Home

Netolismus definice

Ačkoliv je netolismus jedna z menších závislostí, oproti závislosti na drogách, alkoholu, hracích automatech a nehrozí při ní tak závažné důsledky (dluhy, špatný zdravotní stav). Jedná se stále o závislost, pro její léčbu je třeba motivace. 1. Ukončení činnosti, na které je závislost konána Netolismus, někdy též netholismus, česky závislost na internetu, je závislostí, která může nabývat různých podob od hraní her, přes chatování, po nekonečné surfování. Nahlížíme-li na netolismus z širší perspektivy, mluvíme o závislosti na virtuálních drogách

Netolismus - Wikipedi

Definice. Netolismus je závislost na internetu vyznačující se chorobným užíváním internetu.Podstatou této závislosti není, kolik času užíváním internetu strávíte, ale zda Vám toto užívání zasahuje do každodenního života a nedokážete bez něj normálně fungovat Termínem netolismus (dříve netholismus) označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize, ale třeba také online nakupování aj. Z výše.

Netolismus - INTERNETEM BEZPEČN

tzv. netolismus. Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa (Kopecký, Szotkowski, & Krejčí, 2015 Neologismus či neologizmus, česky novotvar, je nově utvořené nebo přejaté slovo, přesněji lexikální jednotka. Vzniká nejčastěji pro označení nových skutečností, např. vynálezů nebo myšlenek, a postupem času se může stát součástí běžné slovní zásoby. Lingvistická disciplína zkoumající neologismy se nazývá neologie

Netolismus může být také omylem zapsáno jako: netolysmus, netolizmus, netolyzmus. Nenašli jste co jste hledali? Můžete se zkusit podívat, jaký udává význam slova netolismus wikipedie nebo abz Nepotismus (z lat. nepos = synovec) označuje systém obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní (ev. obecněji přátelé či další - např. obchodně - spřízněné osoby) proti ostatním, nezřídka lépe kvalifikovaným kandidátům. Nepotismus je jednou z více podob protekce NETOLISMUS V ČR se hovoří o 10% hráč

Co je to netolismus? - B-SAF

Co je netolismus - E-Bezpeč

Definice: Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Jedná o závislost psychickou. Mezi ně patří zejména: § § § počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj 1.2 DEFINICE ZÁVISLOSTI Pro definici pojmu závislost se využívá ve většině případů definice podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, tedy: Syndrom závislosti: Je to skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek m

24. 5. Co je netolismus a jak mu předejít? - Petr Šmíd a Jan Veselý promluví o zásadách, jak u dětí závislosti na internetu předcházet, případně kam se obrátit o pomoc při jeho řešení Kromě definice.. Pod pojmem netolismus je definováno závislostní chování na virtuálních drogách. Mezi ně zejména patří: a) poítaþové hry, b) různé formy internetové komunikace, c) mobilní telefony, d) sociální sítě, e) virální videa f) televize, aj. U netolismu snadno najdeme znaky závislosti, jako jsou např. silná touha zapnou V sou časné dob ě závislost spojujeme i s dalšími fenomény jako je netolismus (užívání internetu spl ňující podmínky syndromu závislosti). Title: Výklad pojmu závislost Author: lindaz Created Date: 8/7/2013 1:31:09 PM.

Netolismus - Wikipedi . Nepotismus zove se uživání veřejné moci k povyšování vlastniho přibuzenstva.Jméno vzniklo z latinského nepos (synovec, sestřenec) a užíváno ho speciálně nejprve pro zvyk, zahostivší se u papežův, počinaje od Kalixta III. (1455 - 58) Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Je to tedy jedna z forem šikany. Problémem však je, že děti a mladí lidé za těmito projevy šikanu vůbec nemusí vidět Tato definice byla schválena již roku 1946 a má mnoho kritiků. Pokud bychom ji brali doslova, bylo by mezi lidmi jen velmi malé procento tzv. zdravých. Někteří lidé argumentují tím, že zdraví nemůže být definováno vůbec jako stav, ale musí být viděno jako proces nepřetržitého přizpůsobování měnícím se. 3.) přesná definice je: Droga je jakákoliv látka (substance), která je-li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu nebo více jeho životních funkcí. blbm: neregistrovaný: 07.01.2013 20:0

