Home

Germánské kmeny v Čechách

Germáni v Čechác

 1. Markomani v Čechách Markomani byli germánský kmen sídlící v 1. století před Kristem v krajích při středním toku řeky Mohanu. Dokud se nezačali samostatně projevovat (od počátku římských vojenských operací v širší oblasti Porýní), nazývali je starověcí autoři - společně s jim příbuznými severnějšími Kvády - Svébové
 2. Doba římská se v české archeologii vymezuje období let 50 nebo 30 př. n. l. až do roku 350 nebo 380 n. l., kdy bylo území Česka obýváno především germánskými kmeny. Počátek doby římské je určeno odchodem Keltů a zároveň počátkem pronikání prvních Germánů na české území. O konci doby římské se uvažuje někdy v 2. polovině 4. století, kdy začaly etnické pohyby, které se charakterizují jako doba stěhování národů. Pro celé období doby.
 3. Germáni a příchod Slovanů. Germánské kmeny sídlily v Čechách a na Moravě do poloviny 5. století našeho letopočtu. Obyvatelé tu vyráběli ozdoby a přezky zdobené drahokamy. V 5. století podnikaly z Asie nájezdy do Evropy jezdecké kmeny divokých kočovných Hunů. Jejich vpády vyprovokovaly obrovské stěhování národů

Markomani v Čechách Markomani byli germánský kmen sídlící v 1. století před naším letopočtem v krajích při středním toku řeky Mohanu. Dokud se nezačali samostatně projevovat (od počátku římských vojenských operací v širší oblasti Porýní), nazývali je starověcí autoři - společně s jim příbuznými severnějšími Kvády - Svébové Tím pádem v moderních textech termín germánské kmeny běžně zahrnuje národy, které současníky nebyli označováni za germánské a mluvili odlišnými jazyky, které byly v moderních dobách popsány jako germánské. Mezi příklady patří římští Gótové a dále Vikingové, hovořící starou severštinou Germánské kmeny Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay Historie Plzeňska . První velká bitva o Čechy proběhla mezi germánskými kmeny před více jak 2000 lety. 14.1.2019 18.11.2020 Petr Kutka Germánské kmeny, Před tisíci lety, Římská říše,. Germáni k nám přišli ze severu, konkrétně z oblasti dnešního Dánska a severního Německa. U nás žili dva germánské kmeny: v severních Čechách Markomani se svým králem Marobudem a na Moravě Kvádové, v jejichž čele stál král Tudrus. Římská říše byla v té době obrovská, severní hranice vedly řekami Dunaj a Rýn, a tam kde netekly řeky, postavili Římané.

Doba římská na území Česka - Wikipedi

Země Česká republika: historie, charakteristika, kapitál

• asi 100 př.n.l až 44 př.n.l. germánské kmeny Markomané osidlují dnešní Čechy a Kvádové Moravu. • 9/6 př. n. l. až 17/18 n.l. vládne Marobud (jinak Marbod, Marobod, Maroboduus) (Markoman) * 35 až 30 př.n.l † 37/38 n.l. Ravenna Slované se začali objevovat v české kotlině v druhé polovině 6. století. Přicházeli na území, které postupně opouštěly germánské kmeny. Asi nejznámější především z římských pramenů jsou Markomani a jejich vládce Marobud, který měl mít sídlo v 1. století po K. někde v dnešních Čechách V prvních staletích našeho letopočtu jsou na našem území rozptýleny germánské kmeny ohrožované Římany (doba římská, cca 0 - 400 n.l) a posléze asijskými kmeny. Jejich opakující se nájezdy vedou k přesunu rodů a nastává tzv. stěhování národů Povstalí Slované dosáhli výrazného úspěchu v letech 623 - 624, kdy v jejich čele stanul kupec Sámo, pocházející asi z dnešní střední Francie. Po odražení Avarů byl Sámo uznán sjednocenými slovanskými kmeny za vládce rozsáhlé říše, zahrnující teritorium Čech, Moravy, části Slovenska a zřejmě i část. Germáni v posledním století př.n.l. velká část Keltů naše území opustila vystřídali je dva germánské kmeny - Markomani a Kvádové Germáni původně sídlili na území dnešního Dánska a severního Německa postupně se usadili v celé střední Evropě Germáni byly hospodářsky i kulturně méně vyspělí než Keltové.

