stanovisko habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Věry Tydlitátové, Th.D. ze dne 12. 5. 2014 - k projednání. Doc. Machula informoval, že habilitační komise předkládá VR TF JU návrh na zastavení habilitačního řízení a předal slovo prof. Weisovi, předsedovi komise zahájení habilitačního řízení), soustavná pedagogická praxe na vysoké škole nejméně 5 let, organizační schopnosti, vědecká a publikační aktivita, řešitelství grantových úkolů či výzkumných záměrů, aktivní znalost anglického jazyka podmínkou. Kvalifikační požadavky FN: odborná způsobilost k výkon Průběh přijímacího řízení a studia upravuje Řád přijímacího řízení UP a Studijní a zkušební řád UP, podmínky získání vyšších akademických hodností upravuje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, akademicko-vědecký titul Ph.D. (Dr., CSc.), předpoklady pro zahájení habilitačního řízení do dvou let, specializace v uvedené oblasti, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost v oboru, znalost AJ, zájem o vzdělání a profesní růst, schopnost. Závěr habilitačního řízení: podle výsledků hlasování Vědecká rada ukládá děkanovi PřF JU podat rektorovi JU návrh na jmenování Mgr. Evy Kaštovské, Ph.D. docentkou v oboru Ekologie. Děkan vyhlásil výsledek habilitačního řízení a ukončil tuto část jednání VR

Výstavní činnost - Obchod Terryho ponožky - filmové

Přijímací řízení Ke studiu do studijního programu Fyzioterapie (prezenční studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušky formou testů - obor habilitačního řízení: Muzikologie doc. PhDr. Jiří Štefanides - obor habilitačního řízení: Teorie a dějiny dramatických umění prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., - obor jmenování: Dějiny výtvarných uměn statuty a řády. Název dokumentu. Ke stažení. Statut AVU / Statutes of Academy of Fine Arts, Prague. Statut AVU - 2018 275.5 KB. Statut AVU - 2018 638.09 KB. Statutes of Academy of Fine Arts, Prague - 2018 421.65 KB. Jednací řád Akademického senátu AVU. Jednací řád Akademického senátu AVU 406.19 KB Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání Standardy habilitačního řízení jsou přitom něco, co může nejen většina autorů tohoto textu, ale i většina signatářů naší výzvy kompetentně posoudit na základě vlastních zkušeností a v řadě případů i díky působení v odpovídajících fakultních a univerzitních funkcích