 1. Netolismus je vnímán jako závažný problém zejména v asijských zemích - výzkum, realizovaný v Číně, Hong-Kongu, Japonsku, Jižní Korey, Malajsii a na Filipínách (Mak, Lai, Watanabe, et al., 2014) zjistil u více než 5 000 dětí ve věku 12-18 let vysokou prevalenci závislosti na online hrách - od 11 % v Číně p
 2. Netolismus - nová epidemie. 1. 10. 2019 20. 12. 2020 by . O co tedy vlastně jde? Definice hovoří o závislosti na internetu ve všech formách. I když většina z nás si představí sociální média, v tomto případě se jedná i o hraní webových her či brouzdání po internetu. Ano, i taková bohulibá činnost jako vyhledávání.
 3. Definice, dělení . Přes výše Samotnou závislost na internetu (v českém prostředí se užívá termín netolismus) je problematické jednoznačně definovat. Nicméně v případě závislosti již vzniká konflikt, kdy daný člověk může mít psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace a užívání internetu.
 4. Přece závislost na technologiích. My už tomuto cizímu slovu dobře rozumíme. Kamarádi ze sdružení Podané ruce nám vše vysvětlili a zábavnou formou nás seznámili s tím, na co si máme dát při hře na počítači, tabletu a mobilu pozor
 5. Netolismus je vnímán jako závažný problém zejména v asijských zemích - výzkum, realizovaný v Číně, Hong-Kongu, Japonsku, Jižní Korey, Malajsii a na Filipínách (Mak, Lai, Watanabe, et al., 2014) zjistil u více než 5 000 dětí ve věku 12-18 let vysokou prevalenci závislosti na online hrách - od 11

Ačkoliv je netolismus jedna z menších závislostí, oproti závislosti na drogách, alkoholu, hracích automatech a nehrozí při ní tak závažné důsledky (dluhy, špatný zdravotní stav). Jedná se stále o závislost, pro její léčbu je třeba motivace 2.2.5 Netolismus..... 17 3 RÁMEC ŠKOLSKÉ PREVENCE..20 4 JAK ROZUMÍME SPECIFICKÉ proto ani definice termínu rizikové chování není jednoduchá. Miovský zdůrazňuje, že dnes je zavádějící zacháze

Netolismus: Jak léčit závislost dětí na internetu? - Úvod

 1. Je vaše dítě závislé na počítačových hrách? Závislost na počítačových hrách a závislost na počítač jako takový je velmi těžké rozlišit od běžného koníčku nebo zvýšeného užívání. Je to dáno tím, že na počítač nevzniká závislost fyzická, ale psychická. Přesto můžeme vysledovat určité příznaky.
 2. Závislost na internetu je někdy také označována jako netolismus, což je závislost na tzv. virtuálních drogách (např. sociálních sítí nebo počítačových hrách). Určitým typem závislosti je následně sharenting. Definice termín
 3. Netolismus je vnímán jako závažný problém zejména v asijských zemích - výzkum, realizova - ný v Číně, Hong-Kongu, Japonsku, Jižní Korey, Malajsii ana Filipínách (Mak, Lai, Watanabe, et al., 2014) zjistil u více než 5 000 dětí ve věku 12-18 let vysokou prevalenci závislosti na onli
 4. Užívání návykové látky může vést k závislosti. Častěji slýcháváme pojem drogy. Drogy není třeba rozlišovat podle síly účinku na lehké a tvrdé, přestože se toto rozlišení ujalo ve společnosti. Účinek drog na organismus je velmi individuální (působí na každého různě) a i tzv. lehká droga je schopna.
 5. (Definice 1 a 5 si jsou podobné a lidé je spojují dohromady) 6) Expert nebo nadšenec v čemkoliv. Například astronomický hacker, elektrotechnický hacker, síťový hacker atd. 7) Někdo kdo si užívá intelektuální výzvu v překonávání, nebo obcházení limitů