Germáni a příchod Slovanů - Historie Česka pro školák

V Čechách se usadil kmen bojových Bójů = z tohoto názvu pravděpodobně vznikl název naší země - Bohemia. Uctívali mnoho bohů, zvířat (kohout), rostlin (jmelí) a kněží tj. druidové. GERÁNI Germánské kmeny na našem území: Markomani (ne narkomani) a Kvádové (ne kvádrové). Dosahovala k nám římská hranice - lines Romanus Rovněž germánské kmeny se do dalších bojů nijak nehrnuly. To vedlo k definitivnímu míru a konci Markomanských válek. 1) DROBERJAR, Eduard. Encyklopedie Římské a Germánské Archeologie : V Čechách a na Moravě. Praha : Libri, 2002. 456 s. ISBN 80-7277-106-X 2) Přednášky - Doba Římská a SN - přednášející dr. Ondrej Šedo Před polovinou 19. století se bylo možné setkat s myšlenkou, že jde o památku z 2. století n.l., z doby, kdy v Čechách sídlily germánské kmeny (odtud Markomanka). Dodnes dobře viditelné kamenické značky se objevují nejen na Zvíkově v paláci, ale i na dalších místech, kde pracovala zdejší stavební huť (např. královský hrad, most a farní kostel v Písku)

Germáni - naši dávní předkové :: Marcomanni

Germánské kmeny Z našeho území je rozvinutá keltská civilizace pravděpodobně vytlačena útoky germánských kmenů v 1.století před naším letopočtem, přičemž nastává období civilizačního propadu Zmrtvýchvstání Keltů se v posledních letech podařilo také v Čechách. Keltové v nás opět ožili. začínají kolem roku 115 př. n. l. na naše území v několika vlnách útočit četné germánské kmeny. Ve velké bitvě roku 113 př. n. l., která je první písemnou zmínkou o naší zemi, jsou germánští Kimbrové na. náčelníkem, či králem, Ariovistem. V r. 58 př. n. l., kdy Caesar porazil keltské kmeny u oppida Bibracte, jsou zmíněny v Caesarově díle Zápisky o válce galské, také germánské kmeny Svébů1 a Markomanů, společně s dalšími germánskými kmeny Nemetů, Sedusiů Triboků, Vangionů a Harudů Germánské kmeny to přivedlo do střední Evropy, protože se toužili s římskou mocí střetnout. V Čechách byli Markomani a na východě Kvádové - vůdce Marobud. Jejich pobyt zde musíme chápat v tranzitním smyslu, používali nás jen k přechodu na linie. Dalším významným kmenem byli Hunové - kočovníci, bojovníc

V rámci rozsáhlých pohybů obyvatelstva ve 4.-6. století, které jsou označovány jako stěhování národů, přicházejí na naše území během první poloviny 6. století z jihovýchodu a severovýchodu slovanské kmeny. Germánské obyvatelstvo, které zde žilo v předcházejícím období, buď české zem Historie v kostce. Podle archeologických nálezů byla oblast nynějšího Německa obydlena lidmi již před 600.000 lety. V době stěhování národů vedly germánské kmeny několik výpadů různými směry a bojovaly také s římskými legiemi. V době Svaté říše římské byla vydána Zlatá Bula Karla IV., která byla.

Již od r. 1443 razila se v Čechách drobná mince (malý peníz) téže hodnoty. Tyto mince byly jednostranné, výjimečně oboustranné a na mincovním obraze byl lev, jméno panovníka a letopočet na rubu korunované W. nebo pouhá koruna . Germánské kmeny na našem území LovecPokladu - Římské mince (Praha 1982 a 1995) V době stěhování národů v 5. století se střetla antická civilizace s germánskými kmeny. V srdci Evropy byla země barbarů a na území České republiky žili Germáni GERMÁNSKÉ UMĚNÍ 3. - 7. stol. Germáni se začali formovat při Baltském moři, v jižní Skandinávii a v cípu Německa od Hannoverska k Holštýnsku. V halštatu pronikli hlouběji na jih a v pozdní době laténské(1.stol. př. n. l.) podnikali první vpády na naše území, a to od severu (údolím Zhořecké Nisy a Labe), ovšem jen jako malé vojenské družiny Jak se jmenovaly germánské kmeny, které sídlily ve starověku na našem území? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak se jmenovaly germánské kmeny, které sídlily ve starověku na našem území?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích V pátém století našeho letopočtu se germánské kmeny začaly stěhovat do všech směrů a na vzdálenost pro tu dobu skutečně značnou. Dostali se do Anglie, ale také na sever Afriky. Germánské kmeny. Alamani, Ambronové, Ampsivarové, Anglové, Angrivarové; Batavové, Bavoři, Brukteři, Burgund

Germáni - Wikipedi

Zhruba na přelomu letopočtu se na našem území začínají objevovat germánské kmeny Markomanů (na dnešním území Čech) a Kvádů (na dnešním území Moravy a Slovenska). Nevíme zcela jistě, jestli jejich příchod ze severu byl doprovázen vytlačením původního keltského obyvatelstva (Bójů) nebo jestli keltové zůstali a. Podle legendy přišli Slované do opuštěné země. V době jejich příchodu zde v Čechách a na Moravě žili germánské kmeny. Osídlení nebylo husté a noví obyvatelé nebyli vojensky napadeni. Lucká válka u Levého Hradce proti Lučanům. V této bitvě bojoval za knížete Neklana jeho dvojník Čestmír - Tyra

Stěhování národů a germánské kmeny. 6. 5. 2010. Stěhování národů - 4.st.(někdy uváděno 2.st.) až 6. století po Kristu = velký pohyb kmenových svazů . Příčiny stěhování národů - změny klimatu - chladnější a vlhčí podnebí, pohyb severogermánských kmenů na ji Německý císař, který sjednotil germánské kmeny v říši zvanou Alamánie, nejmocnější svazek germánů v západní Evropě: První císař Svaté říše římské, rozšířil Franskou říši v nejmocnější celek v západní Evropě: Otec Karla IV., král lucemburský, císař římsk germánské žárové urnové hroby z Devína. Čechy: • po polovině 1. století př. Kr. proniká do Čech nové germánské etnikum - Svébové, resp. Hermunduři, jejich kultura se nazývá großromstedtskou • v Čechách je zastoupena až její druhá fáze, plaňanská skupin

Germánské kmeny - Plzeňoviny

Výpisky z dějepis

Neklidná doba stěhování národů trvala od konce 4. až do konce 6. století. Severní Čechy se ocitly na okraji zájmu. Sloužily hlavně jako průchozí území pro germánské kmeny, směřující na jih. Zdá se, že ústecká kotlina i dolní tok Bíliny zůstaly bez osídlení, jelikož kvůli tomu nebyly bezpečné Čechy jsou místem, kde se země setkává s kosmem v tajemném propojení. Od dávné katastrofické události již uplynulo mnoho času. V průběhu miliónů let proběhlo na našem území několik cyklů zdvihů a poklesů zemské kůry. Střídaly se doby, kdy Čechy byly zaplaveny mořem s obdobími, kdy byla souší V Česku žily želvy a sněžilo i v létě. 14.12.2013 01:56. V českých zemích bylo v historické době podstatně tepleji, a naopak i větší chladno, než je v dnešní době. Podle Jiřího Svobody, klimatologa, který se zabývá dějinami počasí, máme zprávy o pěstování melounů v Polabí, dvojí úrodě jablek a hrušek v.