Netolismus aneb jste závislí na internetu? - Vím, kam kliká

 1. alita, VŠ studenti: Klíčová slova anglicky: Definice a formy netolismu, popis rizik online závislostí, dostupná data, pravidla práce na internetu a používání sociálních sítí, kyberkri
 2. Netolismus - nová závislost Nový typ závislostního chování, závislost na tzv. virtuálních drogách, tedy internetu, mobilu, sociálních sítích, hrách atd. Základní principy vzniku závislostí, znaky závislostí. Netolismus jako fenomén - znaky netolismus, možnosti řešení
 3. Kyberšikana (kybernetická - počítačová šikana, angl. cyberbullying) je druh šikany využívající informační a komunikační technologie (počítače, tablety, mobilní telefony, sociální sítě, emaily apod.) k ublížení druhému (vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.
 4. alita. Kri
 5. Netolismus je chorobná závislost na internetu, jež ovlivňuje velkou část populace. Dělejme s tím něco, dříve, než bude pozdě. :) V lehčích případech se o něj může pokusit i rodič sám za předpokladu, že má s dítětem navázaný dobrý vztah a průběžně se s ním baví o jeho životě

Neologismus - Wikipedi

 1. Vychází přitom z definice mediální gramotnosti formulované ve směrnici Evroého parlamentu a Rady č. 2018/1808: Mediální gramotnost znamená dovednosti, znalosti a porozumění, které občanům umožňují efektivní a bezpečné využívání médií. Závislost, která se označuje společným termínem netolismus, se.
 2. Netolismus - nová epidemie. 1. 10. 2019 20. 12. 2020 by . O co tedy vlastně jde? Definice hovoří o závislosti na internetu ve všech formách. I když většina z nás si představí sociální média, v tomto [] PC I Vy budete velice spokojeni. 19. 5. 2017 20. 12
 3. * Rizikové chování * Program setkání Definice a charakteristiky rizikového chování dětí a mládeže Přehled aktivit školy na poli prevence rizikového chování Konkrétní postupy školy při řešení nejčastěji frekventovaných rizikových projevů Výchovné postupy a možnosti rodičů - doporučení Jednotný postup rodiny.
 4. Divácké násilí. : Pro pojem diváckého násilí není vžita přesná definice. Většinou charakterizuje násilné nebo nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovními zápasy. Odehrává se na stadionech, v jejich bezprostředním okolí nebo na trasách přesunu fanoušků. Divácké násilí je obvykle plánováno, má.
 5. Závislost na Internetu neboli netolismus se nejčastěji vyskytuje mezi mladými lidmi. Nejvíc ji propadají lidé ve věku 16-29 let. Nejvíc ji propadají lidé ve věku 16-29 let. Rizikovou skupinou jsou také děti ve věku 12-15 let, často závislost vzniká i mezi vysokoškolskými studenty, matkami na mateřské dovolené a.
 6. Adiktologie je věda zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi. Závislost se může týkat návykových látek (alkohol, drogy, návykové léky, tabák) stejně tak jako návykového či impulzivního chování (gambling, sázení, workoholismus, závislost na jídle, počítači, technologiích apod)

Netolismus Slovník cizích slov infoz

Například dle definice Dolejše (2010, s. 9):Pod pojmem rizikové chování rozumíme netolismus, závislost na nakupování). Rizikové chování na internetu (nevhodné þi nelegální stránky, oslovení cizí osobou, příliš mnoho þasu online, otevírání spamů a reagování na ně, kopírování a stahování hudb Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související. Cílem naší práce je zlepšit situaci cílové skupiny (zejména ve zdravotní a sociální oblasti) a podpořit ji ve změně rizikového chování

Agrese. Agrese je v psychologicko-sociologickém pojetí chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci - Netolismus (2 vyučovací hodiny) Blok III. - Šikana, kyberšikana (3 vyučovací hodiny) Blok IV. - Komunikace a asertivita (3 vyučovací hodiny) Program a jeho jednotlivé části vychází z definice, dělení, popisu a dalších souvislostí závislosti na návykových látkách. Zohledňuje vývojová i osobnostní specifika. • Vandalismus, netolismus (PC hry, internet, facebook), gamblerství, krádeže, sexuální rizikové chování Skupina s četností 1-4 školy z 80 • Nepozornost v hodině, lhaní a drobné podvody, jejich vyhodnocení, definice krátkodobých a dlouhodobých cílů. Dnes je tomu pět let... #Nezapomínáme /Enz Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova infoserver, netolismus, gender swapping (angl.), Human Behavior in.