Římské legie - Římské vojsko na území Č

V Praze objevili nejstarší doklady orby v Čechách. Poslat. Tisk; Redakce. 0 Diskuse; Nejvýraznější osídlení z Papírenské ulice pochází z období, kdy na území Prahy pobývaly germánské kmeny. Do prvního a druhého století našeho letopočtu patří tisíce kůlových a tyčových jamek, které dokládají více než. Germánské kmeny Markomanů tu po sobě zanechaly velice cenné předměty pocházející z římských dílen. V tomto ohledu nemá pohřebiště v celé České republice i ve střední Evropě (neovládané Římskou říší) obdoby. Na Pičhoře je názorná ukázka žárového hrobu Počátkem 1. století př. n. l. se zde usadily germánské kmeny, jejichž výskyt v této oblasti je dokázán ještě o pět století později. V době, kdy rozsáhlé území mezi Žitavou a Českou Lípou patřilo Ronovcům, vybudoval zde tento mocný rod koncem 13. nebo na počátku 14. století hrad [1] Srov. o nich v referátu Vl. Šmilauera o práci téhož autora Probleme der Namenforschung an Orts- und Flurnamen im westlichen Böhmen und in seiner Nachbarschaft v Časopise pro moderní filologii 36, 1954, s. 104 n. [2] V časopise Deutsche Literaturzeitung 73, 1952, č. 7—8. [3] Můžeme doufat, že dílo bude dokončeno a že v budoucnosti budou badatelé bez rozdílu. Je nutno dodat, že v této době předhradištní již germánské kmeny žily v kontaktu s římským impériem několik staletí, celkem běžně se jejich příslušníci nechávali jako žoldnéři najímat Římem k vojenské službě, jejich životní styl se výrazně romanizoval, jejích řemeslné dovednosti byly na zřetelně.

Římané na našem území: Měli jsme se stát římskou provincií

00:02:41 Germánské kmeny obývaly severní a část střední a východní Evropy. 00:02:47 S Římany se střetly na Dunaji, který se stal na 4 století 00:02:53 vznětlivou hranicí kontinentu. 00:03:02 Germáni žili v rodové společnosti. Byli ovládání svými náčelníky. 00:03:07 Nežili v nějakých státech Objevy germánského osídlení v Čechách se podařilo nalézt podél řek Otavy, Blatnice, Volyňky a Vltavy. Velmi silné osídlení, mnohonásobně intenzivnější než v jižních Čechách, bylo v Čechách severozápadních a v Podkrušnohoří, kam do prostoru dnešních Podmokel pronikly pravděpodobně úplně první germánské kmeny A KELTOVÉ V ČECHÁCH Category: 2003 / 11 Keltové. Tajemný národ, vynořující se z temných dějin pravěku a obestřený aurou záhad a legend. V dobách své největší slávy sahala jejich říše od břehů Irského moře k Dněpru a od Skandinávie po Jadran. Evropě, zvláště nám Čechům, kde bylo totiž kdysi centrum říše, zanechali neuvěřitelné množství [ V předmluvě Kroniky české, vydané v roce 1791, napsal její autor František Martin Pelcl toto: Staří mudrcové říkávali, že lidé nepovědomí starých příběhův, a neznámí v kronikách zůstávají dětmi. Jiní pak dokládají, že hystorye jest začátek aneb základ moudrosti a opatrnosti lidské, a že jest světlo pravdy, mistryně života a poselkyně věcí. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě 2002; Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012) 2017; všech 7 knih autora. Kniha Věk barbarů je v

Zvíkov

Čechy a Morava ležely odpradávna na křižovatce migračních proudů. Protínaly se u nás cesty lidí směřujících ze západu na východ i naopak, nevyhnuli jsme se přílivu obyvatel ze severu ani z jihu. A to vše je v naší dědičné informaci jasně patrné. Moravané a Slezané se přitom v daném ohledu nijak neliší od Čechů Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Praha, 2002. Ve druhé polovině 2. století vstoupili Markomani do konfederace s dalšími germánskými kmeny včetně Kvádů, Vandalů, Langobardů a Sarmatů proti Římské říši.Za počátek Markomanských válek je povážován útok markomanské.