Nepotismus - Wikipedi

Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování (behaviorální závislost) či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize, mobilní telefony aj Volumoterapie 17. 8. 2021 Automatický systém kontroly opakovaného odvysílaní pořadů ohrožujících dětské diváky Čtenáři webu Děti a média jsou pravidelně informováni o sankcích Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uložených v souvislosti s odvysílanými pořady či jinými audiovizuálními obsahy, které mají potenciál ohrozit psychický, fyzický či mravní vývoj dětí.

Co je netolismus a jak mu předejít? - Petr Šmíd a Jan Veselý promluví o zásadách, jak u dětí závislosti na internetu předcházet, případně kam se obrátit o pomoc při jeho řešení Kromě definice hlavních příznaků a projevů zazní několik zásad prevence jak u dětí závislosti na internetu předcházet, případně. Pro pojem diváckého násilí není vžita přesná definice. Většinou charakterizuje násilné nebo nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovními zápasy.Odehrává se na stadionech, v jejich bezprostředním okolí nebo na trasách přesunu fanoušků.Divácké násilí je obvykle plánováno, má opakovaný či manifestační charakter a je realizováno relativně. definice. mat. definiční obor funkce množina všech hodnot nezávisle proměnné, pro něž je definována daná funkce. droga. tvrdé drogy s vysokým rizikem vzniku závislosti a negativním dopadem na zdraví a psychiku člověka, působí prudce a rychle ( např. toluen, pervitin, heroin, kokain) droga

Pod kování Na této stránce bych ráda poděkovala váţené paní doc. PhDr. Ludmile Muchové, Ph.D. za odborné vedení práce a cenné rady Kromě definice hlavních příznaků a projevů zazní několik zásad prevence jak u dětí závislosti na internetu předcházet, případně kam se obrátit o pomoc při jeho řešení. Stručně se představí, jakým způsobem probíhají konzultace, které jsou poskytovány dětem se závislostním chováním na online prostředí Kromě definice hlavních příznaků a projevů zazní několik zásad prevence jak u dětí závislo-sti na internetu předcházet, případ- Co je netolismus a jak mu předejít? 7. 6. 2021 Konstruktivní výměna názorů nebo nebezpečná manipulace? Přihlášení prostřednictvím online formuláře do 9. 5. 202 Netolismus 195 - 201 Sebepoškozování 201 - 209 Rizikové sexuální chování 209 - 221 Příslušnost k subkulturám 221 - 229 Domácí násilí 229 - 243 Hazardní hraní 243 - 259 Všechny ostatní jsou uvedené na stránkách MŠMT v metodických Definice rizikového chování.

Definice náboženského extremismu 3. Náboženské spektrum v ČR a jeho politické a etnické aspekty 4. Islámský extremismus 5. Katolický, pravoslavný a protestantský extremismus 6. Extremistické sekty, církve a kulty New Age 7. Satanismus a dark wave 8. Extremistické projevy pohanství 9 Osnova předmětu po jednotlivých blocích/týdnech: - Základní definice primární prevence rizikového chování, zasazení do kontextu prevence sekundární a terciární, systém školské primární prevence - Jednotlivé typy rizikového chování a jejich specifika - Rozdělení preventivních aktivit: specifická a nespecifická.

Netolismus je závislost týkající se i sociálních sítí

8.3.3.8 Netolismus..... 52 8.3.3.9 Gambling Důležitou kapitolou je definice ohroženého dítěte pro potřeby této metodiky a také popis prostředí, ve kterém se komunikace s ním odehrává. Pro úplnost je do této části vložena kapitol Definice a charakteristika rizikového chování netolismus, gambling, rizikové sportovní aktivity a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a; sexuální rizikové chování Definice - preventivní program (Moje rozhodnutí) Preventivní program (dále jen PP) je konkrétní dokument naší školy zaměřený na výchovu netolismus, kdy tráví všechen svůj volný čas hraním her nebo na sociálních sítích. Škola tento problém řeší individuálně ve spolupráci s rodinami žáků