v pravěku - kromě zmíněných oppid např. jako jediní razili vlastní mince. Vývoj keltské civilizace ukončily zřejmě klimatické změny a celková vyčerpanost krajiny. Od poloviny 1. st. př. Kr. opouštějí Čechy a postupně je nahrazují germánské kmeny. Doba římská Doba římsk V Národním archivu jsou uložené dříve přísně tajné soudní spisy z doby, kdy se v Československu hojně popravovalo. Ze stovek záznamů o exekucích je možné třeba zjistit, jaká byla poslední slova generála Heliodora Píky, lidoveckého poslance Stanislava Broje, nebo oběšeného komunisty a bachaře Čeňka Petelíka Rozhledna na Stráži u Sloupu v Čechách se nachází před vesnici Sloup v Čechách na skále v 354 m. n. m. K rozhledně se dá dojet autem, doporučuji spíše auta SUV, obyčejná auta by měla problémy s vyjetím kopce, nejlépe je spíš nechat auto u silnice a jít pěšky,nebo na kole

Vše podstatné z českých dějin, 01. První Slované na českém území. Česká republika se z historického pohledu skládá ze tří částí, z Čech, Moravy a části Slezska, nazývaných souhrnně české země. Tato území spolu existovala již od středověku v rámci jednoho státu, respektive soustátí a přetrvala tak dlouhá. Germánské kmeny patřily k seskupení Svébů; vedle Markomanů a Kvádů se na území českých zemí jmenují Hermunduři (v severních Čechách). Civilizačně byli Germáni na nižším stupni než Keltové, měli jednoduché zemědělství a muži dávali přednost lovu. Z řemeslné výroby vynikali v hutnictví a kovářství Po nich přišli v prvním století germánské kmeny Markomanů a Kvádů, které bojovaly s Marcem Aureliem i jinými císaři. Až pak přišli v pátém nebo šestém století Slované a u nás se udržely až dodnes. K raným státním útvarům Slovanů u nás pak patří pro Čecha notoricky známá říše Sámova a Velká Morava V 2. polovině 1. tisíciletí př.n.l. bylo území dnešní České republiky osídleno Kelty, po jejich odchodu v 1. století př.n.l. se zde usídlily germánské kmeny. V 5. století do země přišli první Slované. V 7. století slovanské kmeny vytvořily Sámovu říši, v 9. století se území stalo součástí Velkomoravské říše Kolem r. 0 pochází se v Čechách vyrábělo nejvíc železa z celé germánské doby. Společnost je vůči plaňanskému horizontu už rozvrstvená. Podle subjektivně stanovených kritérií Eduarda Droberjara to mohlo vypadat takto - 2% elita, 32% vyšší a vyšší střední vrstva, 53% střední vrstva a 13% nižší vrstva

Původ Germánů a jejich příchod do Čech Virtuální

 1. Přišli odněkud z území mezi Labem a Rýnem, aby - v nepříliš obydlených Čechách - našli klidné místo před útoky Římanů. To se jim celkem podařilo, když v roce 6 podepsali s Římem mírovou smlouvu. Hranice mezi germánskými kmeny a Římany pak zůstala na 150 let celkem klidná
 2. Kmen Čechů se usadil v úrodné střední části země, což mu vytvořilo ideální podmínky pro populační růst v takové míře, že postupně asimiloval ( slovanizoval) původní obyvatele, a postupně, v průběhu přibližně pěti století od 6. do 10. století, i příhraniční keltské a germánské kmeny v oblasti Jižních a.
 3. Germáni je nepřesné označení pro řadu kmenů, které se vyvinuly v pravěku v místech budoucího Dánska.Ve starověku se potulovali ve Střední Evropě, ve středověku založili Evropu západní a jižní a v novověku se odstěhovali do USA.Částečně jsou jejich potomky všechny současné národy, byť o sobě Germáni neustále prohlašovali, jak jsou strašně monogamní
 4. V prvních pěti staletích po přelomu letopočtu vytlačily Kelty z jejich sídlišť v Čechách germánské kmeny Markomanů a Kvádů. V 9. století již na území Čech existovaly oblasti osídlení, spravované z center - hradišť. Na teplicku a duchcovsku v té době sídlili Lemuzi a jejich centrem bylo hradiště v Zabrušanech
 5. germánské kmeny - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: germánské kmeny. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata
 6. - Po odchodu Římanů sem přišli germánské kmeny (Anglové, Sasové, Jutové) a usadily se v JV části VB (Od pol. 5. st.) - Anglové, Sasové- příbuzné kmeny, původní území mezi ústím Labe a jižní částí Jutského poloostrova - Jutové- francký kmen, povodně z Porýní, civilizačně výš
 7. Tomu však současná situace, kdy se germánské kmeny vzájemně oslabovaly boji, vyhovovala a odmítl. Marobud začal ztrácet i podporu mezi mnoha vlastními velmoži (nelíbila se jim Marobudova mírová politika a centralizační snahy), kteří přivítali a podpořili vpád Katvaldy s gótským vojskem v roce 18 n. l. nebo 19

Germánské kmeny na našem území - germánské kmeny na našem

 1. Staří Slované na Moravě 1 - Před Velkou Moravou Historie Slovanů na moravském území se začíná zhruba v polovině 6. století, kdy před slovanskými kmeny přicházejícími na Moravu zřejmě od východu z území dnešního Slovenska (kam doputovali zřejmě opět z východu - z polských, ukrajinských a ruských stepí), ustoupily germánské, převážně langobardské kmeny.
 2. ČECHY A MOR AVA V DOBĚ KNÍŽECÍ . . . . . . . Germáni24 Germánské kmeny začaly pronikat do Čech ve 2. a 1. století n. l. Pronikaly ze severu a poměrně dlouhou dobu zde tedy.
 3. Germánské kmeny to přivedlo do střední Evropy, protože se toužili s římskou mocí střetnout. V Čechách byli Markomani a na východě Kvádové - vůdce Marobud. Jejich pobyt zde musíme chápat v tranzitním smyslu, používali nás jen k přechodu na linie. Dalším významným kmenem byli Hunové - kočovníci, bojovníci

Kdyby se rodilý Frank dostal do boje s kmenem Franků, byla by to zrada a jeho rod mohl být celý vyvražděn. Německé učebnice vysvětlují přijetí křesťanství. Karel Veliký zjistil, že to síla (páska) spojující germánské kmeny. Čechy a Morava byla poplatná Karlu Velikému a tvořily již tehdy část velké říše (s. 21) V mnohém měla pravdu. Germánské kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu uctívaly boha Wotana. Podobně i Keltové ozdobenými stromky či větvemi uctívali boha Slunce a jeho věčný život.Ruský car Petr I. v roce 1700 uzákonil oslavy Nového roku, při nichž měly být ulice, cesty a brány obydlí vyzdobeny mj. i smrkovými větvemi

Doba římská a stěhování národů - Germáni, Římané a Hunové

Zkrátka konstatuje historická fakta, nic víc. Germánské kmeny, které žily v kontaktu s Římským impériem, přijaly mnoho z jejich kultury, kterou pak předaly svým sousedům. To je to celé podřízení a podrobení, které v Pekařových pracích našli hurá vlastenci. Bylo to přání, které je otcem myšlenky Stol - zde sídlili germánské kmeny, kmen markomanů - královna Fritigil (Fritigilda) přestoupila na křesťanství, psala s Ambrožem (kt. jako první káral světskou moc). Slované potom markomany vyhání. Církevní dějiny v Čechách a na Moravě. Mezi germánské kmeny, Zámky v Doubravčicích představují jedno z nejstarších slovanských raně středověkých opevněných center v Čechách, které spolu s dalšími lokalitami na Kolínsku tvořilo výraznou skupinu hradišť ve východní části středních Čech V tomto díle se podíváme na to, jak to v Čechách začalo, v jakém čase, kde a kým. Zjistíme, jaké osobnosti jsme měli a máme, jaké trendy a styly se k nám dostaly, kdo tu jak tetuje a co, ale také se podíváme na akce spojené s tetováním, konvence, jamy, specializované salóny, obchody a samozřejmě nějaké kuriozity a.