NETOLISMUS V R se hovo o 10 h

Slovník pojmů Agresivní obchodní praktiky. Obchodníci by měli při propagaci, prodeji a dodávce svých produktů poskytnout dostatečně přesné informace, abychom se jako spotřebitelé mohli na základě těchto informací rozhodnout, nikoho by neměli k nákupu nutit, člověk by vždy měl mít čas a svobodnou vůli se pro koupi rozhodnout Archaismy, historismy a neologismy. Naše slovní zásoba je velmi bohatá a má mnoho členění. Z dobového hlediska, tedy z hlediska doby vzniku slov a přizpůsobování se potřebám užití, můžeme hovořit o archaismech, historismech a neologismech, případně navíc o módních slovech. Osnova Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 6 Školní šikana Definice rizikového chování Dokument je tematickou přílohou Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č. j. MŠMT 21291/2010-28), dále jen MD MŠMT 2010. Navazuje n Rizikové chování ve.

Netolismus, Sebepoškozování, Nová náboženská hnutí, Příslušnost k subkulturám, Domácí násilí, Hazardní hraní, Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních. 3 Principy strategi Definice a charakteristiky rizikového chování dětí a mládeže. Riskování je uritá forma hledání cesty, nesmí však překroit bezpenou míru Fyziologická neposlušnost (období vzdoru okolo 3. roku věku, puberta) Záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, užívání návykových látek (tabák Databáze strategií - celostátní evidenční systém strategických a koncepčních dokumentů. Je knihovnou národních dokumentů, které propojuje též s dokumenty na regionální a místní úrovni. Databáze slouží k přehlednému zobrazení dokumentů, jejich vazeb, indikátorů a odpovědností. Je využívána pro jako nástroj pro kohezní politiku pro období 201 Užitečné internetové odkazy šikana-kyberšikana, drogy a alkohol, gambling - netolismus, partnerské vztahy a sex , poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl, nemoci, sekty a jiné manipulativní skupiny, extremismus, lidská práva, romové, gender, stáří, alternativní styly a způsoby života, dopravní výchova, projekty.

Netolism us Obsah q Definice q Online zvislost

Proč?Základní potřeby rodin s dětmi. Potřeba bydlení, oblečení, stravy, nezbytného finančního zajištění. Potřeba domova. Potřeba zajištění práv a oprávněných zájmů - základní lidská práva, právo na lékařkou péči, právo na vzdělání, právo na finanční zajištění v případě ztráty zaměstnání, nemoci, invaliditě, rodičovská práva, právo. definice a význam. Historie výuky sexuální výchovy v českém školství. Cíle sexuální výchovy. Principy sexuální výchovy. Témata sexuální výchovy v systému vzdělávání v ČR. 13. Sexuální norma a sexuální deviace Sexuální identifikace, orientace a chování. Charakteristika sexuálních deviací, jejic

Klub FČAS - 24. 5. Co je netolismus a jak mu předejít ..

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internet, sociální sítě a rizika s nimi spojená pro děti staršího školního věk Definice pojmu srozumitelná dětem. CO HROZÍ? Možný následek nebo následky. PRO VYUČUJÍCÍHO. 1. Osnova vyučujícího pro výklad učiva. Karty mohou sloužit vyučujícímu jako osnova k výkladu učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí - osobním bezpečí a rizikových jevech. SKUPINOVÁ PRÁCE. 2 Závislost na Internetu, někdy též netolismus nebo netholismus, je chorobná závislost na internetu ve všech formách, tzn. hraní webových her, chatování, sledování e-mailů, běžné surfování apod.V širším pojetí zahrnuje závislost na tak zvaných virtuálních drogách, kam lze navíc zařadit i mobilní telefon a televiz. Pražská vysoká škola psychosociálních studií Písemná práce k bakalářské zkoušce PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA DRUHÉ Nešpor (1999) vytvořil dotazník na závislost na práci podle definice (látkové) závislosti 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN‐ 10). nežádoucí a rizikové chování - nelátkové závislosti; Interaktivní blok DPPP - Nelátkové závislosti (netolismus, gambling), internet, kyberšikana, kybergrooming atd Poradna.

Nepřímé vazby spadající pod cíl: 3.8 Vést přehled o všech společných formách nasazení realizovaných podél celé státní hranice ČR stejně jako o všech přeshra Preventivní program školy 1. Definice pojmu primární prevence a rizikového chování Prevence - znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí a podobně

Výklad pojm ICD-10 jako soubor behaviorálních

Existence sociálních sítí nám umožnila být v neustálém kontaktu s přáteli nebo rodinou, ať už se třeba nacházejí v naší blízkosti nebo na druhém konci světa. Sociální sítě jako Facebook, Instagram nebo Twitter se staly běžnou součástí našich životů. Nelze se proto divit, že jejich každodenní užívání může přerůst v závislost, která se označuje. à la ablativ ablaut absolutní absolutorium absolvent aby 1 Adam adaptace adaptovat adheze aditivní administrátor admirál adnominální adresa adresář adresovat adsorbovat adsorpce adverbální aerobik aerolinie afektovaný afrikáta afro afro-afta agitovat agregace agrese agroturistika achilovka aikido airbus akát akcelerátor. Kyberprostor je virtuální počítačový svět, přesněji elektronické médium tvořící světovou, globální počítačovou síť, která je základem online komunikace. Je to rozsáhlá počítačová síť tvořena menšími, po světě rozesetými počítačovými sítěmi, které užívají TCPIP protokol. Ten jim umožňuje komunikaci a výměnu dat. Jedna z hlavních vlastností.

Závislost definice. Autor: Hana Nováková Klíčová slova: závislost, patologie Synonyma: patologická závislost, syndrom závislosti Související pojmy: nadřazené - duševní porucha. podřazené - látková závislost, návykové chování.Stav závislosti obecně znamená určitou podmíněnost (popř. podřízenost), kdy je jedna entita za účelem naplnění jejích potřeb. Recenze - Říká se, že dobří holubi se vracejí. Nic nevystihne toto přísloví lépe než Pokémoni. Před 16 lety se na televizních obrazovkách poprvé objevily prapodivné příšerky, které se daly chytat do pokébalů. S nimi šly ruku v ruce sběratelské kartičky a fenomén Pokémonů byl na světě. Časem, alespoň v Česku, tento boom opadl, nyní se světem rozletěla. Definice šikany Šikanování je agresivní chování dítěte, žáka/žákyně, studenta/studentky (dále v textu pouze žák) vůči jinému žákovi, případně skupině žáků. Jedná se o opakované (nikoliv nutně) chování, které je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky.

Rok 2017. Jedna z úplně prvních Rodičovských kaváren byl zážitkový seminář, který byl zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí i nás dospělých, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme. Kavárna na téma Agrese je OK byla přínosnou, praktickou, citlivou a zároveň osobní a vedl ji Mgr. Michal Vybíral z LOM (Liga. Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí -

Definice závislosti: [-ny-, řečtina], toxicomania, drogová závislost - stav psychické i tělesné závislosti na psychoaktivních látkách (drogách) užívaných trvale (kontinuálně) se škodlivými důsledky jak pro jedince (toxikomana), tak pro společnost. netolismus, stalking, workoholismus Definice výkonů v PP. Nastavení nového certifikačního procesu programů primární prevence rizikového chování. Evaluační nástroje na hodnocení efektivity (změny chování) u žáků, odklon od rizikového chování, pozdější experimentování - pro potřeby škol, školských zařízení, krajů a MŠM Druhy internetové komunikace. Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí (síť sítí), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace (výměna dat)..Nejznámější službou poskytovanou v rámci internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a. Co je xenofobie - význam slova, definice xenofobie, příklady. Xenofobie je zjednodušeně řečeno nedůvěra, strach či odpor ke všemu cizímu. Může jít o osoby, odlišné kultury, země nebo náboženství a může. Prezentace je určena žákům 2. stupně ZŠP a je součástí učiva občanské výchovy V první řadě se musíme zamyslet, jaká je vlastně definice štěstí. Jestliže to vůbec lze, jelikož každý člověk může být šťastný Červená knihovna Nebuď oběť obsahuje základní literaturu zabývající se riziky internetu, a to v kategoriích Kyberšikana, Sexting, Sociální sítě, Mobily, Kybergrooming, Netolismus a Výchovný poradce s publikacemi na řešení šikany a práci s třídním kolektivem