Germánské kmeny Markomanů a Kvádů osídlily naši zemi, první známou postavou byl Marobud. Zemědělství a řemesla. Germáni byli výtečnými hospodáři: chovali dobytek ( prase, ovce, kozy, koně, psy) . Řemesla rozvíjeli hlavně v důsledku dalších válek, ke zbrojení: hroty kopí, sekáče, štíty) Používali římské mince Nalezen byl v Lánech na jižní Moravě v Čechách, kde bylo místo slovanského osídlení. Celý nález mimo jiné mění pohled na kulturní odlišnost mezi evroými kmeny Germánů a Slovanů. Doposud totiž nebylo jasné, zda mezi nimi existovaly nějaké kontakty. Kost naznačuje fakt, že se kmeny mohly přímo setkávat Germánské kmeny, které ve stejné době žily v severní a v severovýchodní Evropě, stejně tak i slovanské kultury Pokud to shrnu vlastními slovy, tak kolem roku 550 v Čechách žílo pomíchané keltsko - germánsko - slovanské obyvatelstvo. Germánští boháči opustili zchudlou zem a odešli si budova Když Čechy patřily Germánům. Zličínské hroby pocházejí z bouřlivých časů, kdy se od základu měnila podoba Evropy. Území Čech tehdy obývalo germánské obyvatelstvo, především původu svébského. Kultura české kotliny se rozvíjela pod pozdně římským vlivem a také pod přímým vlivem nových skupin obyvatelstva.

V roku 1829 získala tato knížectví samostatnost a najednou se přihlásili o svá národní práva ti samí romanizováni Dákové kteří tam, na území někdejší Dacie, žili od 2. století. Nikam se neodstěhovali, nikam nezmizeli. Kde ale byli když na jejich území sídlily germánské kmeny? Odpověď najdeme u Prokopia Tak se v prvních desetiletích našeho letopočtu objevuje u nás nové obyvatelstvo: Markomané osidlují dnešní Čechy, a Kvádové Moravu (a Slovensko). Na počátku prvního století tedy vody Dunaje a Rýna rozdělují Evropu na vzdělaný, vyspělý a bohatý jih (Římská říše) a bojovný barbarský sever (germánské kmeny)

V období mezi roky 9 až 6 před naším letopočtem odvedl nový kmenový náčelník Markomanů Marobud (Marobadvaz, Maroboduos) svůj kmen (a možná s ním i jiné Svébské kmeny) na východ do bezpečí. Nakonec si našli Markomani v České kotlině a Kvádové na jihu Moravy úrodné půdy a usadili se zde Postupně se k Markomanům začaly přidávat sousední germánské kmeny (Lugiové, Semnonové, Langobardi, Gótové, částečně také Hermunduři a snad i Kvádové). Tímto slučovacím procesem, založeným především na vzájemných dohodách, vznikla na sever od římského impéria velká germánská říše, zaujímající území. konglomerát etnik a kultur, od stále ještě v antických tradicích žijícího jihu, přes pofrančtělý, barbarizovaný sever Francie, až po zaostalé germánské kmeny na východ od Rýna, který se neustále dělil a znovu sjednocoval pod vládou navzájem se vraždících králů z rodu Merovejců 400 př.n.l. - keltský kmen na našem území - BÓJE (Boiohaemum-Bohemia) 1.-4.stol. n.l. - od severu pronikají germánské kmeny, které vytlačují zdejší usedlost (Kelty). MARKOMANI byli zřejmě v Čechách a KVÁDOVÉ na dnešním Slovensku 5.-6.stol.n.l. -o d severovýchodu přicházejí..

I to mohlo být jedním z důvodů, proč byla oppida nakonec opuštěna, a to o několik desetiletí dříve, než Čechy zhruba tři desetiletí před zlomem letopočtu obsadily germánské kmeny. Tento text je úryvkem z knihy Martin Kuna, Marcela Starcová, Jana Maříková-Kubková a kol.: Sto let v archeologi V severozápadních Čechách v povodí Labe trvá kultura billendorfská, pocházející z lužického základu, která v této době poněkud zvětšuje svůj územní rozsah na Bílinsko. Další údery Keltům na našem území zasadily nastupující germánské kmeny. Zřejmě již ve 2. století před naším letopočtem pronikají. Zpopelňováni byli Frankové, germánské kmeny, Skandinávci. Byly nalezeny zbytky po zpopelňování Vikingů na kýlech jejich lodí. U Hannoveru bylo odkryto popelnicové pole s více než deseti tisíci urnami. 1899, kdy byla v Čechách založena Společnost pro spalování mrtvol a 1909, kdy byl založen spolek Krematorium.

 1. • v 6. století si začali germánské kmeny vytvářet své vlastní státy a Západořímská říše zanikla 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo • v 9. st. byly Čechy součástí Velké Moravy, ale po úpadku Velké Moravy se Čechy.
 2. Text práce (1.574Mb) Abstrakt (35.82Kb Germánské kmeny sídlily v Čechách a na Moravě do poloviny 5. století našeho letopočtu. Obyvatelé tu vyráběli ozdoby a přezky zdobené drahokamy. V 5. století podnikaly z Asie nájezdy do Evropy jezdecké kmeny divokých kočovných Hunů.Jejich vpády vyprovokovaly obrovské stěhování.
 3. Až v dobách raného římského císařství, za panování Tiberia, se odehrává tento příběh, který tak čtenáře přenese časem o dva tisíce let nazpět, k přelomu letopočtu. Germánské kmeny byly nepříznivými přírodními podmínkami, přelidněním a hladem donuceny opustit svá původní sídliště
 4. První keltské stopy se v Evropě objevují kolem roku 750 př. n. l. Řekové nazývali Keltoi kmeny z Alp, podle Tita Livia byla ale jejich domovinou Gálie, tedy Francie a Benelux. Keltové žili také v Británii, Irsku a pod jižními svahy Alp, kde mezi jinými kmeny najdeme i pro nás důležitý kmen Bójů
 5. Markomani v Čechách a na Moravě - což už samo naznačuje jistou rozdvojenost - a na Slovensku pak Kvádové. 1- 4. století. V prvním století byly hlavním dějištěm Čechy a o století spíše Morava a římské vojenské tábory na jihu

Markomani v severních Čechách. V čele germánských hord, útočících minimálně od roku 115 př. n. l. na území našeho regionu, osídleném tehdy keltským kmenem Bójů, jsou Kimbrové. O tom, co byli zač, vypráví řecký vyslanec Strabon: Kněžky kmene měly šedivé vlasy, nosily bílé tuniky a přes ně pláště z plátna Keltové byli, jak už tomu v historii bývá, vystřídáni silnějšími protivníky. Na moravské území se stále intenzivněji probojovávaly germánské kmeny, které začínaly psát další kapitolu historie Moravy. Svévové, Markomané a Kvádové se usadili v českomoravských krajinách a statečně se bránili římské expanzi Pro podrobnější přehled v češtině doporučuji knihu Anny Bauerové Zlatý věk země Bójů [vyd. Československý spisovatel, 1988] resp. v roce 2004 vydala Mladá Fronta Anně Bauerové knihu Zlatý věk Keltů v Čechách, ale tu jsem nečetl a nevím jak moc je upravená.Zdroje jsou v knize uvedené, nicméně z dnešního hlediska je nedokonalostí, že kniha ani nemůže.